LYSSNA

Hantering av ärende gällande underhållsarbete av väg

Ingen enskild har gynnats eller missgynnats av beslutet gällande underhållsarbetet på vägsträckan upp till Skedhults gård. Det finns inte heller något som tyder på någon otillbörlighet eller att åtgärderna i sig har varit omotiverade. Att beslutet om åtgärd togs av Eksjö kommuns samhällsbyggnadschef, som också är engagerad i Eksjö golfklubbs styrelse, utgör dock i formell mening jäv. Det konstateras idag på det extrainsatta sammanträdet med kommunstyrelsen som nu uppdrar till kommundirektören att ta fram rutiner för hur liknande situationer ska hanteras i framtiden.

Om vägsträckan Vackarps backe – Skedhult

Vägsträckan Vackarps backe – Skedhult, som går från riksväg 40 upp mot Skedhults gård, är en väg där Eksjö kommun får statligt bidrag för att underhålla den. För att bidraget ska betalas ut behöver standarden upprätthållas på vägen, och för att säkerställa detta gör Trafikverket löpande inspektioner.

Den aktuella vägen är en så kallad gemensamhetsanläggning, Skedhult Ga 1. En gemensamhetsanläggning är en anläggning som ägs och tas om hand av flera olika fastigheter ihop. I denna gemensamhetsanläggning ingår fastigheten Skedhult 1:1, som ägs av Eksjö kommun, och fastigheten Skedhult 1:4 som ägs av Eksjö golfklubb. Huvuddelen av vägsträckan hör till kommunens fastighet. Det finns en överenskommelse om att Eksjö kommun står för drift och underhåll och att Eksjö golfklubb sköter snöröjningen.

Vägen upp mot Skedhults gård nyttjas av både allmänhet och ett flertal olika föreningar som är aktiva inom Skedhultsområdet. Bland annat Svenska Jägareförbundet, som har sina lokaler på Skedhults gård, och Eksjö golfklubb. Eksjö kommun har de senaste åren också gjort stora satsningar för att vidareutveckla Skedhultsområdet som ett friluftsområde för kommunens invånare. Vandringsleder och andra promenadstigar nås bland annat från parkeringen vid Skedhults gård.

Trafikverkets inspektion leder till åtgärd

Vägen inspekterades senast sommaren 2018 av Trafikverket. Vid inspektionen fick vägen ett antal anmärkningar. Anmärkningarna handlade bland annat om att beläggning, sprickor och krackeleringar behövde åtgärdas. Utifrån inspektionen uppdrog samhällsbyggnadschef åt Eksjö Energi, som är Eksjö kommuns utförande bolag för bland annat gatu- och parkarbeten, att ta fram förslag på åtgärder utifrån Trafikverkets anmärkningar. Bedömningen gjordes att så kallad snabellagning, det vill säga fläckvis lagning av sprickor och hål, inte skulle ge ett hållbart resultat på lång sikt. Utifrån detta tog samhällsbyggnadschef beslut om att asfaltera om hela vägsträckan.

Innan åtgärden slutligen beställdes fördes det en dialog mellan samhällsbyggnadschef och kommundirektör om att åtgärden var på gång, och om det fanns några frågetecken kring genomförandet. Gemensamt konstaterades det att samhällsbyggnadschef har delegation på beslut i denna typ av ärenden, och bedömningen gjordes att beslut kunde fattas enligt denna delegation. Åtgärden rymdes inom budget och slutfördes under hösten 2020 till en kostnad av 572 570 kronor. En del av Eksjö Golfklubbs mark berördes av åtgärden, vilket de fakturerades för.

Extrainsatt möte med kommunstyrelsen

Sedan början på maj har det rapporterats om åtgärden i media. Idag, tisdagen den 11 maj 2021, har kommunstyrelsen i Eksjö kommun haft ett extrainsatt sammanträde för att hantera ärendet.
– För mig har det varit viktigt att få fram en helhetsbild, vilket jag tycker att vi har fått idag berättar Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande, Eksjö kommun.

Utöver kommundirektör Tord du Rietz och samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring deltog även Jönköpings kommuns chefsjurist Lars-Åke Svensson, varifrån Eksjö kommun avropar juristtjänster.
– Syftet med bestämmelserna om jäv är dels att förhindra att en anställd eller förtroendevald gynnar sig själv eller närstående, och dels att upprätthålla allmänhetens förtroende. Även om jäv föreligger behöver ett beslut inte utgöra någon otillbörlighet, menar Lars-Åke.

Lars-Åke konstaterar att samhällsbyggnadschefens engagemang i kommunen och golfklubbens styrelse är en sådan omständighet som i formell mening utgör jäv, men att det är viktigt att understryka att det inte har framkommit någon omständighet som visar på att det skulle finnas någon otillbörlighet eller att åtgärderna har varit omotiverade.
– Det finns ingen enskild fysisk eller juridisk person som har gynnats eller missgynnats av beslutet, och inget som tyder på att beslutet i sak har varit olämpligt. Utifrån det ser jag ingen anledning att vidta någon annan åtgärd än att ta till sig kunskap om jäv inför framtiden.

Kommunstyrelsen delar bedömningen av den beslutade åtgärden som genomförts av vägen till Skedhults gård. Utifrån den felaktiga beslutshanteringen och jävssituationen i ärendet uppdrar kommunstyrelsen till kommundirektören att ta fram rutiner för hur eventuella jävssituationer framöver ska hanteras.
– Kommunstyrelsen uppdrar också att förvaltnings- och koncernledningen ska genomgå en uppdaterand utbildning gällande regler kring jävssituationer, förklarar Annelie.

Utifrån de lärdomar som nu har dragits kan kommundirektör Tord du Rietz konstatera att det initialt gjordes en felbedömning avseende jävssituationen.
– Det tar jag på mig ansvaret för. Det är viktigt att understryka att åtgärden har varit motiverad och att beslutet om att asfaltera hela vägsträckan är korrekt. Avsikten har hela tiden varit att bevaka invånarnas intressen, både utifrån att få till en långsiktigt hållbar lösning för vägen, och utifrån hur Skedhultsområdet som friluftsområde används.

Både Tord och samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring har tagit del av och känner en ödmjukhet inför de synpunkter som har förts fram kring beslutsgången.
– Nu kommer vi att arbeta framåt och verka för att inte hamna i den här situationen igen.

Nyheten publicerad: 11 maj 2021

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Hantering av ärende gällande underhållsarbete av väg

Ingen enskild har gynnats eller missgynnats av beslutet gällande underhållsarbetet på vägsträckan upp till Skedhults gård. Det finns inte heller något som tyder på någon otillbörlighet eller att åtgärderna i sig har varit omotiverade. Att beslutet om åtgärd togs av Eksjö kommuns samhällsbyggnadschef, som också är engagerad i Eksjö golfklubbs styrelse, utgör dock i formell mening jäv. Utifrån det kommer nu rutiner att tas fram för hantering av liknande situationer i framtiden.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.