LYSSNA

Information om förskola och skola

Tillbaka till huvudsidan: Eksjö kommuns arbete med anledning av coronaviruset, covid-19.

For information in other languages, please use Google Translate by activating this function in the site's menu.

Om barnet/eleven blir sjuk

För att minska risken för smittspridning av covid-19 uppmanar Folkhälsomyndigheten alla människor att vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, nästäppa, illamående och muskel- och ledvärk. Nedan finns en vägledning om barn/elever insjuknar med något av dessa symtom.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp, kontakta behandlande läkare för råd.

Barn som går i föreskoleverksamhet (förskola/familjedaghem)

Har barnet symtom som hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, illamående eller värk i muskler och leder?

 • Nej. Barnet är välkommen till förskoleverksamheten. (Barn, vars vårdnadshavare är hemma för egen sjukdom eller vård av annat barn, rekommenderas att stanna hemma.)
 • Ja. Barnet ska stanna hemma så länge hen har symtom och sedan ytterligare två dygn helt utan symtom. Om det har gått sju dagar sedan första symtomen, och barnet har ett gott allmäntillstånd, kan barnet gå tillbaka till förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) även om hen har kvar lite snuva eller torrhosta.

Om provtagning på förskolebarn
Prov kan tas på barn i alla åldrar, men provtagning rekommenderas främst för barn från förskoleklass och uppåt. Barn i förskoleverksamhet har ofta många förkylningsperioder och det kan vara svårt att avgöra när det är aktuellt med provtagning för covid-19. Provtagningen upplevs dessutom ofta som obehaglig för barn. Därför rekommenderar Region Jönköpings län att barn i förskoleverksamhet i första hand stannar hemma vid symtom som liknar covid-19, utan testning. Det är Region Jönköpings län som ansvarar för provtagning. Kontakta vårdcentralen för rådgivning och bedömning om ditt barn ska provtas eller inte.

Elever som går i grundskola och gymnasium

Har eleven symtom som hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, illamående eller värk i muskler och leder?

 • Nej. Eleven är välkommen till skolan.
 • Ja. Provtagning för covid-19 kan tas på barn i alla åldrar, men rekommenderas främst för barn från förskoleklass och uppåt. Det är Region Jönköpings län som ansvarar för provtagning. Inför provtagning ska vårdcentralen kontaktas för rådgivning och bedömning om eleven ska provtas eller inte. Läs mer om provtagning på 1177 Vårdguiden: 1177 Vårdguiden – Lämna prov för covid-19länk till annan webbplats

Har eleven provtagits för covid-19?

 • Ja.
  • Var testet postivt?
   • Ja. Följ riktlinjerna från Region Jönköpings län/Vårdcentralen. Eleven ska stanna hemma den tid som anges innan hen kommer tillbaka till skolan.
   • Nej. Om eleven har ett gott allmäntillstånd, och endast har lindriga symtom, kan eleven komma tillbaka till skolan. Vid begäran från skolan ska ett negativt testresultat kunna uppvisas.
 • Nej. Eleven ska stanna hemma så länge hen har symtom och sedan ytterligare två dygn helt utan symtom. Om det har gått sju dagar sedan första symtomen, och eleven har ett gott allmäntillstånd, kan barnet gå tillbaka till skolan även om hen har kvar lite snuva eller torrhosta.

Barn och elever som insjuknar under dagen

Som vanligt kommer personal i förskola och skola att kontakta berörda vårdnadshavare om barnet/eleven insjuknar eller allmäntillståndet försämras under dagen. Även barn/elever med utbrott av lindriga symtom kommer att skickas hem.

Vid sjukdom hos vårnadshavare eller annan anhörig

 • Barn eller syskon i förskoleverksamhet, vars vårdnadshavare är hemma (för egen sjukdom eller vård av barn) rekommenderas att stanna hemma med vårdnadshavare. Detta gäller särskilt om en person som barnet bor tillsammans med har bekräftats ha covid-19.
 • Skolpliktiga elever i förskoleklass till årskurs nio, samt elever i gymnasiesärskolan (som inte själva är sjuka enligt ovanstående), ska gå till skolan även om en person de bor tillsammans med är sjuk.
 • Elever som går i gymnasiet, och som bor tillsammans med en person som har bekräftats ha covid-19, ska följa särskilda förhållningsregler från sjukvårdenlänk till annan webbplats. Reglerna innebär bland annat att eleven inte får gå till skolan under en vecka.

