Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Kommande detaljplaner och områdesbestämmelser

Här hittar du detaljplaner och områdesbestämmelser som inte ännu är påbörjade eller är under uppstart.

Almen 10 med flera, Eksjö

Den 6 september tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att lämna positivt besked på inkommen planbeskedsansökan och ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram förslag på detaljplan för Almen 10 med flera. Arbetet med planläggning påbörjas under hösten 2023.

Ny detaljplan syftar i huvudsak att möjliggöra nybyggnation av bostäder på fastighet Almen 10 med liknande förutsättningar som kvarteret Lunden. Detaljplanen avser även att reglera Domaregatans utformning.

Detaljplanen beräknas preliminärt ställas ut för samråd fjärde kvartalet 2023.

Bogård 6:7 med flera, Sjövik, Hult

Den 4 april 2023 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att lämna positivt besked på inkommen planbeskedsansökan och ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram förslag på detaljplan för Bogård 6:7 med flera, Sjövik, Hult. Arbetet med planläggning är påbörjat, men i tidigt skede.

Ny detaljplan syftar i huvudsak att möjliggöra nybyggnation av bostäder inom utpekat LIS-område (landsbyggdsutveckling i strandnära läge). Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för ny utformning av befintlig väg. Olika typer av utredningar och inventeringsarbete kommer ske under sommaren 2023.

Detaljplanen beräknas preliminärt ställas ut för samråd fjärde kvartalet 2023.

Dackehöjden 2, Norrtullskolan, Eksjö

Den 4 april 2023 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att lämna positivt besked på inkommen planbeskedsansökan och ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram förslag på detaljplan för Dackehöjden 2, Norrtullskolan. Arbetet med planläggning är påbörjat, men i tidigt skede.

Ny detaljplan syftar i huvudsak att möjliggöra för nybyggnation av skola med tillhörande funktioner inom fastigheten Dackehöjden 2. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för bostadsändamål och kan komma att reglera omkringliggande gator.

Detaljplanen beräknas preliminärt ställas ut för samråd fjärde kvartalet 2023.

Edshults–Gummarp 2:4 med flera, Gummarpsnäset

Planläggning av Gummarpsnäset har pågått i flera detaljplaneprocesser genom åren varav det senaste förslaget till ny detaljplan antogs av kommunfullmäktige 2022, men överklagades till Mark- och miljödomstolen som beslutade att upphäva kommunfullmäktiges beslut.

Den 3 maj 2023 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på detaljplan för Edshults-Gummarp 2:4, 2:9 med flera, Gummarpsnäset. Arbetet med planläggning förväntas börja under hösten 2023.

Ny detaljplan syftar i huvudsak att möjliggöra för bostadsbyggnation på Gummarpsnäset.

Detaljplanen beräknas preliminärt ställas ut för samråd fjärde kvartalet 2023.

Elverket 1 med flera, Eksjö

Den 19 oktober 2022 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram förslag på detaljplan för Elverket 1 med flera. Arbetet med planläggning förväntas börja i slutet av 2023.

Nuvarande fastighet Elverket 1 är idag en plats för öppen ungdomsverksamhet i fritidsgården Spelverket. Det är även en mottagningsstation för elkraft dit luftledningar från E.ON går. Eksjö Energi AB har flaggat för ett behov av en ny mottagningsstation på annan plats, vilket öppnar upp möjligheten till planläggning för annan användning av området.

Ny detaljplan syftar i huvudsak att möjliggöra för bostadsändamål på Elverket 1. Detaljplanen syftar även till att reglera Storegårdsgatans och Fritidsgatans utformning.

Detaljplanen beräknas preliminärt ställas ut för samråd andra kvartalet 2024.

Ingarp 1:16 med flera (upphävande), Ingarp

Den 31 maj 2023 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att lämna positivt besked på inkommen planbeskedsansökan och ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att upphäva delar av detaljplan för Ingarp 1:20, 1:5 med flera, Ingarp. Arbetet med att upphäva delar av detaljplanen påbörjas under hösten 2023.

Upphävande av delar av detaljplanen syftar i huvudsak att möjliggöra ett planlöst läge för fastigheten Ingarp 1:16 samt delar av intilliggande naturområde. Detta för att göra det möjligt för sökande att pröva ny byggnation med bygglov i ett detaljplanelöst läge.

Detaljplanen beräknas preliminärt ställas ut för samråd fjärde kvartalet 2023.

