Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Ändring av detaljplan för Linneberg 1:1 ställs ut för samråd

Kungörelse om samråd; en ändring av detaljplan för Linneberg 1:1, Linneberg ställs ut för samråd. Ändringen avser mindre justeringar för att behålla planens genomförbarhet och planen anpassas till rådande förhållande. Synpunkter kan lämnas från den 20 november till den 11 december 2023.

En ändring av gällande detaljplan för Linneberg håller på att tas fram. Plan­området omfattar cirka 12,5 hektar privatägd mark direkt öster om Långanässjön som sedan tidigare är detaljplanelagt för bostadsändamål. Med ändringen avses mindre justeringar i plankartan för att behålla planens genomförbarhet och anpassa planen till rådande förhållande. Bland annat ändras regleringar om maximal höjd på byggnader, våningsantal och bestämmelser om fastighetsindelning.

Ändringen påverkar i huvudsak de som bor inom planområdets gränser. Ändringen bedöms även vara av intresse för allmänheten eftersom förslaget innebär ett minskat strandskydd.

Ändring av detaljplan handläggs med utökat planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 5 kapitlet 7 §.

Nyheten publicerad:

Lämna synpunkter

Detaljplanen ställs ut för samråd under perioden 20 november till 11 december december 2023. Den som vill lämna synpunkter på ändringsförslaget kan göra det under samrådstiden. Synpunkter ska vara inkomna senast den 11 december 2023 och skickas med post till Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö eller via e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se

Planhandlingar

Nyheten publicerad: 20 november 2023

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn, planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

 TILLBAKA

Ändring av detaljplan för Linneberg 1:1 i Eksjö kommun ställs ut för samråd

Kungörelse om samråd; en ändring av detaljplan för Linneberg 1:1, Linneberg ställs ut för samråd. Ändringen avser mindre justeringar för att behålla planens genomförbarhet och planen anpassas till rådande förhållande. Synpunkter kan lämnas från den 20 november till den 11 december 2023.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.