Tidslinje för översiktsplan
LYSSNA

Översiktsplan för Eksjö kommun

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ge vägledning vid planering av bostäder, industriområden, områden för handel, gator och vägar, naturområden, vid bygglov och så vidare.

Översiktsplanen ligger till grund för arbetet med detaljplaner och är ett underlag för andra beslut.

Information om översiktsplanering på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Arbete med ny översiktsplan

Hur ska Eksjö kommun se ut i framtiden? Vilka områden ska bebyggas och hur ska vägar och vattenledningar planeras? Ja, de frågorna och flera till ska få svar i en ny översiktsplan som ska börja ta form under 2020.

Eksjö kommuns nuvarande översiktsplan som togs i bruk 2013 behöver nu göras om och anpassas inför kommande år. Det är ett stort arbete med flera moment som beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022. Mer information om arbetet med den nya översiktsplanen och kommande aktiviteter presenteras löpande på den här sidan. 

Planprocessen

Tidslinje för planprocessen
  • Inledande arbete (aktuell fas) – Här inhämtas och sammanställs kunskap, material och underlag. Kommunens sektorer och bolag, allmänheten, föreningar, näringsliv med flera engageras i arbetet.
  • Samråd – När det finns ett förslag till översiktsplan ska det samrådas. Syftet är att få fram ett bra beslutsunderlag. Här finns möjlighet att påverka innehållet och utformningen av översiktsplanen.
  • Granskning – Efter samrådet gör kommunen ändringar och justeringar av planförslaget enligt de synpunkter som kommit in. Det nya planförslaget ska granskas i minst två månader. Här finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.
  • Antagande – Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.
  • Genomförande – Översiktsplanen är vägledande för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Detaljplanering, framtagande av strategiska planeringsdokument eller fördjupningar är exempel på åtgärder som kan ingå i genomförandet.
  • Planeringsstrategi – Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Planen ska därför i början av varje mandatperiod följas upp där kommunfullmäktige i en planeringsstrategi ska ta ställning till om planen fortfarande är aktuell. Kommunen ska även redovisa hur översikts­planeringen ska drivas vidare. Detta hette tidigare att aktualitetspröva översikts­planen. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 att översiktsplanen från 2013 inte är aktuell och att det ska tas fram en ny.

Arbetsgrupp och politisk styr- och referensgrupp

I arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen finns en arbetsgrupp med tjänstepersoner från kommunledningskontoret och samhällsbyggnadssektorn.

I arbetet finns även en politisk styrgrupp som kontinuerligt följer och styr arbetet. Styrgruppen och arbetsgruppen har kontinuerliga träffar. Styrgruppen består av fyra representanter från majoriteten och två från oppositionen med representation från samtliga nämnder.

Referensgruppen utgör forum för dialog och ska skapa engagemang i arbetet med översiktsplanen. I referensgruppen ingår plan- och miljörådet (kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens presidier) och en representant från samtliga partier i kommunfullmäktige.

Eksjö kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i september 2013:

Dokument som hör till översiktlig planering

Handlingar som är kopplade till Eksjö kommuns översiktliga planering:

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Eksjö kommun har pekat ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Syftet med LIS-områden är att stimulera och främja utvecklingen på landsbygden. Inom LIS-områden kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid prövning av strandskyddsdispens.

Ett utpekande av LIS-område innebär inte automatiskt att dispens för strandskydd ges.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Boverket. Länk till annan webbplats.

Lokala utvecklingsplaner

Vindbruksplantillägg till översiktsplanen

Vindbruksplanen är en del av översiktsplanen. Här pekas områden ut som är särskilt lämpliga för vindkraft, men även områden som inte lämpar sig för vindkraft, till exempel känsliga natur- eller kulturmiljöer.

Vindbruksplanen gör att kommunen enklare och snabbare kan ta beslut i vindkraftsärenden. Planen är också vägledande för vindkrafts­exploatörer vid planering av vindkraftsparker.

Vindbruksplanen antogs i juni 2017 av kommunfullmäktige.

Bilaga 6 och bilaga 7 finns i sin helhet hos samhällsbyggnadssektorn, Eksjö kommun. För att begära ut dessa dokument kontakta planenheten.

Inledande dialog

Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen har inletts med tidig dialog. Syftet är att tidigt i processen lyfta medborgarnas tankar och idéer om kommunen för att skapa ett så bra planeringsunderlag som möjligt.

Från juni till september 2020 fanns en digital enkätundersökning på kommunens webbplats. Totalt svarade 348 personer på enkäten. Utöver enkätundersökningen hölls möten i orterna Hult, Bruzaholm, Ingatorp och Mariannelund. För att fånga den yngre målgruppens perspektiv har ett arbete gjorts med elever på sju av skolorna i kommunen.

Resultatet från dialogen ska användas som ett underlag i det fortsatta arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Förslaget till ny översiktsplan ska sedan samrådas. Under samrådet finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Film som visar några av de tankar och idéer som medborgare uttryckt i den inledande dialogen: 

Nuvarande översiktsplan

Eksjö kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i september 2013:

Dokument som hör till översiktlig planering

Handlingar som är kopplade till Eksjö kommuns översiktliga planering:

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Eksjö kommun har pekat ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Syftet med LIS-områden är att stimulera och främja utvecklingen på landsbygden. Inom LIS-områden kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid prövning av strandskyddsdispens.

Ett utpekande av LIS-område innebär inte automatiskt att dispens för strandskydd ges.

Information om Landsbygdsutveckling i strandnära lägen på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokala utvecklingsplaner

Vindbruksplantillägg till översiktsplanen

Vindbruksplanen är en del av översiktsplanen. Här pekas områden ut som är särskilt lämpliga för vindkraft, men även områden som inte lämpar sig för vindkraft, till exempel känsliga natur- eller kulturmiljöer.

Vindbruksplanen gör att kommunen enklare och snabbare kan ta beslut i vindkraftsärenden. Planen är också vägledande för vindkrafts­exploatörer vid planering av vindkraftsparker.

Vindbruksplanen antogs i juni 2017 av kommunfullmäktige.

Bilaga 6 och bilaga 7 finns i sin helhet hos samhällsbyggnadssektorn, Eksjö kommun. För att begära ut dessa dokument kontakta planenheten.

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Översiktsplan för Eksjö kommun

Översiktsplanens ska ge vägledning vid planering av bostäder, industriområden, områden för handel, gator och vägar, naturområden, vid bygglov och så vidare.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.