Eksjö kommuns logotyp

Elevhälsa

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för varje barn och elev. Uppdraget sträcker sig från förskola till gymnasie­skola.

På övergripande nivå arbetar elevhälsan med att:

 • främja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa
 • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
 • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

På individuell nivå arbetar elevhälsan med att:

 • bidra till att varje barn och elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
 • ta bort hinder för lärande, utveckling och hälsa
 • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
 • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
 • bidra med åtgärder och anpassning för varje barn och elev i behov av särskilt stöd.

Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, skolkuratorer, specialpedagoger, speciallärare, förskollärare och arbetsterapeut.

Medicinsk insats – förskoleklass, grundskola, gymnasium

Elevhälsojournal via nätet
Du som vårdnadshavare kan se ditt barns uppgifter om tillväxtkurva och vaccinationer i barnets journal på 1177.se till dess att barnet fyllt 13 år. Du som elev kan se dina uppgifter om tillväxtkurva och vaccinationer i din journal från det att du har fyllt 16 år. Logga in på 1177.se med din e-legitimation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Furulundsskolan
Sara Salmonsson
Telefon: 0381-369 11
E-post: sara.salmonsson@eksjo.se

Grevhagsskolan och Grevhagsskolans anpassade grundskola
Ingela Delhag
Telefon: 0381-364 27
E-post: ingela.delhag@eksjo.se

Hultskolan och Höredaskolan
Lina Nilsson
Telefon: 0381-423 38
E-post: lina.nilsson@eksjo.se

Norrtullskolan och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
Annelie Blomgren
Telefon: 0381-364 07
E-post: annelie.blomgren@eksjo.se

Linnéskolan
Linda Olofsgård
Telefon: 0381-364 10
E-post: linda.olofsgard@eksjo.se

Ingatorpsskolan
Anne-Lie Braf
Telefon: 0381-363 05
E-post: anne-lie.braf@eksjo.se

Prästängsskolan
Cassandra Eklöf
Telefon: 0381-364 77
E-post: cassandra.eklof@eksjo.se

Eksjö gymnasium och Anpassade gymnasieskolan i Eksjö
Kontaktuppgifter till elevhälsan vid Eksjö gymnasium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolkurator – förskoleklass, grundskola, gymnasium

Skolkuratorn arbetar med att hjälpa och förebygga genom psykosocialt arbete ute på skolorna. Syftet med insatserna är att främja elevernas psykiska hälsa, men också bidra till att de uppnår målen inom skolan.

Skolkuratorns arbete kan delas upp i tre nivåer; individ- grupp- och organisationsnivå:

 • På individnivå innebär arbetet främst professionella samtal med den enskilda eleven, råd och stöd till föräldrar eller handledning till personal och skolledning.
 • På gruppnivå innebär skolkuratorns arbete att till exempel att leda grupp- eller klassamtal.
 • På organisationsnivå innebär skolkuratorns uppdrag att man medverkar i skolans förändrings- och utvecklingsarbete utifrån ett psykosocialt perspektiv.

Kontaktuppgifter

Linnéskolan
Julia Sterbrant
Telefon: 0381-363 42
E-post: julia.sterbrant@eksjo.se

Höredaskolan och Hultskolan
Anna Färg
Telefon: 0381-422 78
E-post: anna.farg@eksjo.se

Grevhagsskolan
Sofia Jobs
Telefon: 0381-364 88
E-post: sofia.jobs@eksjo.se

Norrtullskolan
Frida Rösberg
Telefon: 0381-422 14
E-post: frida.rosberg@eksjo.se

Ingatorpsskolan
Fredrik Antonsson
Telefon: 0381-369 06
E-post: fredrik.antonsson1@eksjo.se

Furulundsskolan
Wilma Olofsson
Telefon: 0381-423 71
E-post: wilma.olofsson@eksjo.se

Prästängsskolan
Sandra Ingelfeldt
Telefon: 0381-364 64
E-post: sandra.ingelfeldt@eksjo.se

Johanna Almqvist
Telefon: 0381-364 69
E-post: johanna.almqvist@eksjo.se

Eksjö gymnasium och Anpassade gymnasieskolan i Eksjö
Kontaktuppgifter till elevhälsan vid Eksjö gymnasium Öppnas i nytt fönster.

Centrala elevhälsoteamet – CET

Centrala elevhälsoteamet arbetar inom förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Teamet arbetar förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande på rektors och sektorsledningens uppdrag. Elev och vårdnadshavare ska i första hand vända sig till respektive skola. Representanter från centrala elevhälsoteamet deltar i grundskolornas elevhälsoteam och samverkar vid behov med andra aktörer i regionen.

