Eksjö kommuns logotyp

Kvalitetsarbete

I det systematiska kvalitetsarbetet görs flera olika insatser för att utveckla Eksjö kommuns förskolor, familjedaghem, fritidshem och skolor.

En lärande organisation

Grunden i den lärande organisationen är att lyfta upp de olika verksamheterna och tillåta elever och människor att växa. Förskolan och skolan är till för barnen och eleverna, och målet är att se till att alla får den utbildning de har rätt till. För att lyckas med detta krävs trygga, medvetna och professionella pedagoger och personal som också har ett självkritiskt förhållningssätt till sitt eget lärande om lärandet.

Kvalitetsrapporter

Utöver barn- och ungbildningssektorns kvalitetsrapport tar alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor årligen fram egna kvalitetsrapporter. Dessa hittar du vid respektive förskola, familjedaghem och skolas sidor.

Vårdnadshavarenkät inom förskola och familjedaghem

Vårdnadshavarenkäter genomförs regelbundet för föräldrar som har barn placerade på förskola eller familjedaghem i Eksjö kommun. Resultatet av dessa enkäter kan hjälpa förskolecheferna att hitta de områden där kvaliteten på barnens förskoleverksamhet kan höjas ytterligare.

Rapporter från tidigare enkäter
Rapporterna visar svaren från alla förskolor och familjedaghem i Eksjö kommun, både kommunala och fristående.

Resultatet av enkät till vårdnadshavare 2022–2023

Årliga skolenkäter för elever

I det systematiska kvalitetsarbetet genomförs årligen en skolenkät i Eksjö kommun. Enkäten är baserad på Skolinspektionens frågor och berör bland annat:

  • utbildningens mål
  • stimulans och utmaningar
  • tillit till elevens förmåga
  • anpassning efter elevens behov
  • argumentation och kritiskt tänkande
  • grundläggande värden i undervisningen och på skolan
  • elevinflytande
  • ordningsregler
  • studiero och trygghet.

Resultatet av skolenkäterna följs sedan upp, både på klassnivå, skolnivå och kommunnivå. Ambitionen är att enkäten ska vara ett stöd i att visa vad som fungerar bra och identifiera utvecklingsområden. Detta görs för att eleverna ska få en så bra skolgång som möjligt.

Skolenkät 2023

Klicka på respektive länk för att komma till årets skolenkät, sista svarsdag är onsdag den 18 oktober 2023.

Skolenkät årskurs 3–6 2023 Länk till annan webbplats.

Skolenkät årskurs 7–9 2023 – Undervisning och lärande, del 1 Länk till annan webbplats.
Skolenkät årskurs 7–9 2023 – Inflytande och delaktighet samt trygghet och studiero, del 2 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00