LYSSNA

Eksjöbostäder AB föreslås ta över som ägare till Ciselören 1

Kommunstyrelsen vid Eksjö kommun har beslutat att föreslå att kommunfullmäktige ska godkänna att Eksjö Stadshus AB säljer bolaget Byggnadsfirma Stridh och Son AB till Eksjöbostäder AB, och att de i och med detta tar över som ägare till fastigheten Ciselören 1. I samband med det förändrade ägarskapet föreslås även Eksjö kommun lämna ett aktieägartillskott till Eksjö Stadshus AB och Eksjöbostäder AB.

Den 16 augusti 2015 utbröt en brand på fastigheten Ciselören 1 i Gamla stan i Eksjö. Den drabbade byggnaden var ett av Eksjös äldsta och största trähus. Ägare till fastigheten Ciselören 1 var det privatägda bolaget Byggnadsfirma Stridh och Son AB. Under hösten 2015 beslutade ägarna att de ville sälja bolaget, och våren 2016 beslutade styrelsen för Eksjö Stadshus AB, moderbolag till kommunens hel- och delägda bolag, att kommunen skulle köpa det för 14,8 miljoner kronor. Under våren 2020 färdigställdes den nya byggnaden.

I bolaget Byggnadsfirma Stridh och Son AB är den huvudsakliga tillgången fastigheten Ciselören 1. När Eksjö Stadshus AB köpte bolaget var avsikten att sedan sälja det, antingen externt eller inom kommunkoncernen, så fort en ny byggnad var på plats. Detta med anledning av att det inte är effektivt att ha två bolag i kommunkoncernen med samma typ av verksamhet, det vill säga både Eksjöbostäder AB och Byggnadsfirma Stridh och Son AB.

Mot bakgrund av detta har kommunstyrelsen onsdagen den 9 december 2020 föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att godkänna att Eksjö Stadshus AB säljer aktierna i Byggnadsfirma Stridh och Son AB för en krona till Eksjöbostäder AB, samt att bolaget därefter uppgår i Eksjöbostäder AB genom en fusion. Värdet på aktierna i Byggnadsfirma Stridh och Son AB bedöms vara i princip noll på grund av det nedskrivningsbehov som finns i bolaget.

Kostnad för återuppbyggnad

Fastigheten Ciselören 1 var fullvärdesförsäkrad. Genom att Eksjö Stadshus AB köpte bolaget övertogs också den försäkring som gällde för fastigheten. Försäkringsbeloppet avtalades till 37,7 miljoner kronor.

Kostnaden för återuppbyggnaden uppgår idag till 73,2 miljoner kronor. 37,7 miljoner kronor har finansierats av försäkringen. Resterande kostnader, 35,5 miljoner kronor, har finansierats av lån. Fastigheten har efter återuppbyggnaden marknadsvärderats av två externa parter. Värderingen visar båda på ett marknadsvärde med intervall mellan 28 miljoner kronor och 33 miljoner kronor. Byggnadsfirma Stridh och Son AB har utifrån en kassaflödesanalys bedömt att 33 miljoner kronor är ett rimligt bokfört värde på fastigheten.

Utifrån detta behöver värdet på fastigheten Ciselören 1 skrivas ned till 33 miljoner kronor. Det innebär dels en nedskrivning mot försäkringsersättningen på 37,7 miljoner kronor, och dels resterande del som utgör mellanskillnaden mellan lån och nytt bokfört värde.

Byggnadsfirma Stridh och Son AB kunde redan tidigt i byggprocessen konstatera att pengarna som bolaget fick ut av försäkringen inte skulle täcka kostnaden för att återuppbygga en fastighet utifrån de krav som fanns. Gamla stan i Eksjö är en betydelsefull plats ur många aspekter. Gamla stan är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården av Riksantikvarieämbetet. Den nedbrunna byggnaden var också byggnadsminnesförklarad enligt kulturmiljölagen. Byggnadsminnesförklaringen gäller inte bara enskilda fastigheter i Gamla stan utan hela gaturummet. Byggnadsminnesförklaringen har funnits kvar för fastigheten under hela byggprocessen, och kvarstår även idag.

