LYSSNA

Förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem

Förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem erbjuds till barn i åldern 1–5 år under den tid du som förälder arbetar eller studerar. Eksjö kommun erbjuder även omsorg under obekväm arbetstid (Nattis).

 • Om du är föräldraledig eller arbetssökande erbjuds plats i förskola eller pedagogisk omsorg/familjedaghem 15 timmar per vecka.
 • Från och med hösten det år barnet fyller tre år erbjuds förskola eller pedagogisk omsorg/familjedaghem till alla barn, så kallad avgiftsfri allmän förskola.
 • För att ha rätt till förskola bör det finnas aktuellt schema som vårdnadshavare lägger in i Tieto Education-appen innan första inskolningsdagen.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten är viktig för barns sociala och språkliga utveckling. Alla friska barn som inte omfattas av hushållskarantän är välkomna till förskolan. Kontakt tas direkt med berörda familjer om enskild enhet skulle behöva vädja till vårdnadshavare att om möjligt hålla sina barn hemma utifrån personalbrist, hög belastning eller svårigheter att tillsätta vikariat på grund av pandemin.

De vårdnadshavare som haft sina barn med 15-timmarsplacering hemma med tillfällig avgiftslättnad är välkomna att från och med nästa vecka lämna barnen enligt bestämda tider. Kom ihåg att uppdatera schemat i Tieto Education-appen.

Vi behöver fortsätta att hjälpas åt för att minska smittspridningen. Tack för att du håller avstånd och är uppmärksam på förskolans rutiner för att minska smittspridningen! Än är det inte över.

Om du har frågor eller funderingar hör gärna av dig till din förskola.

Skillnaden mellan förskola och familjedaghem

För barn mellan 1 och 5 år finns verksamhetsformerna förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem. Verksamheten är frivillig, men kommunen är skyldig att erbjuda plats.

Förskola

I förskolan lägger vi grunden för barnets livslånga lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Ditt barn kommer mötas av pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

I samarbete med hemmen främjar vi barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Förskolan styrs av en läroplan, Lpfö 18, som anger mål och riktlinjer för verksamheten.
I förskolan arbetar förskollärare, barnskötare och annan personal. Det är förskolläraren som ansvarar för att undervisningen sker i enlighet med målen i läroplanen.

Läroplanen
Läroplanen för förskolan finns att ta del av på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mer om undervisning i förskolan
Mer om undervisning i förskolan Länk till annan webbplats.

Pedagogisk omsorg/familjedaghem

Pedagogisk omsorg/familjedaghem vänder sig till barn i åldrarna 1–5 år. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Pedagogisk omsorg/familjedaghem styrs av skollagen, främst kapitel 25. Förskolans läroplan är vägledande för verksamheten.

Personalen i pedagogisk omsorg ska ha sådan utbildning eller erfarenhet så att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera former.

Hur och var den pedagogiska omsorgen bedrivs ser olika ut i Eksjö kommun. Kommunen erbjuder två olika alternativ. Antingen bedrivs verksamheten i det egna hemmet eller i en särskild lokal (lägenhet).

Mer om pedagogisk omsorg
Mer om pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats.

Förskolorna i Eksjö kommun

I Eksjö kommun finns kommunala förskolor och familjedaghem samt fristående förskolor och familjedaghem.

Förskolorna har öppet mellan klockan 06.00 och 18.00 och familjedaghemmen har öppet mellan klockan 06.00 och 17.00. För dig som arbetar på obekväma tider finns det en förskola i Eksjö tätort som har natt- och helgöppet. Från och med vecka 24 år 2019 har förskolan med obekväm tid stängt jämna veckor från fredag klockan 18.00 till måndag klockan 06.00.

På sommaren stänger förskolorna och familjedaghemmen under fyra veckor. De föräldrar som har behov av omsorg för sina barn dessa veckor, hänvisas till en förskola där samordning sker.

Förskolorna och familjedaghemmen har möjlighet att stänga sin verksamhet två dagar per termin för planering, utvärdering och kompetensutveckling. Föräldrar som är i behov av omsorg för sina barn dessa dagar erbjuds plats på någon annan enhet vid dessa tillfällen. Meddelande om stängning ska skickas ut senast 2 månader i förväg.

