Logotyp Eksjö kommun

Brandskyddskontroll och rengöring (sotning)

Sotningsverksamheten består av två delar. Den ena är rengöring (sotning) som handlar om att ta bort sotavlagringar i eldstad eller skorsten. Det andra är brandskyddskontrollen där anläggningen kontrolleras att den är brandsäker.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av kommunen eller av en entreprenör som kommunen har utsett. Hur ofta kontrollen ska göras beslutas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Normalt är det vart tredje eller vart sjätte år beroende på vilken typ av eldstad det handlar om. Entreprenören kontaktar ägaren när det är dags för kontroll. En eldstad måste vara kontrollerad för att få användas.

Kontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas.

Det som kontrolleras är eldningsanläggning med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer samt skyddsanordningar på tak.

Den entreprenör som Eksjö kommunen har skrivit avtal med för brandskyddskontroll från 2019-06-01 är Skorstensfejarna Syd ABlänk till annan webbplats, telefon 010-499 28 00.

Taxa för brandskyddskontroll

Kommunstyrelsen beslutar vilka avgifter som ska gälla för brandskyddskontrollen. Taxan gäller från och med 2019-06-01 och tillsvidare.

Rengöring (sotning)

En anläggning/eldstad ska rengöras regelbundet för att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Rengöringen innebär att brandfarliga beläggningar rensas bort.

Sotningen görs i första hand av den sotare/entreprenör som fått uppdraget av kommunen.

Den entreprenör som Eksjö kommunen har skrivit avtal med för rengöringen är Skorstensfejarna Syd ABlänk till annan webbplats, telefon 010-499 28 00.

Taxa för rengöring

Kommunstyrelsen beslutar vilka avgifter som ska gälla rengöringen. Taxan gäller från och med 2019-06-01och tillsvidare. 

Rengöra (sota) själv

Du som fastighetsägare kan själv få ansvara för att rengöra (sota) i din fastighet, men enligt lagen måste du ansöka om tillstånd för att få sota själv. Du kan också ge en annan person eller företag i uppdrag att utföra sotningen.

En förutsättning för att du ska få rengöra själv är att eldstäderna, rökkanalerna och imkanalerna har genomgått brandskyddskontroll enligt de frister (intervaller) som gäller. Det får inte finnas några brister vid den tidigare brandskyddskontrollen.

Observera att denna möjlighet endast gäller rengöringen medan brandskyddskontrollen ska utföras av kommunens entreprenör.

När en ägare ansöker om att få rengöra själv eller låter någon annan utföra rengöringen ska kommunen pröva om detta "kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt". Kommunen kontrollerar då att de aktuella eldstäderna eller imkanalerna finns med i kommunens register och att de har genomgått brandskyddskontroll utan allvarliga anmärkningar.

Utförarens kompetens

För att få medgivande att rengöra (sota) sin egen anläggning måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Exempel på detta kan vara intyg från en genomgången kurs i egensotning eller motsvarande eller yrkeserfarenhet inom området sotning och eldstäder.

Brandskyddsföreningens kurser i egensotninglänk till annan webbplats

Är det någon annan som ska rengöra ska denne vara utbildad skorstensfejare. Är det ett annat sotningsföretag som ska rengöra ska detta vara ett företag med kompetent ledning?

Fram tills dess att kommunen har beslutat om ett medgivande kommer rengöringen att utföras av sotaren som kommunen har utsett. Medgivande lämnas skriftligt till fastighetsägaren. Efter att kommunen lämnat medgivandet till fastighetsägaren är det han/hon som ansvarar för att rengöringen görs.

Ansökan

Ansöka om att rengöra (sota) själv görs hos räddningstjänsten.

Kopia på senaste protokollet från brandskyddskontrollen ska bifogas ansökan om egensotning.

Beslutet kan överklagas senast tre veckor efter erhållet beslut.

Hur ofta ska rengöring och brandskyddskontroll göras?

Hur ofta rengöring (sotning) och brandskyddskontroll ska göras i kommunen beslutas av kommunstyrelsen. Dessa tider gäller från och med 2015-05-01 och tillsvidare.

Installation av eldstad, kamin

Om du ändrar eller installerar en ny eldstad så krävs det i de flesta fall att du lämnar in en bygganmälan. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad. Mer information om installation av eldstad/kamin får du av byggenheten på samhällsbyggnadssektorn. 

Om fastigheten bytt ägare – meddela sotare och brandskyddskontrollant

Om fastigheten bytt ägare måste du som ny ägare meddela ägarbyte. Detta ska meddelas både till rengörare och brandskyddskontrollant. Förutsättningen är att det finns rengörings- och kontrollpliktiga eldstäder eller imkanaler i någon byggnad på fastigheten.

Har du till exempel bytt uppvärmningsanordning ska du anmäla detta både till brandskyddskontrollanten och rengöringsföretaget.