LYSSNA

Nu kan du lämna synpunkter på förslag till nya avfallsföreskrifter

Under 2021 har Eksjö Energi AB tillsammans med Nässjö och Aneby kommuner arbetat med en revidering av befintliga avfallsföreskrifter. Nu har du som invånare i Eksjö kommun möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget till nya föreskrifter. Dina synpunkter måste skickas in senast den 30 september.

Arbetet med att se över nuvarande avfallsföreskrifter har genomförts för att kunna möjliggöra ett framtida samarbete mellan kommunerna, detta i syfte att optimera hämtning av hushållsavfall, men även för att möta framtidens krav på insamling av förpackningar vid bostaden. Föreskrifterna ska även fortsättningsvis ses över varje år, och revideras vid behov så att lagstiftningen i miljöbalken följs.

Lämna dina synpunkter

Beslut om att du som invånare ska kunna ta del av föreskrifterna och lämna synpunkter i en så kallad utställning fattades av samhällsbyggnadsnämnden den 18 augusti 2021.

Synpunkter på föreskrifterna skickas senast den 30 september 2021 till samhällsbyggnadssektorn. Antingen via mejl samhallsbyggnad@eksjo.se eller skriftligen via post till:
Eksjö kommun
Samhällsbyggnadssektorn
575 80 Eksjö

Förslag till föreskrifter

Exempel på förändringar i föreslagna föreskrifter

Generella ändringar

 • Föreskrifterna har uppdaterats språkligt och utifrån gällande lagstiftning.
 • Vissa begrepp har ändrats, till exempel kallas Eksjö Energi AB för avfallsorganisation. Tidigare användes begreppet renhållaren.
 • Några bestämmelser har flyttats för att det ska vara lättare att hitta i föreskrifterna.

Lagändringar som inarbetats i föreskrifterna

 • Definitionen ”Hushållsavfall” används inte längre (tidigare i 15 kap. 3 § miljöbalken). Nu används begreppet ”Avfall under kommunalt ansvar” enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.
 • Från och med 1 januari 2022 är returpapper (tidningar, broschyrer med mera) under kommunalt ansvar (producentansvaret upphör). Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut returpapper.
 • Bygg- och rivningsavfall från hushållen (och som inte uppstått i kommersiell verksamhet) faller under kommunalt ansvar från och med 1 januari 2023. Detta kan komma att medföra vissa ändringar/anpassningar på återvinningscentral, och det behöver ses över hur man tar betalt för avfall, men det hanteras i avfallstaxan.

Övriga ändringar som kan påverka fastighetsinnehavare

 • Insamling av matavfall förändras, från att idag använda särskild plastpåse för optisk sortering kommer papperspåse att användas. Optisk sortering kommer inte längre att ske. Istället ska alla hushåll och verksamheter lägga matavfall respektive restavfall i olika fack eller i olika kärl.
 • Insamling av avfall från småhus förändras och nuvarande kärl för matavfall och restavfall ersätts med ett kärl med 2 fack.
 • Insamling av avfall från flerbostadshus och verksamheter förändras och nuvarande behållare för matavfall och restavfall kompletteras med minst ett kärl för matavfall.
 • Hämtningssäsongen för fritidshus ändras. April till september, 10 gånger per år. Tidigare har fritidshus kunnat välja mellan sommarabonnemang med sex tömningar eller säsongsabonnemang med 13 tömningar.
 • Säsongen för tömning av kärl för trädgårdsavfall ändras. 15 gånger per år, april till oktober.
 • Avstånd till tomtgräns ändras från 10 meter till 3 meter.
 • Container eller annan storbehållare över 660 liter, som inte töms med kran, kommer inte längre att erbjudas.
 • Lättare för närbelägna fastigheter att dela behållare eller ha gemensam avfallslösning utan att behöva ansöka om detta hos tillsynsmyndigheten.
 • Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt bör ej överstiga tio meter (tidigare 20 meter) och nivåskillnaden mellan anläggningens botten och slambil bör inte överstiga sex meter. Om mått överstigs debiteras extra avgift.
 • Fastighetsinnehavare kan, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, medges att hämtning av avfall från små avloppsanläggningar sker vartannat år. (Tidigare stod med längre tömningsintervall än en gång per år).
 • Fettavskiljare ska tömmas minst fyra gånger per år (tidigare minst en gång per år).

Avfall och återvinning

Mer information om avfall och återvinning för hushåll

Nyheten publicerad: 26 augusti 2021, publicerad på startsidan igen den 16 september

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

 TILLBAKA

Nu kan du lämna synpunkter på förslag till nya avfallsföreskrifter

Under 2021 har Eksjö Energi AB tillsammans med Nässjö och Aneby kommuner arbetat med en revidering av befintliga avfallsföreskrifter. Nu har du som invånare i Eksjö kommun möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget till nya föreskrifter. Dina synpunkter måste skickas in senast den 30 september.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.