Stödet från centrala elevhälsoteamet kan bestå av:

 • konsultation
 • observationer
 • rådgivning
 • utredning
 • återgivning till barn/elev, vårdnadshavare och förskola/skola
 • utbildning och handledning

Skolpsykolog – förskoleklass, grundskola, gymnasium

Skolpsykologens huvuduppdrag är att med psykologisk kunskap bidra till skolans verksamhet och till att lärarna arbetar så mycket som möjligt med elevernas behov. Detta görs bland annat genom konsultation, handledning och skolpsykologiska utredningar. Dessa insatser sker på rektors uppdrag.

En skolpsykologisk utredning av en elev kan göras för att ge pedagogerna mer kunskap om hur eleven bäst lär sig, och för att kunna anpassa undervisningen efter detta. Att ta reda på vilket behov eleven har går före att ställa någon typ av diagnos. Undantag är då syftet med utredningen är att avgöra om en elev har rätt att gå i anpassad skola, då rätten till anpassad skola bara finns för barn med vissa funktionsnedsättningar. I övrigt ska skolan arbeta med hänsyn till elevernas behov, oavsett om de har fått en diagnos eller inte.

Kontakt med psykolog nås via

Ann-Sophie Larsson
Elevhälsochef
Telefon: 0381-423 23
E-post: ann-sophie.larsson@eksjo.se

Eksjö gymnasium
Kontaktuppgifter till elevhälsan vid Eksjö gymnasium

Specialpedagog i förskolan

Specialpedagogerna i förskolorna stöttar ofta de enskilda barnen, deras föräldrar och personal ute på förskolorna. Specialpedagogernas arbete kan delas upp i tre nivåer; skol- grupp- och individnivå.

På skolnivå innebär arbetet:

 • Utbildningsinsatser för personal i förskolan, bland annat ICDP-utbildning.
 • Utvecklingsuppdrag inom prioriterade områden för alla barns delaktighet i förskolan.
 • Samverka med andra inom och utanför förskolan såsom kollegor, föräldrar, sociala sektorn och regionen.
 • Samverka med öppna förskolan kring temaområden för föräldrar.
 • Vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor till förskolechef, personal och föräldrar.
 • Samverka med berörd personal vid överlämningar från förskola till förskoleklass och mellan olika verksamheter inom förskolan.

På gruppnivå innebär arbetet:

 • Kartlägga barn i behov av särskilt stöd och dess lärmiljö på uppdrag av förskolechef.
 • Vara ett stöd för personalen när handlingsplaner tas fram och gör uppföljningar av de insatser som dokumenterats.
 • Handleda arbetslag kring barn i behov av särskilt stöd med fokus på miljö och förhållningssätt.
 • Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i arbetslaget vid pedagogiska frågor.

På individnivå innebär arbetet:

 • Kartlägga, analysera och planera insatser för barn i behov av särskilt stöd på uppdrag av förskolechef.
 • Ta fram, följa upp och utvärdera handlingsplan för barn i behov av särskilt stöd.
 • Arbeta aktivt med lärmiljön för barn i behov av särskilt stöd.
 • Samverka med föräldrar.
 • Samordna barn i behovs insatser mellan olika verksamheter.

Kontaktuppgifter

Anette Isacsson
Telefon: 0381-365 48
E-post: anette.isacsson@eksjo.se

Katarina Sevén
Telefon: 0381-421 07
E-post: katarina.seven@eksjo.se

Kristina Levin
Telefon: 0381-423 92
E-post: kristina.levin@eksjo.se

Specialpedagog i grundskolan

Specialpedagogen är en del av det centrala elevhälsoteamet och arbetar på uppdrag av rektor och sektorsledning på skol-, grupp- och individnivå.

Specialpedagogen:

 • ingår i de olika skolornas Elevhälsoteam (EHT)
 • samverkar med övriga professioner i CET samt andra interna och externa verksamheter och yrkeskategorier
 • ger konsultation, stöd och handledning till personal
 • informerar om aktuell litteratur och forskning
 • anordnar kompetensutveckling utifrån skolornas behov
 • medverkar och genomför kartläggningar, utredningar och bedömningar inom olika specialpedagogiska områden
 • observerar, utvecklar och utvärderar metoder, arbetssätt och lärmiljöer
 • ger stöd till elever i deras tal- och språkutveckling.

Kontaktuppgifter

Specialpedagog
Lena Wermelin
Telefon: 0381-363 50
E-post: lena.wermelin@eksjo.se

Övrig kompetens på elevhälsan

Kontaktuppgifter

Arbetsterapeut
Pia Lovin
Telefon: 0381-423 89
E-post: pia.lovin@eksjo.se

Klagomål på elevhälsan

Du kan också kontakta Inspektionen för vård och omsorg med klagomål på vården, men först ska du ha kontaktat den verksamhet du först haft klagomål på. De ansvariga ska haft tillfälle att svara på dina klagomål innan du kontaktar IVO. IVO utreder allvarliga händelser.

På IVO:s webbplats kan du läsa mera om hur du kan anmäla klagomål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Ann-Sophie Larsson, elevhälsochef

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Elevhälsan, Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-423 23

Fler kontaktuppgifter finns under de olika avsnitten här på denna sida.