Logotyp Eksjö kommun

Gator och vägar

Det är gatuavdelningen vid Eksjö Energi som ansvarar för drift och underhåll av Eksjö kommuns gator och vägar.

Det finns cirka tolv mil gator och vägar samt cirka fem mil gång- och cykelvägar i kommunen.

På Eksjö Energi AB:s webbplats finns bland annat information om:

 • gaturenhållning
 • vinterväghållning
 • sandsopning
 • grävtillstånd
 • gatubelysning

Gator och vägar, Eksjö Energi ABlänk till annan webbplats

Felanmälan

Hjälp oss att hålla gator och vägar i bra och säkert skick! Ring gärna och rapportera fel och brister. Det kan vara hål i gatan som behöver åtgärdas, trafikskyltar som är dåliga eller skadade, krossat glas, nedfallna träd eller väldigt halt någonstans, tveka inte att ringa oss! Med din hjälp kan en olycka undvikas.

Eksjö Energi AB

Telefonnumret för felanmälan är detsamma för både gata, el-, fjärrvärmenät, vatten- och avloppsledningar samt bredband.

 Fastighetsägaren ansvarar för skötseln av gångbanan

Som fastighetsägare ansvarar du för att sköta gångbaneutrymmet utanför din fastighet. Detta gäller inom detaljplanelagt område, där kommunen är huvudman. Finns det inte någon gångbana är det ytan cirka 1,5 meter utanför din fastighet som ska skötas.

Fastighetsägaren ska på gångbaneutrymmet:

 • ta bort ogräs och annan växtlighet
 • sopa och ta upp sand och löv samt ta bort skräp
 • ta bort snö och sanda så att det går att ta sig fram utan problem vintertid

Kommunfullmäktige antog 2016 föreskrifter för gångbanerenhållningen. I föreskrifterna kan du läsa mer om fastighetsägarens ansvar.

 Gång- och cykelvägar

Det finns cirka fem mil gång- och cykelvägar i kommunen. Eksjö kommun arbetar målmedvetet med att utveckla gång- och cykelvägsplaner för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Gång- och cykelplan

Kommunen har tagit fram en strategi och handlingsplan med åtgärder för förbättringar av gång- och cykelvägarna i kommunen. Gång- och cykelplan för Eksjö kommun

Cykelkartor 

Cykelleder

I Eksjö kommun och dess närhet finns flera cykelleder som ger möjlighet till fina cykelturer.

Beskrivning av samtliga cykelleder med tips på sevärdheter samt kartor finns på webbplatsen för platsen Eksjö.

Upplev Eksjö på cykel - Platsen Eksjös webbplatslänk till annan webbplats

Kommunalt bidrag till enskilda vägar

Vägföreningarna inom Eksjö kommun får ett kommunalt bidrag för statsbidragsberättigade enskilda vägar med 20 procent. Tillsammans med statsbidraget från Trafikverket kan bidraget dock aldrig bli mer än 100 procent. Det är Trafikverket som beräknar kostnaden.

I dokumentet, som är antaget av kommunfullmäktige, kan du läsa om bidragen för statsbidragsberättigade enskilda vägar:

 • bidrag till byggande, renovering och beläggning
 • bidrag till att köpa redskap
 • bidrag till enskilda utfartsvägar

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00


Felanmälan som gäller gata, el-, fjärrvärmenät, vatten- och avloppsledningar samt bredband görs till Eksjö Energi på telefon: 0381-19 20 99 eller fyll i en felanmälan på Eksjö Energis webbplatslänk till annan webbplats