Utredning av chefers arbetsmiljö inom barn- och utbildningssektorn och sociala sektorn

Under våren har det genomförts en utredning för att undersöka chefers arbetsmiljö. Utredningen är nu klar och visar på att cheferna trivs på arbetet – men att de också har en hög arbetsbelastning och i många fall för många medarbetare per chef för att kunna utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

I januari 2022 beslutade kommundirektör Tord du Rietz att en utredning av chefers arbetsmiljö inom barn- och utbildningssektorn och sociala sektorn skulle genomföras. Detta mot bakgrund av att chefers arbetsmiljö inom framför allt dessa två sektorer inte upplevdes som hållbar. Utredningen genomfördes under våren, och syftet med den har varit att kartlägga chefers arbetsmiljö inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg vid sociala sektorn, samt inom grundskolan vid barn- och utbildningssektorn. Syftet har också varit att ta fram förslag på åtgärder vid identifierade förbättringsområden.

Utredningarna inom respektive sektor har bestått av flera olika moment, bland annat djupintervjuer, enkäter och tidregistrering. Resultaten från dessa har kompletterats med insamling av grunduppgifter om respektive verksamhet samt omvärldsbevakning.

Hög trivsel – men också för hög arbetsbelastning

Utredningen visar att cheferna inom de två sektorerna generellt har en hög arbetsbelastning och att arbetsuppgifterna inte hinns med inom den normala arbetstiden. Det finns en oro hos cheferna att inte hinna med och att inte räcka till för sina medarbetare. Utredningen visar också att flertalet chefer inom båda sektorerna har för många medarbetare per chef för att kunna utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Majoriteten av cheferna har fler än 35 medarbetare som de har ett direkt personalansvar för.

Utöver detta visar utredningen att det finns en utmaning att ha flera utspridda enheter/arbetsplatser. Det finns också ett behov av mer administrativt stöd, och stöd inom bland annat HR, upphandling, styrning, IT, fastighetsfrågor och mediahantering.

Att majoriteten av cheferna trivs på arbetet och känner sig stimulerade är också något som tydligt framkommer. I både djupintervjuer och enkät framkommer det att cheferna upplever att arbetsuppgifterna känns meningsfulla, och att det är roligt att komma till arbetet. De upplever också att stödet från ledningsgruppen och närmsta chef är bra.

– Det är naturligtvis väldigt roligt att se att cheferna trivs med sina arbeten och att det finns många delar i arbetet som upplevs stimulerande. Att Eksjö kommun som arbetsgivare upplevs som positiv är också glädjande. Sedan är det bra att utredningen på ett tydligt sätt har identifierat de områden som vi nu behöver arbeta vidare med, menar Tord du Rietz, kommundirektör vid Eksjö kommun.

Förslag till åtgärder

I utredningen finns det flera förslag på åtgärder för att avhjälpa de områden som bidrar till upplevelsen av en ohållbar arbetsmiljö. Bland förslagen finns att det bör göras en översyn om Eksjö kommun ska införa en gräns för hur många medarbetare en chef maximalt kan ansvara för, och även se över om en undre gräns bör införas.

Andra förslag är att utreda hur fastighetsfrågor ska hanteras, både i vardagen och vid ombyggnationer/nybyggnationer, samt att Eksjö kommun bör fortsätta att arbeta med att tydliggöra chefsuppdraget och vad det innebär, och fortsätta att utveckla det uppstartade chefs- och ledarutvecklingsprogrammet. För sociala sektorn föreslås att en översyn av organisationsstrukturen ska genomföras, och att kommunen även bör se över möjligheten att införa beredskap för att chefer inte ska behöva vara nåbara dygnet runt.

Tord du Rietz berättar att några åtgärder redan har vidtagits.

– Inom barn- och utbildningssektorn har åtgärder redan vidtagits genom att utöka med ytterligare en rektor. Hult skola och Höreda skola kommer från och med höstterminen att ha en rektor per skola, men rektorerna för dessa skolor kommer även att ha kompletterande uppdrag. Inom sociala sektorn har det också gjorts tillfälliga förstärkningar som sedan behöver utvärderas. Utöver detta kommer vi nu att analysera utredningen och se vilka förslag till åtgärder som kan genomföras och i så fall hur.

Nyheten publicerad: 31 augusti 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Utredning av chefers arbetsmiljö inom barn- och utbildningssektorn och sociala sektorn

Under våren har det genomförts en utredning för att undersöka chefers arbetsmiljö. Utredningen är nu klar och visar på att cheferna trivs på arbetet – men att de också har en hög arbetsbelastning och i många fall för många medarbetare per chef för att kunna utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.