Eksjö kommuns logotyp

Kommande detaljplaner och områdesbestämmelser

Här hittar du detaljplaner och områdesbestämmelser som inte ännu är påbörjade eller är under uppstart.

Edshults–Gummarp 2:4 med flera, Gummarpsnäset

Planläggning av Gummarpsnäset har pågått i flera detaljplaneprocesser genom åren varav det senaste förslaget till ny detaljplan antogs av kommunfullmäktige 2022, men överklagades till Mark- och miljödomstolen som beslutade att upphäva kommunfullmäktiges beslut.

Den 3 maj 2023 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på detaljplan för Edshults-Gummarp 2:4, 2:9 med flera, Gummarpsnäset. Arbetet med planläggning förväntas börja under hösten 2023.

Ny detaljplan syftar i huvudsak att möjliggöra för bostadsbyggnation på Gummarpsnäset.

Detaljplanen beräknas preliminärt ställas ut för samråd andra kvartalet 2024.

Elverket 1 med flera, Eksjö

Den 19 oktober 2022 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram förslag på detaljplan för Elverket 1 med flera. Arbetet med planläggning förväntas börja i slutet av 2023.

Nuvarande fastighet Elverket 1 är idag en plats för öppen ungdomsverksamhet i fritidsgården Spelverket. Det är även en mottagningsstation för elkraft dit luftledningar från E.ON går. Eksjö Energi AB har flaggat för ett behov av en ny mottagningsstation på annan plats, vilket öppnar upp möjligheten till planläggning för annan användning av området.

Ny detaljplan syftar i huvudsak att möjliggöra för bostadsändamål på Elverket 1. Detaljplanen syftar även till att reglera Storegårdsgatans och Fritidsgatans utformning.

Detaljplanen beräknas preliminärt ställas ut för samråd andra kvartalet 2025.

Kållstorp 2:79 med flera, Bruzaholm

Den 6 mars 2024 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att lämna positivt planbesked på inkommen ansökan samt ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram förslag på ändring av detaljplan för Kållstorp 2:79 med flera.

Ändring av gällande detaljplan syftar i huvudsak till att möjliggöra utveckling av industri i Bruzaholm. Arbete med ändringsplanen pågår.

Detaljplanen beräknas preliminärt ställas ut för samråd fjärde kvartalet 2024.

Mariannelund 9:59, Mariannelund

Den 11 oktober 2023 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att lämna positivt planbesked på inkommen ansökan samt ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram förslag på detaljplan för Mariannelund 9:59, Spilhammars camping. Arbetet med planläggning är inte påbörjat.

Ny detaljplan syftar i huvudsak att möjliggöra för utveckling av campingverksamhet inom fastighet Mariannelund 9:59.

Detaljplanen beräknas preliminärt ställas ut för samråd fjärde kvartalet 2024.

Pappersmassan 1 med flera, Mariannelund

Den 11 december 2019 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av kvarteret Pappersmassan med flera. Arbetet med planläggning är inte påbörjat.

Området mellan fastigheterna Pappersmassan 1, 2 och 3 idag är planlagt för järnvägsändamål med syfte att reglera ett stickspår till industrierna som inte används utan utgörs av skog. Detta område kan i framtiden vara aktuellt för ytterligare yta till intilliggande industrier. Ny detaljplan syftar således till att utöka industriområdet och möjliggöra ny fastighetsbildning.

Tidplan ej fastställd.

Prästgården 1 med flera, Eksjö

Den 19 oktober 2022 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram förslag på detaljplan för Prästgården 1 med flera. Arbetet med planläggning är inte påbörjat.

Prästgården 1 en kommunal fastighet i centrala Eksjö som har goda förutsättningar att förtäta med fler bostäder. Ny detaljplan syftar huvudsakligen till att möjliggöra för bostadsbyggnation. I planen kan även Karlhultavägen och Regementsgatan komma att regleras.

Detaljplanen beräknas preliminärt ställas ut för samråd andra kvartalet 2025.

Svinhusaberget 1 med flera, Eksjö

Den 6 september tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att lämna positivt besked på inkommen planbeskedsansökan och ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram förslag på detaljplan för Svinhusaberget 1 med flera.

Ny detaljplan syftar i huvudsak att möjliggöra för bostadsändamål på fastighet Svinhusaberget 1. Ny detaljplan kan även komma att utformas så att även delar av fastighet Sjöängen 1:2 (Sjöängen) möjliggörs för bostadsändamål.

Detaljplanen beräknas preliminärt ställas ut för samråd första kvartalet 2025.

Tingshagen 3 med flera, Eksjö

Den 14 mars 2018 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram förslag på detaljplan för Tingshagen 3. Arbetet med planläggning är inte påbörjat.

Fastigheten Tingshagen 3 ligger bredvid kommunhuset och används idag som parkering för kommunala fordon. Ny detaljplan syftar i huvudsak att möjliggöra byggnation av kontor och bostäder. I planen kan även yta för parkering och närliggande gator komma att regleras.

Tidplan ej fastställd.

Trehörningen 1:4 med flera, Eksjö

Den 8 november 2023 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram förslag på detaljplan för Trehörningen 1:4 med flera. Arbetet med planläggning pågår.

Den kommunala fastigheten Trehörningen 1:4 planläggs tillsammans med övriga intilliggande fastigheter i syfte att möjliggöra för byggnation av nya bostäder vid Älghultasjön.

Detaljplanen beräknas preliminärt ställas ut för samråd tredje kvartalet 2024.

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon: