SKRIV UT DELA KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax: 0381-166 00

Upphandling av nybyggnation vid Ciselören 1 klar

Nu är upphandlingen kring nybyggnation vid Ciselören 1 avslutad och uppdraget har tilldelats Byggkompaniet i Nässjö AB. Efter tilldelning kommer det att dröja tio dagar innan kontrakt kan skrivas. Målsättningen är att den nya byggnaden ska stå klar våren 2020. Nedan följer en redogörelse kring projektet om en återuppbyggnad.

Om Forssellska gården

Den 16 augusti 2015 utbröt en brand på fastigheten Ciselören 1 i Gamla stan i Eksjö. Den drabbade byggnaden gick under namnet Forssellska gården och var ett av Eksjös äldsta och största trähus. Byggnaden hade ett stort kulturhistoriskt värde och ingick som ett betydelsefullt element i stadsmiljön norr om Stora Torget i Eksjö. Forssellska gården blev byggnadsminnesförklarad 1993.

Byggnadsfirma Stridh & Son AB

Ägare till fastigheten Ciselören 1 var det privatägda bolaget Byggnadsfirma Stridh & Son AB. Under hösten 2015 beslutade ägarna till Byggnadsfirma Stridh & Son AB att de ville sälja bolaget. Eksjö kommun stod då inför två alternativ. Antingen skulle kommunen köpa bolaget, och därmed även köpa fastigheten Ciselören 1, alternativt avstå och överlåta försäljningen till den privata marknaden.

Styrelsen för Eksjö Stadshus AB, moderbolag till kommunens hel- och delägda bolag, beslutade den 15 mars 2016 att bolaget skulle köpas. Aktieöverlåtelseavtal mellan Byggnadsfirma Stridh & Son AB och Eksjö Stadshus AB undertecknades den 8 april 2016. I aktieöverlåtelseavtalet finns villkoret att köpet endast kan fullbordas om kommunfullmäktige i Eksjö kommun beslutar att godkänna det. Slutligt beslut och godkännande av köpet togs den 21 april 2016 av kommunfullmäktige.

Kostnaden för att köpa bolaget var 14,8 miljoner, varav 14 miljoner avsåg fastigheten Ciselören 1 och resterande belopp övriga värden i bolaget. Eksjö Stadshus AB finansierade detta genom ett aktieägartillskott från Eksjö kommun.

Den första bolagsstämman för Byggnadsfirma Stridh & Son AB hölls den 1 juni 2016. Inledningsvis utgjorde styrelsen för Eksjö Stadshus AB även styrelse för Byggnadsfirma Stridh & Son AB. Den 6 mars 2018 beslutade kommunstyrelsen att styrelsen för Byggnadsfirma Stridh & Son AB istället skulle vara densamma som styrelsen för Eksjöbostäder AB. Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2018 att godkänna avsägelse från tidigare styrelse.

När det gäller projektet om en återuppbyggnad vid Ciselören 1 har aktuell styrelse för bolaget fungerat som styrgrupp och aktuell VD har drivit arbetet tillsammans med den kompetens vid Eksjö kommun som ansetts behövts. Samtliga avtal har undertecknats efter gemensamma beslut i aktuell styrelse.

Syftet med att kommunen köpte Byggnadsfirma Stridh & Son AB var att kommunen då kunde säkerställa en återuppbyggnad av ett bostads- och affärshus med likartad omfattning som tidigare, och därmed också kunde säkerställa att kulturarvet, i den för Eksjö betydelsefulla Gamla stan, kunde bevaras. Hade kommunen inte köpt huset hade det varit svårt att påverka hur en ny byggnad skulle utformas. Bygglovet för fastigheten bestämmer endast att det ska vara en byggnad med två våningar och möjlighet till inredd vind i en tredjedel av byggnaden.

Principer för ny bebyggelse vid Ciselören 1

Den 19 maj 2016 beslutade kommunfullmäktige att godkänna principer för ny bebyggelse vid Ciselören 1. Principerna innebar att

  • en mötesplats med däckliknande ytor, som skulle göra platsen mer tillgänglig för allmänheten, skulle byggas
  • allmänheten skulle bjudas in till föreläsningar om nybyggnader i kulturhistoriska bebyggelsemiljöer med syfte att öppna för möjligheten att lämna in synpunkter om en nybyggnad
  • en arkitekttävling skulle utlysas
  • det skulle finnas sex utgångspunkter för nybyggnationen, bland annat trä som byggnadsmaterial och att byggnaden skulle ha handel på bottenvåningen och bostadsändamål på andra våningen och på inredd vind

Trädäcket

Våren 2016 gjordes prognosen att en ny byggnad kunde uppföras tidigast hösten 2017. Det skulle innebära att tomten skulle stå obebyggd minst två somrar. För att täcka resterna efter branden och tillgängliggöra platsen för invånarna byggdes därför inför sommaren 2016 ett trädäck på tomten. Bygglov för trädäcket behövdes inte då det handlade om ett trädäck utan tak.

Trädäcket bekostades av Byggnadsfirma Stridh & Son AB. En upphandling enligt lagen om offentlig upphandling genomfördes där utvärderingskriteriet var att lägsta anbud skulle antas. Lägsta anbud innebar spikat golv av tryckimpregnerat virke.

I syfte att genomföra en arkeologisk undersökning av tomten togs trädäcket bort under hösten 2017. Den arkeologiska undersökningen var tvungen att genomföras innan upphandlingen av nybyggnation kunde genomföras. Trädäcket var alltså tvunget att tas bort för att projektet skulle kunna gå vidare till nästa steg.

