Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Detaljplaner och områdes­bestäm­melser för samråd eller granskning

Alla detaljplaner och områdesbestämmelser har samrådstillfällen då du kan ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan.

När det finns ett politiskt beslut om samråd eller granskning skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och berörda, samt offentliggörs här. Normal samrådstid är tre till fyra veckor. Mer information om planprocessen.

Lämna synpunkter

Perioden då det är möjligt att lämna synpunkter fråmgår under respektive plan. Synpunkter lämnas skriftliga till samhallsbyggnad@eksjo.se, eller via post till Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö. Du är välkommen att kontakta oss på samhälls­byggnads­sektorn med frågor, på telefon 0381-360 00 (via kommunens kontaktcenter).

Pågående planer

Under samrådstiden eller granskningstiden kan du lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkterna tas emot av kommunens planenhet. I samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet redovisar kommunen hur man ställer sig till synpunkterna och varför.

Upphävande av del av detaljplan för del av natur och bostad inom Ingarp 1:16 samt Ingarp 1:5

Syfte

Syftet med upphävandet är att upphäva delar av natur och kvartersmark för bostad i gällande detaljplan för att möjliggöra utveckling i ett planlöst läge.

Huvuddrag

Ett förslag till att upphäva den norra delen av detaljplan ”Detaljplan för Ingarp 1:20, 1:5 med flera Ingarps tryckimpregnering AB.” (detaljplan 734) har arbetats fram under 2023.

Behovet av att upphäva delar av detaljplan nummer 734 har uppstått efter att fastighetsägaren inte fått bygglov för byggnation av garage i anslutning till sitt bostadshus. Gällande detaljplan 734 har bestämmelser som inte tillåter uppförandet av ett garage. Av denna anledning har kommunen inlett ett arbete med att upphäva delar av den gällande detaljplanen.

Synpunkter

Samrådsskedet för upphävande av del av detaljplan pågår under perioden 15 november till 6 december 2023. Under denna tid har berörda sakägare möjlighet att lämna synpunkter.

Samrådshandlingar

Gällande detaljplan 734

Ändring av detaljplan för Linneberg 1:1 med flera, Linneberg

Syfte

Ändringen syftar till att justera och upphäva delar av gällande detaljplan för att möjliggöra mer flexiblare byggrätter. Förslaget gör det även möjligt att bygga andra angöringsvägar samt mindre justeringar av markanvändning i delar av planområdet.

Huvuddrag

Planområdet är beläget i Linneberg intill Långanässjön, cirka fem kilometer söder om Eksjö. Planområdet omfattar ett ungefär 12,5 hektar stort privatägt område som detaljplanerades i början av 2010-talet. Under genomförande­processen har det noterats bestämmelser och regleringar i detaljplanen som försvårar avsedd avstyckning, byggnation eller generell tolkning av plankartan, vilket är en av faktorerna till den lågintensiva tillväxten i området. Det finns därmed behov av att göra förändringar i plankartan, exempelvis att öka byggrätten för att möta dagens behov av standard.

Synpunkter

Samrådsskedet pågår under perioden 20 november till 11 december 2023. Under denna tid är det möjligt att lämna synpunkter.

Samrådshandlingar

Gällande detaljplan 190

Detaljplan för Orrhaga 1:1 med flera – Lunnagårdsvägen

Syfte

Syftet med detaljplanen är att reglera delar av fastigheten Orrhaga 1:1 för bostadsbyggnader. Detaljplanen reglerar delar Lunnagårdsvägen i syfte att möjliggöra ombyggnation med bland annat gång- och cykelväg.

Huvuddrag

Området som studeras ligger i norra delarna av Eksjö och väster om Lunnagårdsvägen. Det 500 meter långa och 25–45 meter breda markområdet är en äldre skyddszon från det att Lunnagårdsvägen var riksväg. När väg 32 kom till tog kommunen över Lunnagårdsvägen och detaljplanerade den som lokalgata. Det gjordes dock inga fysiska förändringar på gatan, vilket gör att dess storskalighet finns kvar. Vägen mäter mellan 12–16 meter, saknar gång- och cykelvägar och är inte anpassad till stadsmiljön. Skyddszonen väster om vägen saknar i nutid syfte och funktion.

En förstudie inleddes under början av 2021 för se över möjligheterna att göra om trafikmiljön och samtidigt utnyttja den mark som ligger väster om vägen för bostadsändamål. I en förstudie studerades olika koncept, som lett fram till att detaljplaneringen har inletts. Just nu studeras dagvattenhantering.

Synpunkter

Samrådsskedet för detaljplanen pågick under perioden 1/11 2022 till 22/11 2022. Ärendet sammanställs, revideras och förbereds nu för granskning.

Samrådshandlingar

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-362 76

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Detaljplaner och områdesbestämmelser för samråd eller granskning i Eksjö kommun

Alla detaljplaner och områdesbestämmelser har samrådstillfällen då du kan ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan.

Fler kontaktuppgifter finns under respektive detaljplan.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.