Allmän förskola för barn 3–5 år

Sommaromsorg

Under veckorna 28–31, 2022 samordnas under sommaren samordnas verksamheterna inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. De som har behov av plats hänvisas under dessa veckor till den förskola eller det fritidshem som har öppet.

Ansökan

Ansökan skickas in via en e-tjänst. Länken till e-tjänsten läggs in här när det går att ansöka om sommaromsorg för 2022.

Intyg för sommaromsorg

För att ha rätt till sommaromsorg veckorna 28–31, 2022 behöver du som vårdnadshavare lämna ett intyg från arbetsgivare/studieanordnare om tjänstgöring/studier. Blanketten finns att hämta på ordinarie förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem.
OBS! Lämna intyget till enheten där ditt barn har sin ordinarie placering.

Eksjö tätort, Hult, Höreda och Värne

Under vecka 28–31 har Grevhagsskolan sommaröppet för fritids. De som inte kan förlägga sin semester dessa veckor erbjuds plats vid anmält behov.
Öppettiderna för sommaromsorgen är måndag–fredag klockan 06.00–18.00.
Veckorna 28-31 har "nattis" stängt.

Ingatorp, Hjältevad och Mariannelund

Under vecka 28–31 har fritidshemmet i Mariannelund sommaröppet. De som inte kan förlägga sin semester dessa veckor erbjuds plats vid anmält behov.
Omsorg tillhandahålls måndag–fredag klockan 06.00–18.00.

Förväntningar - hem och förskola

Förväntningar på förskolan

Vad kan du som vårdnadshavare förvänta dig från förskolan?

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (Läroplan för förskolan 18, 1 kapitlet)

Vårt mål är att erbjuda alla barn en likvärdig förskola med hög kvalitet.

Förskolan erbjuds till barn i åldern 1–5 år vars vårdnadshavare:

 • arbetar eller studerar
 • är föräldraledig eller arbetssökande (15 timmar per vecka)

Vid behov av omsorg utöver arbetstid och studier kontaktas rektor.

Från och med hösten det år barnet fyller tre år erbjuds förskola till alla barn, så kallad avgiftsfri allmän förskola.

Förskolans ambition är att vårdnadshavare ska

 • uppleva ett professionellt och respektfullt bemötande från personalen
 • känna tillit till personalen
 • uppleva att deras barn känner sig tryggt på förskolan
 • uppleva att deras barns känslomässiga behov (som till exempel behov av tröst, närhet och bekräftelse) tillgodoses på förskolan
 • få tydlig information om sitt barns utveckling och lärande. (exempelvis vid utvecklingssamtal)
 • få kontinuerlig information om förskolans innehåll.
 • få information om arbetet med diskriminering och kränkande behandling.

Förskolans personal vill att vårdnadshavare ska känna sig trygga med att komma till förskolan med frågor, synpunkter eller om man är missnöjd över något. Likaså om man upplever att ens barn blivit utsatt för kränkande behandling se rutin i ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”.

Inga frågor är dumma. Det är bättre att kontakta en gång för mycket än inte alls.

Vid hämtning berättar personalen om hur barnets dag har varit vad gäller aktiviteter, mat, utelek och sömn. Vill du ha ytterligare information så prata med personalen för att specificera vad ni vill ha information om.

Förväntningar på vårdnadshavare

Vad kan förskolan förvänta sig av vårdnadshavare?

Varje barn har sin egen historia och du som vårdnadshavare känner ditt barn allra bäst. Då förskolans mål är att utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov är det därför viktigt att du som förälder samtalar med personalen på förskolan om det finns något som kan vara bra för dem att veta om ditt barn för att på bästa sätt kunna möta ditt barns behov.

Schema, arbetstid, ledighet och sjukdom

Arbetstid
Tiden ditt barn är på förskolan är tiden du arbetar eller studerar. Förskolan kan begära in arbetsgivarintyg som styrker arbetstiderna och schema från skola där även tid för självstudier framgår. Träning, handling och läkarbesök räknas inte som arbetstid.

Schema i Tieto
För att man ska ha rätt till förskola bör det finnas aktuellt schema som vårdnadshavare lägger in i Tieto Education-appen. Detta för att förskolan ska kunna planera rätt bemanning och rätt antal portioner och eventuell specialkost till måltider.

