Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Detaljplaner och områdes­bestäm­melser för samråd eller granskning

Alla detaljplaner och områdesbestämmelser har samrådstillfällen då du kan ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan.

När det finns ett politiskt beslut om samråd eller granskning skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och berörda, samt offentliggörs här. Normal samrådstid är tre till fyra veckor. Mer information om planprocessen.

Lämna synpunkter

Perioden då det är möjligt att lämna synpunkter fråmgår under respektive plan. Synpunkter lämnas skriftliga till samhallsbyggnad@eksjo.se, eller via post till Södra Kyrkogatan 4, 575 80 Eksjö. Du är välkommen att kontakta oss på samhälls­byggnads­sektorn med frågor, på telefon 0381-360 00 (via kommunens kontaktcenter).

Pågående planer

Under samrådstiden eller granskningstiden kan du lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkterna tas emot av kommunens planenhet. I samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet redovisar kommunen hur man ställer sig till synpunkterna och varför.

Detaljplan för del av Kvarnarp 3:1 med flera

Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, ett nytt demensboende, i södra delarna av Kvarnarp i Eksjö. Detaljplanen reglerar även gator och närliggande bostadskvarter.

Huvuddrag

Området ligger i sydöstra Kvarnarp söder om Runstensgatan och Lupingatan och omfattar ett cirka 4,6 hektar stort skogsbruksområde som ägs av Eksjö kommun. Det har tidigare genomförts en lokaliseringsstudie för placering av nytt särskilt boende. Urvalet har lett till den aktuella platsen. Marken detaljplaneras för markanvändning för bostäder av särskilt boende med inriktning demens.

Antagande

Den 6 september 2023 beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Eksjö kommun att anta förslag till detaljplan för del av Kvarnarp 3:1 med flera. Antagandehandlingar kommer att finnas tillgängliga här fram till den 3 oktober 2023. Under denna tid har de som är berörda av planen, och som senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda, möjlighet att överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut om antagande.

Antagandehandlingar

Upphävande av del av detaljplan för väg- och naturområde inom Nifsarp 1:12 med flera

Syfte

Syftet med upphävandet är att upphäva delar av natur- och vägområde i gällande detaljplan för att möjliggöra för Trafikverkets vägplan för väg 40, förbifart Eksjö.

Huvuddrag

Ett förslag till att upphäva den norra delen av detaljplan ”detaljplan för Nifsarp 1:12 med flera.” (detaljplan 179) har arbetats fram under 2023.

Behovet av att upphäva delar av detaljplan nummer 179 har uppstått efter att kommunen i samråd med Trafikverket konstaterat att kommande vägprojekt förbifart 40 Eksjö inte är förenligt med den detaljplan som reglerar området mellan avfarten till Höreda och Nifsarpskolan. Dagens avfart mot Höreda måste flyttas söderut i samband med byggnation av den nya förbifarten, vilket gällande detaljplan inte tillåter. Av denna anledning har kommunen inlett ett arbete med att upphäva delar av den gällande detaljplanen.

Antagande

Den 6 september 2023 beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Eksjö kommun att anta förslag till upphävande av detaljplan för del väg- och naturområden inom Nifsarp 1:12 med flera. Antagandehandlingar kommer att finnas tillgängliga här fram till den 3 oktober 2023. Under denna tid har de som är berörda av upphävandeplanen, och som senast under samrådstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda, möjlighet att överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut om antagande.

Antagandehandlingar

Gällande detaljplan nummer 179

Detaljplan för Orrhaga 1:1 med flera – Lunnagårdsvägen

Syfte

Syftet med detaljplanen är att reglera delar av fastigheten Orrhaga 1:1 för bostadsbyggnader. Detaljplanen reglerar delar Lunnagårdsvägen i syfte att möjliggöra ombyggnation med bland annat gång- och cykelväg.

Huvuddrag

Området som studeras ligger i norra delarna av Eksjö och väster om Lunnagårdsvägen. Det 500 meter långa och 25–45 meter breda markområdet är en äldre skyddszon från det att Lunnagårdsvägen var riksväg. När väg 32 kom till tog kommunen över Lunnagårdsvägen och detaljplanerade den som lokalgata. Det gjordes dock inga fysiska förändringar på gatan, vilket gör att dess storskalighet finns kvar. Vägen mäter mellan 12–16 meter, saknar gång- och cykelvägar och är inte anpassad till stadsmiljön. Skyddszonen väster om vägen saknar i nutid syfte och funktion.

En förstudie inleddes under början av 2021 för se över möjligheterna att göra om trafikmiljön och samtidigt utnyttja den mark som ligger väster om vägen för bostadsändamål. I en förstudie studerades olika koncept, som lett fram till att detaljplaneringen har inletts. Just nu studeras dagvattenhantering.

Synpunkter

Samrådsskedet för detaljplanen pågick under perioden 1/11 2022 till 22/11 2022. Ärendet sammanställs, revideras och förbereds nu för granskning.

Samrådshandlingar

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-362 76

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Detaljplaner - samråd eller granskning, Eksjö kommun

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du kan ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan.

Fler kontaktuppgifter finns under respektive detaljplan.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.