Förslag till budget 2023–2024 och verksamhetsplan 2025

Ett förslag till beslut om budget för 2023–2024, samt verksamhetsplan 2025 (sektorsramar), togs fram då ledningsutskottet i Eksjö kommun sammanträdde tisdagen den 20 september.

Förutsättningarna för budgeten är starkt påverkade av den lågkonjunktur som Sverige går in i och den höga inflation som ökar kostnader på flera områden.

Kommunfullmäktige beslutade om resultatnivå och utdebitering i juni 2022. Den kommunala utdebiteringen (skattesatsen) beslutades vara oförändrad för åren 2023–2025 (22,26 kronor). Resultatet beslutades vara 2,0 procent per år 2023–2025.

Sedan beslutet i juni har förutsättningarna förändrats mycket med höga kostnadsökningar som inte ryms inom de budgetramar som beslutad skattesats och resultatnivå ger. För att inte behöva göra neddragningar på personal föreslår ledningsutskottet att resultatnivån sänks till 0,5 procent 2023, 0,8 procent 2024 och åter höjas till 2,1 procent 2025.

Kommunen har de senaste åren haft goda resultat som byggt upp en ekonomi som klarar två år med lägre resultat. Det ger tid att arbeta med hållbara omstruktureringar för att ha god kvalitet i verksamheten och stabil ekonomi.

Utrymmet för driftramen i ledningsutskottets förslag 2023 är 1 281 miljoner kronor. 2024 är utrymmet 1 320 miljoner kronor och 2025 är utrymmet 1 344 miljoner kronor.

Utgångspunkten i ledningsutskottets budgetförslag har varit att verksamheterna ska ha realistiska budgetramar och resurser tillförs för volymökningar inom kärnverksamheterna. Budgetförslaget innehåller både effektiviseringar och ambitionssänkningar men också prioriteringar och ambitionsökningar i verksamheterna.

Bland prioriteringarna finns bland annat ökade resurser till studieförbunden, entreprenörsutbildning för unga och utökad tjänst för samordning av praktikplatser kopplat till näringslivet, som förstärkt arbetsmarknadsinsats.

Kommunstyrelsen kommer att behandla ledningsutskottets förslag till budget den 11 oktober. Slutligt beslut gällande budget för åren 2023–2025 kommer att fattas av nyvalda kommunfullmäktige den 27 oktober.

Nyheten publicerad: 21 september 2022

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Förslag till budget 2023–2024 och verksamhetsplan 2025

Ett förslag till beslut om budget för 2023–2024, samt verksamhetsplan 2025 (sektorsramar), togs fram då ledningsutskottet i Eksjö kommun sammanträdde tisdagen den 20 september.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.