Eksjö kommuns logotyp

Förslag till budget 2024–2025 och verksamhetsplan 2026

Ett förslag till beslut om budget för 2024–2025, samt verksamhetsplan 2026, togs fram då kommunstyrelsens utskott i Eksjö kommun sammanträdde tisdagen den 26 september.

Förutsättningarna för budgeten 2024 är starkt påverkade av lågkonjunkturen som Sverige befinner sig i och den höga inflation som råder. Samtidigt har de senaste årens befolkningsökning brutits. Det innebär att intäkterna inte ökar i samma takt som kostnaderna. Prognoserna är att förutsättningarna, framför allt för konjunkturen och inflationen, förbättras 2025–2026.

För att inte behöva göra stora neddragningar i verksamheten under ett år som sen kan återställas föreslås att resultatnivån för år 2024 budgeteras till –0,6 procent av skatteintäkter och bidrag, vilket motsvarar –8 miljoner kronor.

Eksjö kommun har de senaste åren haft goda resultat som byggt upp en ekonomi som klarar ett år med negativt resultat. Avsättningar under de goda åren har gjorts till en så kallad resultatutjämningsreserv. Den kan nu användas så att det budgeterade negativa resultatet på 8 miljoner kronor inte behöver återställas kommande år.

För 2025–2026 budgeteras ett positivt resultat på 1,5 procent respektive 2,0 procent av skatteintäkter och bidrag. Skattesatsen föreslås vara oförändrad, 22,26 kronor. Utrymmet för driftramen i kommunstyrelsens utskotts förslag 2024 är 1 386 miljoner kronor.

Utgångspunkten i kommunstyrelsens utskotts budgetförslag har varit att verksamheterna ska ha realistiska budgetramar. Resurser tillförs för volymförändringar, hyreskostnader samt löneökningar utifrån prognos. Budgetförslaget innehåller både effektiviseringar och ambitionssänkningar, men också prioriteringar och ambitionsökningar i verksamheterna.

Bland prioriteringarna finns bland annat en omfattande satsning motsvarande fyra tjänster för att stärka det förebyggande arbetet med att öka skolnärvaron och minska placeringar.

För att stärka Eksjö kommun som en attraktiv arbetsgivare finns fortsatta satsningar på språkutbildning i vårdsvenska och ett införande av arbetsskor. Från 2025 införs friskvårdsbidrag.

Nyheten publicerad: 5 oktober 2023

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se