Arkitekttävling

Arkitekttävlingen hade som syfte att utse den arkitekt och det förslag som skulle kunna leverera den mest optimala lösningen om en återuppbyggnad. Arkitekttävlingen genomfördes hösten 2016. Förslaget ”Ett hjärta är alltid rött”, som togs fram av Okidoki Arkitekter AB, vann tävlingen. Företaget bakom det vinnande förslaget skulle även få detaljprojektera den nya byggnaden. Ett avtal gällande projekteringen tecknades och fortlöpte under våren 2017.

Fullvärdesförsäkrad

Fastigheten Ciselören 1 var fullvärdesförsäkrad. Genom att kommunen köpte bolaget övertog kommunen också den försäkring som gällde för fastigheten. Den 27 september 2016 beslutade styrelsen för Byggnadsfirma Stridh & Son AB att teckna avtal med Länsförsäkringar gällande det försäkringsbelopp som skulle utbetalas. En fullvärdesförsäkring beräknas på den tidigare fastigheten och har inget att göra med vad som byggs på platsen därefter. Beloppet grundades därför på en kalkyl på nybyggnation av tidigare fastighet, åldersavdrag, samt ersättning för kulturhistoriskt värde och hyresförluster. Försäkringsbeloppet avtalades till cirka 38 miljoner kronor, varav 4 miljoner redan har utbetalats för att täcka projekteringskostnader. Resterande belopp ska täcka del av kostnad för en återuppbyggnad.

Upphandling av nybyggnation

I februari 2018, när projekteringen av Okidoki Arkitekter AB och den arkeologiska undersökningen var avslutade, kunde upphandlingen av nybyggnation på Ciselören 1 påbörjas. Den inledande målsättningen var att anta anbud i slutet av mars för byggstart i maj 2018. Då väldigt få anbud kom in förlängdes anbudstiden. Vid anbudstidens utgång hade endast två anbud kommit in. Båda anbuden översteg projektbudgeten. På grund av detta avbröts den första upphandlingen i april 2018. Förfrågningsunderlaget arbetades om och en ny upphandling påbörjades.

Den andra upphandlingsomgången har nu avslutats och uppdraget att uppföra den nya byggnaden har tilldelats Byggkompaniet i Nässjö AB. Efter tilldelning kommer det att dröja tio dagar innan kontrakt kan skrivas. Efter att kontrakt har skrivits påbörjas den slutliga projekteringen och därefter byggnation.

Den nya byggnaden kostar cirka 55 miljoner kronor att uppföra. Detta kommer att finansieras via försäkringspengar och lån. Lånen finansieras i sin tur via hyresintäkter från byggnadens lägenheter och verksamhetslokaler. Inga skattemedel används för att finansiera nybyggnationen.

Under byggnationen, som beräknas att pågå i ett och ett halvt år, kommer både intilliggande fastighetsägare och näringsliv, samt övrig allmänhet, kontinuerligt att informeras om processen. Målsättningen är att den nya byggnaden ska stå klar våren 2020.

I samband med byggnationen kommer det vårdträd som funnits kvar på tomten att tas ned. En arborist har gjort en utredning och kommit fram till att trädet är i dåligt skick. Sannolikheten att trädet ska överleva i samband med byggnationen är inte stor. Trädet kommer även att utgöra ett hinder för byggnationen. Efter att den nya byggnaden har uppförts ska ett nytt vårdträd planteras. Beslut kring detta fattades av styrelsen för Byggnadsfirma Stridh & Son AB den 26 april 2018.

Bevara kulturarvet i Gamla stan

Ovanstående redogörelse syftar till att beskriva huvuddragen i projektet om en återuppbyggnad och de beslut som tagits från 2015 fram till idag. Beslut har tagits utifrån då tillgängliga beslutsunderlag. I efterhand kan ny kunskap göra att beslut omvärderas, men de kan inte alltid omprövas.

Syftet med att kommunen köpte bolaget Byggnadsfirma Strid & Son AB var att kunna säkerställa kulturarvet i Gamla Stan med målsättningen att en ny byggnad, som både passar in i trästaden och där kulturminnesstämpeln kunde bevaras, skulle byggas. Även om processen med en nybyggnation har fördröjts utifrån de första prognoserna är det denna målsättning som kommunkoncernen fortfarande arbetar mot.

Mer information och kontakt

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll finns att ta del av på denna webbplats. Övriga protokoll och avtal är allmänna handlingar och kan begäras ut av alla som önskar ta del av dem. Detta görs enklast genom att kontakta kommunens Kontaktcenter.

Frågor kring tilldelningsbeslutet och nybyggnationen kan ställas till:
Maria Lund, VD för Byggnadsfirma Stridh & Son AB
Telefon: 0381-360 85
E-post: maria.lund@eksjo.se

Frågor kring beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, styrelsen för Eksjö Stadshus AB eller styrelsen för Byggnadsfirma Stridh & Son AB (som gjordes före mars 2018) kan ställas till:
Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0381-360 01
E-post: annelie.hagg@eksjo.se

Publicerad: 11 oktober 2018

 TILLBAKA

Upphandling av nybyggnation vid Ciselören 1 klar

Nu är upphandlingen kring nybyggnation vid Ciselören 1 avslutad och uppdraget har tilldelats Byggkompaniet i Nässjö AB. Efter tilldelning kommer det att dröja tio dagar innan kontrakt kan skrivas. Målsättningen är att den nya byggnaden ska stå klar våren 2020. Nedan följer en redogörelse kring projektet om en återuppbyggnad.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.