Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Här placeras den nya skolbyggnaden för Norrtullskolan

En ny skolbyggnad ska byggas för Norrtullskolan, och nu är det klart att den kommer att byggas i anslutning till nuvarande idrottshall. Målsättningen är att den nya skolbyggnaden ska tas i drift vårterminen 2027.

Den 7 februari 2023 beslutade kommunstyrelsen att en ny skolbyggnad ska byggas för Norrtullskolan, och att nybyggnationen ska ske inom samma markområde där nuvarande skola finns. Förvaltningen fick i uppdrag att utreda placering för den nya byggnaden och att återrapportering skulle ske den 4 april 2023.

Sedan dess har en arbetsgrupp utrett fyra alternativ på placering utifrån olika perspektiv, bland annat tidsåtgång, ekonomi och verksamhetens förutsättningar. Sedan tidigare har utredningar gällande till exempel tillgänglighet och myndighetskrav genomförts, vilka har beaktats i arbetet.

Vid återrapporteringen den 4 april 2023 beslutade kommunstyrelsen att den nya skolbyggnaden ska byggas utifrån ett av dessa alternativ – i anslutning till nuvarande idrottshall. I detta alternativ finns det bland annat möjlighet att flytta upp omklädningsrummen för idrotten till samma nivå som idrottshallen, vilket skulle öka tillgängligheten. En annan fördel med detta alternativ är att undervisningen till stor del kan bedrivas i nuvarande lokaler under hela byggnationstiden, och när verksamheten har flyttat in i den nya skolbyggnaden så kan den gamla rivas.

Illustration Norrtullskolan

Ovan illustreras ett exempel på hur den nya skolbyggnaden skulle kunna ansluta till nuvarande idrottshall.

 

– Vi tycker att det är väldigt glädjande med detta beslut som visar på att det satsas på barn och ungdomar, och deras arbetsmiljö och utbildning, menar Bengt-Olov Södergren, skolchef vid Eksjö kommun.
– Det alternativ som nu valdes underlättar också för de elever som kommer att gå på Norrtullskolan under tiden som den nya skolan byggs, då de till stor del kommer att kunna ha sin undervisning i ordinarie skollokaler, förklarar Marie Ekström, grundskolechef vid Eksjö kommun.

Stig Axelsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är också nöjd med beslutet och att arbetet fortskrider.
– Jag ser detta som ett efterlängtat steg framåt. Nämnden har diskuterat frågan en tid, och har bland annat genomfört besök på skolan där vi har kunnat konstatera att vi behöver möta verksamhetens och elevernas behov i denna fråga.

Nästa steg i processen blir att ta fram ett funktionsprogram, samt förberedande ritningar och övriga handlingar för byggprojektet. Målsättningen är att den nya skolbyggnaden ska tas i drift vårterminen 2027. Berörda elever och vårdnadshavare vid Norrtullskolan kommer att informeras om hur verksamheten kommer att bedrivas under byggnationstiden inför att det arbetet påbörjas.

Nyheten publicerad: 13 april 2023

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

 TILLBAKA

Här placeras den nya skolbyggnaden för Norrtullskolan

En ny skolbyggnad ska byggas för Norrtullskolan, och nu är det klart att den kommer att byggas i anslutning till nuvarande idrottshall. Målsättningen är att den nya skolbyggnaden ska tas i drift vårterminen 2027.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.