LYSSNA

Samråd – Detaljplan för Nannylundsområdet i Eksjö

Detaljplan för Nannylundsområdet ställs ut för samråd mellan den 26 februari och den 29 mars. Syftet med detaljplanen är att skapa ett område med blandade funktioner och former av bostäder. Synpunkter ska vara inkomna senast den 29 mars.

Planområdet, som är drygt nio hektar stort, omfattar verksamheter, kontor, handel, service och bostäder. Det finns flera befintliga verksamheter och funktioner inom området idag och det är framförallt en förtätning i form av bostäder som möjliggörs genom detaljplanen. Planen möjliggör för olika typer av bostäder genom en variation i höjder och exploateringsgrad. Planförslaget framgår av plankartan och beskrivs i plan- och genomförandebeskrivningen samt i bilagorna till detaljplanen.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kapitlet Plan och bygglagen 2010:900 (PBL). Utökat förfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är inte förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller om planen antas medföra stor miljöpåverkan. Samhällsbyggnadssektorn gör bedömningen att planen inte är förenlig med översiktsplanen och att den är av betydande intresse för allmänheten.

Ta del av förslaget

Planhandlingarna finns tillgängliga under detaljplaner.

Samrådsmöten

Samrådsmöte hålls vid två tillfällen. Vid dessa tillfällen finns möjlighet att få ytterligare information, ställa frågor eller lämna synpunkter på planförslaget. Du kommer även att kunna följa med på gemensamma rundvandringar i området. Plats för möte är Nannylundsgatan 11E (Hus 03 – den västra delen av ”u-huset”).

Torsdagen den 5 mars, klockan 15.00-19.00
Måndagen den 16 mars, klockan 15.00-19.00

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget måste vara hos samhällsbyggnadssektorn senast den 29 mars. Dina synpunkter kan sändas med post till Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö eller via e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se

Nyheten publicerad: 24 februari 2020

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Samråd – Detaljplan för Nannylundsområdet i Eksjö

Detaljplan för Nannylundsområdet ställs ut för samråd mellan den 26 februari och den 29 mars. Syftet med detaljplanen är att skapa ett område med blandade funktioner och former av bostäder. Synpunkter ska vara inkomna senast den 29 mars.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.