Logotyp Eksjö kommun

Skolinspektionen

Skolinspektionen arbetar med olika typer av kontroller. Regelbunden tillsyn innebär att all skolverksamhet i hela landet regelbundet granskas.

Regelbunden tillsyn ska bidra till en trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever. Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för den granskade verksamheten. Tillsynen görs vart tredje år.

Detta granskas

Huvudmannen är den kommun, utbildningsföretag eller annan organisation som driver verksamheten. Huvudmannen ansvarar för att man uppfyller de krav som ställs. De har också ett ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av sina verksamheter.

När det gäller huvudmannen granskar Skolinspektionen

  • förutsättningar för utbildningen
  • utvecklingen av utbildning

När det gäller enskilda skolor granskar Skolinspektionen

  • undervisning och lärande
  • extra anpassningar och stöd
  • bedömning och betygssättning
  • trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • förutsättningar för lärande och trygghet
  • styrning och utveckling av verksamheten
  • gymnasieskola: Arbetsplatsförlagt lärande (APL), grundläggande behörighet och introduktionsprogram
  • gymnasiesärskola: Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Beslut och rapporter

Efter att Skolinspektionen har besökt skolorna, och intervjuat personal och huvudman, sammanställs allt material och Skolinspektionen fattar ett beslut. På Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats hittar du samtliga tillsyns- och granskningsbeslut.

Rubrik plusbox

Innehåll plusbox

Rubrik

Innehåll plusbox

Rubrik 2 plusbox

Innehåll plusbox