LYSSNA

Miljöarbete

Kommunens miljöarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i. I kommunens miljöplan kan du läsa om vilka områden som är prioriterade att arbeta med.

Miljömål och miljöplan för Eksjö kommun

Miljömål

Kommunens inriktningsmål för miljön bygger på en lokal anpassning av de nationella miljömålenlänk till annan webbplats

Inriktningen är att prioritera de miljömål som ställer stora krav på kommunen samt där det finns stora möjligheter att påverka. Eksjö kommun har åtagit sig de åtgärder som anses vara relevanta för kommunen att uppnå i åtgärdsprogrammen.

Miljöplan

Miljöplanen för Eksjö kommun antogs av kommunfullmäktige 2013. Syftet med planen är att ange mål och inriktning för kommunens långsiktiga strategiska miljöarbete för en tidsperiod på 10-20 år. Planen är styrande för de kommunala verksamheterna och ska vara inspirerande för verksamheter och invånare i kommunen. Av riksdagens 16 miljökvalitetsmål har Eksjö kommun valt att prioritera och arbeta med 13 av dessa. Miljömålen har varit grunden för lokala mål och delmål i miljöplanen. Åtgärder har formulerats för att nå delmålen.

De övergripande målen för Eksjö kommun:
”Eksjö ska vara en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun”

En hållbar utveckling kännetecknas av att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samverkar där den ekologiska hållbarheten utgör ramen. Hållbar utveckling leder på sikt fram till ett hållbart samhälle. Miljöorganisationen Det Naturliga Steget har utifrån vetenskapliga grunder definierat fyra hållbarhetsprinciper i arbetet att nå det hållbara samhället.

 1. Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen.
 2. Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen.
 3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas.
 4. Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina behov.

Eksjö kommuns prioriterade miljömål:

 1. begränsad klimatpåverkan
 2. frisk luft
 3. bara naturlig försurning
 4. giftfri miljö
 5. ingen övergödning
 6. levande sjöar och vattendrag
 7. säker strålmiljö
 8. grundvatten av god kvalitet
 9. myllrande våtmarker
 10. levande skogar
 11. ett rikt odlingslandskap
 12. god bebyggd miljö
 13. ett rikt växt- och djurliv

Läs mer om de övergripande målen och de lokala miljömålen i miljöplanen.

Bidrag att söka för att uppnå miljömålen

Luft- och vattenkvalitet i kommunen

Varför mäter vi luftföroreningar?

Regeringen har satt upp miljökvalitetsnormer, det vill säga gränser för hur stor mängd föroreningar det får finnas i utomhusluften.

Alla kommuner har skyldighet att kontrollera att normerna inte överskrids. Detta kan ske genom mätning eller att göra en beräkning. Om värdena överskrids ska detta rapporteras till Naturvårdsverket. Visar beräkningen att värdet ligger nära eller överskrider miljökvalitetsnormen är kommunen skyldig att mäta halten luftföroreningar.

I Jönköpings län har kommunerna sedan år 2013 deltagit i ett samverkansområde för kontroll av luftkvalitet med Jönköpings läns luftvårdsförbund som huvudman. De beräkningar och mätningar som hittills gjorts för tätorten Eksjö ligger under gällande miljökvalitetsnormer (årsmedelvärde).

Rapporter från Luftvårdsförbundetlänk till annan webbplats

Vattenkvalitet – dricksvatten

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30, som bygger på EG-direktivet (98/83/EG) om dricksvatten.

Kraven på vattenkvaliteten är hårdare på vattenverk än de rekommendationer som finns för enskilda brunnar. Det betyder att en brunn kan anses vara bra som familjebrunn, men vattnet håller inte tillräcklig kvalitet för till exempel ett café.

Kommunala vattenreningsverk

I Eksjö finns åtta kommunala vattenverk - Eksjö, Bellö, Hjältevad, Hult, Höreda, Kråkshult, Mariannelund och Värne vattenverk. Eksjö Energi AB sköter de kommunala vattenverken på uppdrag av Eksjö kommun. Regelbundna provtagningar görs på samtliga vattenverk för att kontrollera vattenkvalitén.

Eksjö Energi AB:s webbplats finns mer information om vattenkvalitélänk till annan webbplats

Vi håller rent - Skräpplockardagarna 2020

Bild med texten Vi Håller Rent på en en grön gräsmatta.

Dags att plocka skräp!

Skräpplockardagarna är Sveriges största skräpplockaraktivitet med hundratusentals deltagare varje vår. Tillsammans gör vi våra städer, vår natur och våra vatten lite finare – och visar samtidigt att skräp inte hör hemma någon annanstans än i papperskorgen.

Var med i "Skräpplockardagarna"

Anmäl er till 2020 års skräpplockardagar på Vi håller rentlänk till annan webbplats från och med 31 januari. Påsar kommer inte längre skickas via kommunen utan direkt till deltagande skolor, förskolor och barn- och ungdomsföreningar.

Kontakt

Har du frågor, läs mer på Håll Sverige Rentlänk till annan webbplats

eller kontakta:
Sara Bergqvist, e-post: sara.bergqvist@eksjo.se, telefon: 0381-362 08

Kontakt

Miljöenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Kontaktuppgifter till kommunens representant för "Vi håller rent" hittar du under den rubriken med samma namn ovan.

 

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 14 januari 2020

Miljöarbete i Eksjö kommun

Kommunens miljöarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i. I kommunens miljöplan kan du läsa om vilka områden som är prioriterade att arbeta med.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.