Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Föreläggande till socialnämnden

Socialnämnden i Eksjö kommun har fått ett föreläggande vid vite från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, med anledning av handläggning av två barnärenden. Eksjö kommun är medvetna om att brister finns, därför har det sedan en tid tillbaka påbörjats ett förändringsarbete med en tydlig åtgärdsplan.

Föreläggandet utgår från en tillsyn på hur socialnämnden har hanterat två olika barnärenden, där IVO bedömer att det finns missförhållanden i socialnämndens handläggning som kan påverka barns möjligheter att få de insatser de har rätt till. IVO förelägger Eksjö kommun vid vite om 1,5 miljoner kronor att senast den 21 juni 2023 ta fram en handlingsplan för att säkerställa att socialnämnden hanterar skydds- och förhandsbedömningar på korrekt sätt, samt för att säkerställa uppföljning av barns situation. Eksjö kommun kommer inte att överklaga beslutet, utan kommer att inkomma med en handlingsplan.

– Vi tar detta föreläggande på stort allvar. Vi är medvetna om att vår hantering av dessa två ärenden har varit bristfälliga, och att de inte har hanterats fullt ut som de borde. Vi är inte tillfreds med vår hantering, förklarar Markus Kyllenbeck, kommunstyrelsens ordförande i Eksjö kommun.

– Skälet till bristerna i handläggningen är att vi inte har hunnit med. Det har varit alltför hög arbetsbelastning, i kombination med en otydlig organisation, som har bidragit till detta. Den höga arbetsbelastningen beror på att våra resurser inte har kunnat möta det kontinuerligt ökade inflödet av ärenden. Vi har gjort åtgärder i båda ärendena, men de har inte varit tillräckliga, vilket jag verkligen beklagar, berättar Catharina Tingvall, socialchef vid Eksjö kommun.

Eksjö kommun är medvetna om bristerna som finns, därför har det sedan en tid tillbaka påbörjats ett förändringsarbete med en tydlig åtgärdsplan. Cecilia Clausson, funktionschef för individ- och familjeomsorg vid Eksjö kommun berättar att det inom kort kommer att inrättas en ny mottagningsgrupp hos biståndsenheten som kommer att hantera nya ärenden rörande både barn och unga, missbruk, socialpsykiatri samt våld i nära relationer. Det kommer att bli en ny och tydlig ”en väg in”.

– Genom mottagningsgruppen skapas en mer samordnad och ändamålsenlig organisation som bättre möter behoven. Deras uppdrag kommer att vara att identifiera och prioritera ärenden så att rätt insatser kan sättas in i rätt tid. Vi minskar på så sätt risken att ärenden fördröjs eller att dubbelarbete uppstår, och vi avlastar utredande socialsekreterare och skapar en mer effektiv arbetsfördelning.

Den nya mottagningsgruppen kräver motsvarande sex stycken socialsekreterare. Tre befintliga socialsekreterare kommer att ingå, och utöver det kommer det att rekryteras ytterligare tre.

– Beslut om att godkänna finansieringen av detta arbete är redan förberett att tas på kommande socialnämnd. Det är en satsning motsvarande cirka 2 miljoner kronor per år som ger ekonomiska förutsättningar för att kunna organisera en mottagningsgrupp, berättar Marie-Louise Gunnarsson, ordförande i socialnämnden i Eksjö kommun.

– Utöver de åtgärderna som är planerade sedan tidigare så kommer vi omedelbart att tillsätta externa resurser för att säkerställa dokumentation och uppföljning av pågående ärenden inom barn och unga. Detta för att verkligen försäkra oss om att de hanteras korrekt inför att vi nu går in i en ny och förbättrad organisation, berättar Catharina Tingvall.

Nyheten publicerad: 23 maj 2023

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

 TILLBAKA

Föreläggande till socialnämnden

Socialnämnden i Eksjö kommun har fått ett föreläggande vid vite från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, med anledning av handläggning av två barnärenden. Eksjö kommun är medvetna om bristerna som finns, därför har det sedan en tid tillbaka påbörjats ett förändringsarbete med en tydlig åtgärdsplan.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.