LYSSNA

Detaljplaner för samråd eller granskning

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som är berörd eller har ett allmänt intresse kan ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan.

När det finns ett politiskt beslut om samråd eller granskning skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Normal samrådstid är tre till fyra veckor. Mer information om planprocessen

Pågående planer

Under samrådstiden eller granskningstiden kan du lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkterna tas emot av kommunens planenhet. I samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet redovisar kommunen hur man ställer sig till synpunkterna och varför.

Pågående planer i Eksjö tätort

Detaljplan för Storegårdsområdet

Syfte och huvuddrag

Området som planeras ligger norr om Prästängsvägen mittemot kvarteret Portalen, och strax väster om campingen, ungefär 200 meter öster om Storegårdshallen.

Sammanfattningsvis innebär planförslaget att delar av fastigheten Storegården 1:1 planeras för område med flerbostadshus. Byggrätt ges för komplementbyggnader, såsom carport och förråd samt huvudbyggnader. Storleksmässigt medges som lägst fyra våningsplan för huvudbyggnad, och som mest en höjd motsvarande sju plan. Det område västerut som ansluter till fotbollsplanen och parkeringen/sopsorteringsstationen anges som naturområde.

Synpunkter

Samråd avslutat. Granskning avslutad.

Just nu går det inte lämna synpunkter på detaljplanen för Storegårdsområdet.

Handlingar

Granskningshandlingar

Samrådsredogörelse

Samrådshandlingar

Bilagor

Detaljplan för Orrhaga 1:2

Syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse i blandad form och omfattar cirka 20-30 bostäder beroende på bostadsutformning.   

Synpunkter

Samråd avslutat. Granskning avslutad.

Just nu går det inte lämna synpunkter på detaljplanen för Orrhaga 1:2.

Handlingar

Granskning

Samråd

Detaljplan för Trädgårdsstaden, del av
Kvarnarp 3:1 med flera

Syfte

Samhällsbyggnadssektorn fick 2017-12-13 (SBN §251) uppdrag att upprätta förslag för detaljplan för Trädgårdsstaden, del av Kvarnarp 3:1 med flera.

Planens syfte är att bygga en ny modern stadsdel utifrån den moderna trädgårdsstadens ideal med fokus på en långsiktig hållbar stadsutveckling. Att skapa en ny stadsdel med bostäder, skola och som på sikt även kan inrymma service för medborgaren.

Synpunkter

Just nu går det inte lämna synpunkter på detaljplanen för Trädgårdsstaden, del av Kvarnarp 3:1 med flera.

Handlingar

Antagande
Detaljplanen för Trädgårdsstaden, del av Kvarnarp 3:1 med flera antogs av kommunfullmäktige  2019-11-21 (Kf § 435).

Granskning

Samråd

Bilagor till detaljplanen

Planutredning

Samhällsbyggnadssektorn fick 2016-11-16 (SBN §238) i uppdrag att påbörja en planutredning för bostadsändamål för området Jordgubbsfältet. Planutredningen ligger till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram en detaljplan. En planutredning är inget juridiskt bindande dokument, syftet är att i ett tidigt skede belysa aktuella planeringsfrågor vilket kan underlätta planarbetet om det är en komplicerad detaljplan som berör många frågor.        

Detaljplan för Nannylund

Syfte 

Planens syfte är att skapa ett område med blandade funktioner och former av bostäder. Planen innebär en förtätning med både bostäder, service och handel. Området utvecklas med hänsyn till befintlig bebyggelses karaktär och värde.

Huvuddrag

Planområdet, som är drygt 9 hektar stort, omfattar verksamheter, kontor, handel, service och bostäder. Det finns flera befintliga verksamheter och funktioner inom området idag och det är framförallt en förtätning i form av bostäder som möjliggörs genom detaljplanen. Planen möjliggör för olika typer av bostäder genom en variation i höjder och exploateringsgrad.

Planförslaget framgår av plankartan och beskrivs i plan- och genomförandebeskrivningen samt i bilagorna till detaljplanen.

Synpunkter

Granskningen är avslutad. Just nu går det inte att lämna synpunkter på detaljplanen för Nannylund.

Handlingar

Antagande
Kommunfullmäktige i Eksjö antog 2020-10-22 detaljplanen för Nannylundsområdet (Kf § 185).

Granskning

Samråd

Planprogram

Eksjö kommun upprättade 2016 ett planprogram som ska ligga till grund för ny detaljplan för Nannylundsområdet med huvudsyftet att tillåta ny bostadsbebyggelse i området.

Planprogrammets syfte är att uppmärksamma och redovisa områdets planeringsmässiga förutsättningar samt att redovisa flera alternativa förslag. Planprogrammets innehåll är föremål för diskussion och synpunkterna kommer att ligga till grund för kommande ställningstaganden.

Detaljplan för Trumpeten 3

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att förtäta inom centrum genom att möjliggöra bebyggelse på parkeringsytan bakom Coop. Fastigheten Trumpeten 3 ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Planen möjliggör bostäder i kombination med handel, centrumverksamhet och kontor.

Synpunkter

Samrådet är avslutat. Just nu går det inte att lämna synpunkter på detaljplanen för
Trumpeten 3.

Handlingar

Samråd


Pågående planer utanför Eksjö tätort

Detaljplan för Gummarpsnäset Edshult-Gummarp
2:4, 2:9

Syfte

Detaljplan syftar till att möjliggöra ytterligare bostadsbebyggelse inom område Gummarpsnäset. Gummarpsnäset skjuter ut som en halvö i kommunens största sjö, Mycklaflon. Området består av en gles blandbebyggelse där fritidshus dominerar. 

Synpunkter

Samråd avslutat.
Granskning avslutad.

Just nu går det inte lämna synpunkter på detaljplan för Gummarpsnäset Edshult-Gummarp 2:4, 2:9.

Handlingar

Granskning

Samråd

Detaljplan för Segelvägen med flera, Movänta, Hult

Syfte

Planförslaget omfattar delar av Moväntaområdet och innebär att justera en redan gällande detaljplan. Det är således ingen ny detaljplan som upprättas – utan den befintliga detaljplanen från år 1982 som ändras.

Justeringarna innebär att reglera höjdbestämmelserna för bostadshus, samt utnyttjandegraden (hur fastigheter får bebyggas). I nuläget regleras kvarteren med byggnadshöjd (3 meter), stor andel prickmark och begränsningar angående byggnadsarea, som inte är motiverade enligt dagens praxis.

Synpunkter

Granskningsskedet pågår från 2021-01-18 till 2021-01-02. Under granskningstiden kan du lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas med e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se eller med post till Eksjö kommun, Samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö.

Handlingar

Granskning

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-362 76

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 12 januari 2021

Detaljplaner - samråd eller granskning, Eksjö kommun

Pågående detaljplaner i Eksjö kommun

Fler kontaktuppgifter finns under respektive detaljplan.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före afton och vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.