LYSSNA

Detaljplaner för samråd eller granskning

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som är berörd eller har ett allmänt intresse kan ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan.

När det finns ett politiskt beslut om samråd eller granskning skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Normal samrådstid är tre till fyra veckor. Mer information om planprocessen

Pågående planer

Under samrådstiden eller granskningstiden kan du lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkterna tas emot av kommunens planenhet. I samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet redovisar kommunen hur man ställer sig till synpunkterna och varför.

Pågående planer i Eksjö tätort

Detaljplan för Storegårdsområdet

Syfte och huvuddrag

Området som planeras ligger norr om Prästängsvägen mittemot kvarteret Portalen, och strax väster om campingen, ungefär 200 meter öster om Storegårdshallen.

Sammanfattningsvis innebär planförslaget att delar av fastigheten Storegården 1:1 planeras för område med flerbostadshus. Byggrätt ges för komplementbyggnader, såsom carport och förråd samt huvudbyggnader. Storleksmässigt medges som lägst fyra våningsplan för huvudbyggnad, och som mest en höjd motsvarande sju plan. Det område västerut som ansluter till fotbollsplanen och parkeringen/ sopsorteringsstationen anges som naturområde.

Synpunkter

Samrådet är avslutat. Just nu går det inte lämna synpunkter på planförslaget.

Handlingar

Samråd

Bilagor

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls vid två tillfällen. Vid dessa tillfällen finns möjlighet att få ytterligare information, ställa frågor eller lämna synpunkter på planförslaget. Plats för möte är lobbyn/cafeterian vid huvudentrén på Olsbergs Arena.

Tillfälle 1: Onsdagen den 30 oktober, klockan 17.00-20.00
Tillfälle 2: Måndagen den 11 november, klockan 17.00-20.00

Detaljplan för Orrhaga 1:2

Syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse i blandad form och omfattar cirka 20-30 bostäder beroende på bostadsutformning.   

Synpunkter

Samråd avslutat. Granskning avslutad.

Just nu går det inte lämna synpunkter på detaljplanen för Orrhaga 1:2.

Handlingar

Granskning

Granskning pågick från 2018-06-02 till 2018-07-31

Samråd

Samråd pågick från 2016-09-24 till 2016-11-04

Detaljplan för Nannylund

Syfte 

Eksjö kommun har upprättat ett planprogram som ska ligga till grund för ny detaljplan för Nannylundsområdet med huvudsyftet att tillåta ny bostadsbebyggelse i området. Planprogrammets syfte är att uppmärksamma och redovisa områdets planeringsmässiga förutsättningar samt att redovisa flera alternativa förslag. Planprogrammets innehåll är föremål för diskussion och synpunkterna kommer att ligga till grund för kommande ställningstaganden.

Synpunkter

Samråd för planprogram för Nannylund är avslutat.

Just nu går det inte lämna synpunkter på detaljplanen för Nannylund.

Handlingar

Planprogram

Detaljplan för Trädgårdsstaden, del av
Kvarnarp 3:1 med flera

Syfte

Samhällsbyggnadssektorn fick 2017-12-13 (SBN §251) uppdrag att upprätta förslag för detaljplan för Trädgårdsstaden, del av Kvarnarp 3:1 med flera.

Planens syfte är att bygga en ny modern stadsdel utifrån den moderna trädgårdsstadens ideal med fokus på en långsiktig hållbar stadsutveckling. Att skapa en ny stadsdel med bostäder, skola och som på sikt även kan inrymma service för medborgaren.

Synpunkter

Just nu går det inte lämna synpunkter på detaljplanen för Trädgårdsstaden, del av Kvarnarp 3:1 med flera.

Handlingar

Antagande

Detaljplanen för Trädgårdsstaden, del av Kvarnarp 3:1 med flera antogs av kommunfullmäktige  2019-11-21 (Kf § 435).

Granskning

Samråd

Bilagor till detaljplanen

Planutredning

Samhällsbyggnadssektorn fick 2016-11-16 (SBN §238) i uppdrag att påbörja en planutredning för bostadsändamål för området Jordgubbsfältet. Planutredningen ligger till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram en detaljplan. En planutredning är inget juridiskt bindande dokument, syftet är att i ett tidigt skede belysa aktuella planeringsfrågor vilket kan underlätta planarbetet om det är en komplicerad detaljplan som berör många frågor.        

Detaljplan för Nannylund

Syfte 

Eksjö kommun har upprättat ett planprogram som ska ligga till grund för ny detaljplan för Nannylundsområdet med huvudsyftet att tillåta ny bostadsbebyggelse i området. Planprogrammets syfte är att uppmärksamma och redovisa områdets planeringsmässiga förutsättningar samt att redovisa flera alternativa förslag. Planprogrammets innehåll är föremål för diskussion och synpunkterna kommer att ligga till grund för kommande ställningstaganden.

Synpunkter

Samråd för planprogram för Nannylund är avslutat.

Just nu går det inte lämna synpunkter på detaljplanen för Nannylund.

Handlingar

Planprogram

Ändring av detaljplan för Kvarteret Blåklinten

Syfte 

Detaljplanen för kvarteret Blåklinten ändras i syfte att möjliggöra en annan fastighetsindelning.

Synpunkter

Samråd pågår från 2020-01-27 till 2020-02-21.

Handlingar


Pågående planer utanför Eksjö tätort

Detaljplan för Gummarpsnäset Edshult-Gummarp
2:4, 2:9

Syfte

Detaljplan syftar till att möjliggöra ytterligare bostadsbebyggelse inom område Gummarpsnäset. Gummarpsnäset skjuter ut som en halvö i kommunens största sjö, Mycklaflon. Området består av en gles blandbebyggelse där fritidshus dominerar. 

Synpunkter

Samråd avslutat.
Granskning avslutad.

Just nu går det inte lämna synpunkter på detaljplan för Gummarpsnäset Edshult-Gummarp 2:4, 2:9.

Handlingar

Granskning

Samråd

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-362 76

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 27 januari 2020

Detaljplaner - samråd eller granskning, Eksjö kommun

Pågående detaljplaner i Eksjö kommun

Fler kontaktuppgifter finns under respektive detaljplan.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.