Gator, enskilda vägar, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, parkering, trafiksäkerheter, skötsel av gångbana och lokala trafikföreskrifter