SKRIV UT DELA KONTAKTA OSS

Planenheten

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax: 0381-166 00

Övrigt:

Fler kontaktuppgifter finns under respektive detaljplan.

Detaljplaner för samråd eller granskning

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som är berörd eller har ett allmänt intresse kan ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan.

När det finns ett politiskt beslut om samråd eller granskning skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Normal samrådstid är tre till fyra veckor. Mer information om planprocessen

Pågående planer

Under samrådstiden eller granskningstiden kan du lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkterna tas emot av kommunens planenhet. I samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet redovisar kommunen hur man ställer sig till synpunkterna och varför.

Pågående planer i Eksjö tätort

Detaljplan för Orrhaga 1:2

Syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse i blandad form och omfattar cirka 20-30 bostäder beroende på bostadsutformning.   

Synpunkter

Samråd avslutat. Granskning avslutad.

Just nu går det inte lämna synpunkter på detaljplanen för Orrhaga 1:2.

Handlingar

Granskning

Granskning pågick från 2018-06-02 till 2018-07-31

Samråd

Samråd pågick från 2016-09-24 till 2016-11-04

Kontakt

Frågor hänsvisas till kommunens kontaktcenter, telefon 0381- 360 00 eller via e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se

Detaljplan för kvarteret Hajen del av Orrhaga 1:1

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation för bostäder. Nuvarande detaljplans utformning tillåter inte bostadsbebyggelse på planområdet. Planen är placerad i Orrhaga, som är ett bostadsområde i norra Eksjö. I området finns befintlig infrastruktur inklusive gång- och cykelväg.

Planen innebär en förtätning av befintligt bostadsområde Orrhaga, vilket gör att användningen av marken blir mer effektiv. Förtätning innebär också att befintlig infrastruktur och tekniska systemkan nyttjas. Ur ett resurshållningsperspektiv är detta positivt då mindre ny mark tas i anspråk. Inga nya gator behöver skapas och närheten till centrum gynnar gång- och cykeltrafik, samt kollektivtrafik.

Synpunkter

Samråd avslutat.
Granskning avslutad.

Just nu går det inte lämna synpunkter på detaljplanen för kvarteret Hajen, del av Orrhaga 1:1.

Handlingar

Antagande

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-05-16 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Kommunfulläktige har 2018-06-14 beslutat att anta detaljplanen (§ 137).

Beslutet att anta detaljplanen för kvarteret Hajen har därefter överklagats.

Granskning

Samråd

Detaljplan för Trädgårdsstaden, del av
Kvarnarp 3:1 m.fl

Syfte

Samhällsbyggnadssektorn fick 2017-12-13 (SBN §251) uppdrag att upprätta förslag för detaljplan för Trädgårdsstaden, del av Kvarnarp 3:1 med flera.

Planens syfte är att bygga en ny modern stadsdel utifrån den moderna trädgårdsstadens ideal med fokus på en långsiktig hållbar stadsutveckling. Att skapa en ny stadsdel med bostäder, skola och som på sikt även kan inrymma service för medborgaren.

Synpunkter

Samrådet är avslutat.

Just nu går det inte lämna synpunkter på detaljplan för Trädgårdsstaden, del av Kvarnarp 3:1 mfl.

Handlingar

Samråd

Planutredning

Samhällsbyggnadssektorn fick 2016-11-16 (SBN §238) i uppdrag att påbörja en planutredning för bostadsändamål för området Jordgubbsfältet. Planutredningen ligger till grund för det fortsatta arbetet med det formella arbetet att ta fram en detaljplan. En planutredning är inget juridiskt bindande dokument, syftet är att i ett tidigt skede belysa aktuella planeringsfrågor vilket kan underlätta planarbetet om det är en komplicerad detaljplan som berör många frågor.        

Kontakt

Anna Josephson
Planarkitekt
Telefon: 0381-362 76
E-post: anna.josephson@eksjo.se

Detaljplan för Nannylund

Syfte 

Eksjö kommun har upprättat ett planprogram som ska ligga till grund för ny detaljplan för Nannylundsområdet med huvudsyftet att tillåta ny bostadsbebyggelse i området. Planprogrammets syfte är att uppmärksamma och redovisa områdets planeringsmässiga förutsättningar samt att redovisa flera alternativa förslag. Planprogrammets innehåll är föremål för diskussion och synpunkterna kommer att ligga till grund för kommande ställningstaganden.

Synpunkter

Samråd för planprogram för Nannylund är avslutat.

Det går inte lämna synpunkter just nu.

Handlingar

Planprogram

Kontakt

Frågor hänsvisas till kommunens kontaktcenter, telefon 0381- 360 00 eller via e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se

Pågående planer utanför Eksjö tätort

Detaljplan för Gummarpsnäset Edshult-Gummarp
2:4, 2:9

Syfte

Detaljplan syftar till att möjliggöra ytterligare bostadsbebyggelse inom område Gummarpsnäset. Gummarpsnäset skjuter ut som en halvö i kommunens största sjö, Mycklaflon. Området består av en gles blandbebyggelse där fritidshus dominerar. 

Synpunkter

Samråd avslutat.
Granskning avslutad.

Just nu går det inte lämna synpunkter på detaljplan för Gummarpsnäset Edshult-Gummarp 2:4, 2:9.

Handlingar

Granskning

Samråd

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 20 november 2018

Detaljplaner - samråd eller granskning, Eksjö kommun

Pågående detaljplaner i Eksjö kommun

Fler kontaktuppgifter finns under respektive detaljplan.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.