LYSSNA

Underhåll av vägsträcka vid Skedhults gård

2020 asfalterades vägsträckan Vackarps backe – Skedhult om efter anmärkningar från en av Trafikverkets inspektioner. Nedanstående redogörelse avser att ge en bakgrundsbeskrivning till beslutet.

Ansvaret för byggnation och underhåll av vägar i Sverige är fördelat på olika parter, så kallade väghållare. Trafikverket (staten), kommuner, vägföreningar eller enskilda fastighetsägare kan vara väghållare för olika typer av vägar. Trafikverket gör löpande inspektioner på vägar där väghållaren får statligt bidrag för underhållet. För att bidraget ska betalas ut behöver väghållaren upprätthålla standarden på vägen. Vägsträckan Vackarps backe – Skedhult, som går från riksväg 40 upp mot Skedhults gård, är en sådan väg där Eksjö kommun får statligt bidrag för att underhålla den.

År 2018 fick denna väg anmärkningar vid en av Trafikverkets inspektioner. Anmärkningarna handlade bland annat om att beläggning, sprickor och krackeleringar behövde åtgärdas. Utifrån inspektionen togs kostnadsberäkningar fram för att åtgärda det som Trafikverket hade anmärkningar på. I samband med att kostnadsberäkningarna togs fram gjordes bedömningen att så kallad snabellagning, det vill säga fläckvis lagning av sprickor och hål, inte var ett alternativ. Det skulle skapa för mycket spårbildning på stora delar av vägsträckan och inte ge ett hållbart resultat. Utifrån detta togs det beslut om att asfaltera om hela vägsträckan.

Ekonomiska medel för denna typ av underhåll fanns inom samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget. De statsbidrag som betalats ut av Trafikverket, och som är knutna till underhåll av aktuell väg, användes också för att delfinansiera projektet. I detta fall berördes en del av Eksjö Golfklubbs mark, vilket de fakturerades för.

Att upprätthålla standarden på vägen är nödvändig för att Eksjö kommun även i fortsättningen ska få statsbidrag för den. Vägen nyttjas av både allmänhet och ett flertal olika föreningar som är aktiva inom Skedhultsområdet, bland annat Svenska Jägareförbundet och Eksjö Golfklubb. Ingen förening har efterfrågat att just dessa åtgärder ska vidtas.

Nyheten publicerad: 5 maj 2021

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Underhåll av vägsträcka vid Skedhults gård

2020 asfalterades vägsträckan Vackarps backe – Skedhult om efter anmärkningar från en av Trafikverkets inspektioner. Nedanstående redogörelse avser att ge en bakgrundsbeskrivning till beslutet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.