LYSSNA

Byggprojekt och nya bostadsområden

Eksjö kommun fortsätter att växa. Här kan du läsa om nya bostadsområden som är påbörjade och planeras i Eksjö. Tomter för småhusbebyggelse finns i alla kommunens tätorter. Kvarteret Ciselören och Stora Torget är två stora byggprojekt som är på gång i Eksjö stad.

Nya bostadsområden i Eksjö stad och dess närområde

Portalen 1

Portalen 1 ligger vid Prästängsvägen i Eksjö tätort och byggnation påbörjades under hösten 2017. Lennart Hjertqvist Fastigheter är exploatör.

Ängsviolen

Planområdet ligger i Kvarnarp vid Roluffs väg i Eksjö tätort. Exploatering av området påbörjades under våren 2018.

Talludden norra

Planområdet ligger 2,5 kilometer sydväst om Eksjö centrum och gränsar till Talluddasjön. Här finns tomter med varierande storlek mellan 950-1700 kvadratmeter. Endast ett fåtal finns tomter kvar. 

Sjöhagen

Området ligger nordost om Itolv-området i Eksjö tätort och exploateras av Itolv AB.

Prästhagen

Området ligger inom Prästängsområdet i Eksjö tätort och exploateras av Eksjöhus AB.

Linneberg

Området ligger cirka 5 kilometer söder om Eksjö stad och öster om Långanäsasjön utmed vägen mot Långanäsaskolan. Privat exploatering.

Lediga tomter i kommunen

Ska du bygga hus? Tomter för småhusbebyggelse finns i alla kommunens tätorter.

Lediga tomter i Eksjö kommun

Byggprojekt och åtgärder i stadsmiljön, Eksjö

Stora torget, Eksjö

Ett mer levande torg

Stora torget i Eksjö står inför en ombyggnad som syftar till att skapa ett torg med ökad tillgänglighet för alla och bättre förutsättningar för liv, rörelse och aktiviteter.

Under bilismens genombrott på 1950-talet förändrades många stadskärnor och bilarnas behov styrde ofta hur städerna skulle vara utformade. Säkerhetstänkandet som fanns då grundades på att separera de olika trafikanterna. Efterhand har en mer nyanserad bild växt fram i samhället och idag är det allt fler städer som arbetar för att införa gångfartsområden som prioriterar fotgängare.

Mot bakgrund av detta har en plan för att bygga om Stora torget i Eksjö tagits fram. En plan som bygger på att torget ska bli mer levande med ökad tillgänglighet för alla.

Planen som är uppdelad i olika etapper, sträcker sig flera år framöver. Målsättningen är ett mer flexibelt torg med möjlighet till fler evenemang, uteserveringar och andra aktiviteter. För att åstadkomma detta planerar Eksjö kommun att införa gångfartsområden vid Stora torget, där bilar kan framföras på de gåendes villkor.

Etapp 1 är genomförd

I den första etappen har gräsytan runt ryttarstatyn tagits bort och de gamla granitstegen har tagits fram. Statyn har fått ny belysning. Framkomligheten mellan kyrkan och hotellet som tidigare var begränsad har förbättrats genom att ett antal parkeringsplatser har tagits bort. Utöver detta har ny möblering, nya papperskorgar och planteringsurnor tillkommit. Även nya parkeringsmöjligheter för cykel har skapats. De nya bänkarna har placerats strategiskt med syfte att framhäva axeln mellan torgets viktigaste hus: kyrkan och före detta rådhus, Stadshotellet.

Etapp 2 och 3

På den fria ytan som har skapats mellan statyn och Stadshotellet kommer ett vattenspel att finnas. Körbanarna runt torget tas bort och området förvandlas till ett gångfartsområde. Etapp 2 och 3 genomförs år 2022­—2023.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Dessa riktlinjer syftar till att ange mål, inriktning och omfattning för kommunens bostadsförsörjning för perioden 2016–2018.

Bostadsförsörjningen är en strategiskt viktig fråga för kommunens utveckling och har starka samband med övriga utvecklingsfrågor i kommunen, allt från teknisk försörjning till social verksamhet. 

Markanvisning

En markanvisning innebär att en intressent ges möjlighet att utveckla ett projekt utifrån ett markanvisningsavtal. Markanvisningarna vänder sig till intressenter inom bygg- och fastighetssektorn.

Just nu finns inga aktuella markanvisningar.

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Byggprojekt och nya bostadsområden i Eksjö kommun

Eksjö kommun fortsätter att växa. Här kan du läsa om nya bostadsområden som är påbörjade och planeras i Eksjö. Tomter för småhusbebyggelse finns i alla kommunens tätorter. Kvarteret Ciselören och Stora Torget är två stora byggprojekt som är på gång i Eksjö stad.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.