Schemaändring
Schemaändring ska lämnas in så snart en ändring av arbetstiden är känd, dock senast en vecka före det ska börja gälla. Läs mer om schemaändring

Ledighet och sjukdom
Det är viktigt att meddela förskolan, via appen Tieto Education, när barnet inte kommer på grund av ledighet och sjukdom. Meddela gärna också förskolan genom direktkontakt med personalen om barnet planeras att vara hemma flera dagar. I appen Tieto Education meddelar du frånvaro

Restid
Tid för resa till och från arbetet räknas in i schematiden.

Rätt kontaktuppgifter

För att vårdnadshavare ska få rätt information, och om något händer barnen och vårdnadshavare behöver kontaktas, så är det viktigt att förskolan har rätt kontaktuppgifter. I Tieto Educationappen kan du ändra kontaktuppgifter

Specialkost

Eksjö kommun erbjuder specialkost till de barn som av någon anledning inte kan äta den ordinarie måltiden. Vårdnadshavare behöver årligen göra en ansökan om barnet ska erbjudas specialkost. Mer information om specialkost samt ansökning

Hämtning och lämning

 • Vårdnadshavaren ansvarar för incheckning och utcheckning och registrerar på skärmen.
 • Vid schema exempelvis klockan 08.00-16.00 är barnet välkommet klockan 08.00 och vid klockan 16.00 har du som vårdnadshavare ansvaret.
 • Blir du försenad kontaktas förskolan.
 • Om någon annan än du som vårdnadshavare kommer och hämtar ditt barn önskar vi att du meddelar oss det då vi vill vara säkra på att vi lämnar ut ditt barn till rätt vuxen.
 • Friska barn är välkomna till förskolan.
 • När barnets allmäntillstånd, eller på grund av smittorisk, är sådant att barnet inte kan delta i förskolans ordinarie verksamhet kontaktas vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet hämtas på förskolan så snart som möjligt.

Friska barn är välkomna till förskolan

När barnets allmäntillstånd, eller på grund av smittorisk, är sådant att barnet inte kan delta i förskolans ordinarie verksamhet kontaktas vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet hämtas på förskolan så snart som möjligt.

Kläder och blöjor

Kläder som är bra att ha:

 • ombyte
 • kläder att vara ute i; regnkläder, stövlar, varma kläder
 • kläder till exempel hatt och långärmad tröja som skyddar mot solens strålar
 • barnen växer, kom ihåg att kolla storlekar då och då
 • tänk på att namna ditt barns kläder

Personalen hjälper till att påminna om kläder vid behov.
Blöjor tar vårdnadshavare med till förskolan.

Klagomål på förskolan

Om du är missnöjd över någonting i Eksjö kommuns kommunala förskolor, familjedaghem och skolor har du möjlighet att lämna ett klagomål. Läs mer om klagomål på förskola, familjedaghem och skola Länk till annan webbplats.

Vid oro har personalen anmälningsskyldighet

Utifrån kapitel 14, § 1 Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är all personal i barn- och utbildningssektorns verksamheter skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Vad ska personalen anmäla?

Det är personalens oro om att ett barn/elev far illa eller riskerar att fara illa, de anmäler. De behöver alltså inte ha bevis eller faktiskt veta, det är socialtjänstens och eventuellt polismyndighetens ansvar att utreda.

Anmälan om oro för barn och unga

Kontakt och telefontid

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

barnomsorg@eksjo.se

Barnomsorgshandläggarnas telefontid:
Måndag–torsdag: klockan 10.00–12.00 och 13.00–14.00
Fredag: klockan 10.00–12.00

Kontaktuppgifter till förskolorna - välj aktuell förskola
Kontaktuppgifter till familjedaghemmen - välj aktuellt familjedaghem

Sidan senast uppdaterad:

Om förskola och familjedaghem i Eksjö kommun

Förskola och familjedaghem erbjuds till barn i åldern 1-5 år. I Eksjö kommun finns 17 kommunala förskolor och 7 kommunala familjedaghem.

Barnomsorgshandläggarnas telefontid:
Måndag–torsdag klockan: 10.00-12.00 och 13.00-14.00
Fredag: klockan 10.00-12.00

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.