Linneberg 1:1 med flera, Eksjö

Den 19 oktober 2022 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att lämna positivt besked på inkommen planbeskedsansökan och ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram förslag på ändring av detaljplan för Linneberg 1:1 med flera. Arbetet är i gång och förbereds för samråd till hösten.

Gällande detaljplan för Linneberg 1:1 med flera vann laga kraft 28 januari 2013 och syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten Linneberg 1:1. Under genomförandeprocessen har det noterats bestämmelser och regleringar i detaljplanen som försvårar avsedd avstyckning, byggnation eller generell tolkning av plankartan, vilket inneburit att en utveckling av området har uteblivit. Det finns därmed behov av förändringar i plankartan, exempelvis att öka byggrätten för att möta dagens behov av standard. Avsikten med ändringen av detaljplanen är således att möjliggöra alternativ fastighetsbildning samt ge byggrätter som överensstämmer med önskad exploatering.

Detaljplanen beräknas preliminärt ställas ut för samråd tredje kvartalet 2023.

Pappersmassan 1 med flera, Mariannelund

Den 11 december 2019 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av kvarteret Pappersmassan med flera. Arbetet med planläggning är inte påbörjat.

Området mellan fastigheterna Pappersmassan 1, 2 och 3 idag är planlagt för järnvägsändamål med syfte att reglera ett stickspår till industrierna som inte används utan utgörs av skog. Detta område kan i framtiden vara aktuellt för ytterligare yta till intilliggande industrier. Ny detaljplan syftar således till att utöka industriområdet och möjliggöra ny fastighetsbildning.

Tidplan ej fastställd.

Prästgården 1 med flera, Eksjö

Den 19 oktober 2022 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram förslag på detaljplan för Prästgården 1 med flera. Arbetet med planläggning är inte påbörjat.

Prästgården 1 en kommunal fastighet i centrala Eksjö som har goda förutsättningar att förtäta med fler bostäder. Ny detaljplan syftar huvudsakligen till att möjliggöra för bostadsbyggnation. I planen kan även Karlhultavägen och Regementsgatan komma att regleras.

Detaljplanen beräknas preliminärt ställas ut för samråd tredje kvartalet 2024.

Spindeln 3 med flera, Eksjö

Den 6 september tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att lämna positivt besked på inkommen planbeskedsansökan och ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram förslag på detaljplan för Spindeln 3 med flera. Arbetet med planläggning påbörjas under hösten 2023.

Ny detaljplan syftar i huvudsak att omvandla Skogsgatan från allmän plats till kvartersmark för Industriändamål.

Detaljplanen beräknas preliminärt ställas ut för samråd första kvartalet 2024.

Svinhusaberget 1 med flera, Eksjö

Den 6 september tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att lämna positivt besked på inkommen planbeskedsansökan och ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram förslag på detaljplan för Svinhusaberget 1 med flera.

Ny detaljplan syftar i huvudsak att möjliggöra för bostadsändamål på fastighet Svinhusaberget 1. Ny detaljplan kan även komma att utformas så att även delar av fastighet Sjöängen 1:2 (Sjöängen) möjliggörs för bostadsändamål.

Detaljplanen beräknas preliminärt ställas ut för samråd andra kvartalet 2024.

Södra Vixen, Områdesbestämmelser

Den 31 maj 2023 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ändra gällande områdesbestämmelser för Södra Vixen. Arbetet förväntas påbörjas under hösten 2023.

Ändringen syftar i huvudsak till att ge möjlighet för större fritidshus runt Södra Vixen.

Ändringen beräknas preliminärt ställas ut för samråd fjärde kvartalet 2023.

Tingshagen 3 med flera, Eksjö

Den 14 mars 2018 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram förslag på detaljplan för Tingshagen 3. Arbetet med planläggning är inte påbörjat.

Fastigheten Tingshagen 3 ligger bredvid kommunhuset och används idag som parkering för kommunala fordon. Ny detaljplan syftar i huvudsak att möjliggöra byggnation av kontor och bostäder. I planen kan även yta för parkering och närliggande gator komma att regleras.

Tidplan ej fastställd.

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

Sidan senast uppdaterad:

Kommande detaljplaner och områdesbestämmelser

Här hittar du detaljplaner och områdesbestämmelser som inte ännu är påbörjade eller är under uppstart.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.