LYSSNA

Förslag till förändring inom hemsjukvården

Efter ett lyckat rekryteringsarbete är idag grundbemanningen av sjuksköterskor inom hemsjukvården fulltalig. Som en följd av detta föreslås nu att antalet undersköterskor inom verksamheten ska anpassas till budgetram.

Under ett flertal år har hemsjukvården i Eksjö kommun haft det svårt att rekrytera sjuksköterskor. Flera åtgärder har varit tvungna att vidtas för att få till en fungerande verksamhet, både för medarbetare och patienter. En av de vidtagna åtgärderna har varit att anlita bemanningsföretag där hyrsköterskor har gått in i verksamheten. En annan av åtgärderna har varit att anställa undersköterskor för att fylla upp vakanserna. Syftet med att anställa undersköterskor har framförallt varit att avlasta de befintliga sjuksköterskorna som har kunnat delegera vissa arbetsuppgifter till undersköterskorna.

I dag är bemanningssituationen en annan. Hemsjukvården har under det senaste året lyckats rekrytera flera nya sjuksköterskor till verksamheten. Det antal sjuksköterskor med rätt specialistkompetens som ska finnas i den planerade grundbemanningen finns nu på plats, vilket är mycket positivt.

Att grundbemanningen av sjuksköterskor nu är komplett kommer eventuellt att påverka de undersköterskor som rekryterades för att stötta upp i verksamheten då det fanns vakanser. Undersköterskorna har haft en mycket viktig och betydelsefull funktion i verksamheten, men då den planerade grundbemanningen har en viss budgetram, görs bedömningen att det inte längre finns ekonomiskt utrymme att ha kvar samma antal undersköterskor som finns idag.

Förslag till förändring är att hemsjukvården under hösten 2021 ska gå ner från sex till tre undersköterskor. Föreslagen förändring innebär ändå en förstärkning av grundbemanningen. Om förslaget verkställs kommer ingen av de undersköterskor som eventuellt behöver lämna hemsjukvården att stå utan arbete. Detta då det finns flera lediga tjänster för undersköterskor inom Eksjö kommuns vård- och omsorgsverksamheter.

Nyheten publicerad: 3 maj 2021

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Förslag till förändring inom hemsjukvården

Efter ett lyckat rekryteringsarbete är idag grundbemanningen av sjuksköterskor inom hemsjukvården fulltalig. Som en följd av detta föreslås nu att antalet undersköterskor inom verksamheten ska anpassas till begärd budgetram.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.