Kulturmiljölagen är det starkaste skydd som finns i Sverige för en byggnad. Enligt kulturmiljölagen får man inte göra något som skadar byggnadsminnesförklaringen, vilket i sig ställer höga krav på en återuppbyggnad. Till exempel att byggnaden ska vara väl anpassad och stämma överens med platsens identitet, samt visa respekt för den omkringliggande miljön. Det var alltså viktigt att uppföra en byggnad som på ett bra sätt smälte in i övrig bebyggelse längs Norra Storgatan. Valet av material, form och detaljer har därmed valts ut utifrån de krav som har funnits.

Syftet med att kommunen genom Eksjö Stadshus AB valde att köpa Byggnadsfirma Stridh och Son AB var för att det då gick att säkerställa en återuppbyggnad som kunde säkra bevarandet av kulturarvet i Gamla stan. Sammantaget har de krav som ställts på utformningen inneburit en högre kostnad för återuppbyggnad än vad försäkringen har kunnat täcka.

Aktieägartillskott till Eksjö Stadshus AB och Eksjöbostäder AB

Kommunstyrelsen har idag föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att Eksjö kommun ska lämna ett villkorat aktieägartillskott om 2,5 miljoner kronor till Eksjö Stadshus AB, som bolaget i sin tur sedan ska lämna vidare som ett villkorat aktieägartillskott till Eksjöbostäder AB. Detta motsvarar den del av nedskrivningen som är utöver försäkringsersättningen, det vill säga differensen mellan nytt bokfört värde på 33 miljoner kronor och de lån på 35,5 miljoner kronor som finns.

Kommunstyrelsen har också föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att Eksjö kommun ska lämna ett villkorat aktieägartillskott om 5 miljoner kronor till Eksjö Stadshus AB. Detta för att täcka del av värdeminskningen av aktierna i Byggnadsfirma Stridh och Son AB. Inköpet av Byggnadsfirma Stridh och Son AB gjordes, som tidigare beskrivits, som en investering och satsning i Gamla stan. Avsikten från Eksjö kommun har inte varit att få tillbaka investerade pengar.

Grundprincipen i kommunkoncernen är att respektive kollektiv ska ta sina kostnader. Det vill säga skattekollektivet ska inte subventionera hyresgäster i allmännyttiga bostadsföretag, och hyresgästerna ska inte betala kostnader som hör till skattekollektivet.

Aktieägartillskottet till Eksjöbostäder AB motiveras utifrån de särskilt ställda krav som har ställts på utformningen av den nya byggnaden, vilket har inneburit högre kostnader än vad försäkringen har kunnat täcka. På sikt kan fastighetens värde öka och då ska pengarna återföras till Eksjö kommun. Aktieägartillskottet är därför villkorat. En första omvärdering ska ske år 2025.

Processen framåt

Kommunfullmäktige kommer att behandla ärendet gällande ändrade ägarförhållanden för bolaget Byggnadsfirma Stridh och Son AB den 15 december 2020. Om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag påbörjas därefter processen med försäljningen av bolaget och därpå fusion av bolaget upp i Eksjöbostäder AB.

Nyheten publicerad: 10 december 2020

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Eksjöbostäder AB föreslås ta över som ägare till Ciselören 1

Kommunstyrelsen vid Eksjö kommun har beslutat att föreslå att kommunfullmäktige ska godkänna att Eksjö Stadshus AB säljer bolaget Byggnadsfirma Stridh och Son AB till Eksjöbostäder AB, och att de i och med detta tar över som ägare till fastigheten Ciselören 1. I samband med det förändrade ägarskapet föreslås även Eksjö kommun lämna ett aktieägartillskott till Eksjö Stadshus AB och Eksjöbostäder AB.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före afton och vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.