Förskoleverksamhet

Rutiner vid frånvaro

All frånvaro ska som vanligt anmälas dagligen via verksamhetens egna rutiner. Friskanmälan till föreskoleverksamheten (förskola eller familjedaghem) görs enligt rutin dagen innan för att underlätta planering av verksamheten.

Vid sjukdom hos vårnadshavare

Barn eller syskon i förskoleverksamhet, vars vårdnadshavare är hemma (för egen sjukdom eller vård av barn) rekommenderas också att stanna hemma. Detta gäller särskilt om en person som barnet bor tillsammans med har bekräftats ha covid-19.

Barn med 15-timmarsplacering

För att underlätta i en ansträngd situation vädjar vi till dig som är föräldraledig eller arbetssökande, med så kallad 15-timmarsplacering, att om möjligt hålla dina barn hemma. De vårdnadshavare som har en så kallad 15-timmarsplacering, och låter sitt barn stanna hemma istället för att vara i förskolan eller på familjedaghem, har möjlighet att få en tillfällig avgiftslättnad. Detta gäller enbart om du som vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande. Barnet behåller sin nuvarande placering och är välkommen tillbaka efter hemmaperioden. Förutsättningen är att barnet planeras att vara frånvarande under hela perioden. Undantag görs om vårdnadshavaren får ett arbete under perioden. Kontakt tas då med rektor och barnet kan efter överenskommelse börja i förskoleverksamheten igen och avgift debiteras som tidigare enligt maxtaxan. 

Inskolning

Inskolning av nya barn i förskoleverksamhet sker som planerat om inte vårdnadshavare väljer att senarelägga inskolning.

Begränsa antal personer som hämtar

Vi ber samtliga vårdnadshavare att begränsa antalet personer som vid olika tillfällen hämtar och lämnar barnet för att inte utsätta personalen och er själva för fler kontakter än nödvändigt.

Uppdatera era kontaktuppgifter

Via verksamhetssystemet Tieto Education kan förskolan skicka ut information till dig som vårdnadshavare. Se gärna till att du har aktuella kontaktuppgifter registrerade i Tieto Education så att du säkert får informationen som skickas via detta system.

Grundskola och grundsärskola

Alla friska elever ska vara i skolan.

Rutiner vid frånvaro

All frånvaro ska som vanligt anmälas dagligen via appen TietoEdu.

För elever som åker skolskjuts är det viktigt att meddela bussbolaget så att chaufförerna inte kör tomma turer.

För elever som har specialkost är det viktigt att avbeställa denna mat till köket. Det underlättar för måltidsverksamheten och mat slipper slängas i onödan.

Vid frånvaro uppmanar vi dig som vårdnadshavare att hjälpa ditt barn att följa med i undervisningen och göra skolarbete hemma för att ta igen de delar som barnet har missat i skolan. Material och uppgifter förmedlas som vanligt från respektive skola (i mejl, veckobrev, Teams eller Edwise).

Idrottslektioner genomförs som vanligt

Simundervisning och idrottslektioner genomförs som vanligt. Eventuella förändringar meddelas från respektive skola. Det kan till exempel vara aktuellt med mer utomhusaktiviteter om vädret tillåter.

Hämta och lämna utanför skolbyggnaden

Vi ber samtliga vårdnadshavare att lämna och hämta elever utanför skolbyggnaden för att minska antalet personer i korridorer och kapprum vid skoldagens början och slut. Förskoleverksamhet och fritidshem berörs inte. Inom förskoleverksamhet och på fritidshem ber vi er att begränsa antalet personer som vid olika tillfällen hämtar och lämnar barnet för att inte utsätta personalen och er själva för fler kontakter än nödvändigt.

Uppdatera era kontaktuppgifter

Via verksamhetssystemet Tieto Education kan skolan skicka ut information till dig som vårdnadshavare. Se gärna till att du har aktuella kontaktuppgifter registrerade i Tieto Education så att du säkert får informationen som skickas via detta system.

Gymnasium och vuxenutbildning

Eksjö Gymnasium

Från och med höstterminen 2020 bedrivs ordinarie undervisning i gymnasieskolans lokaler som vanligt. De allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning gäller även i fortsättningen. Åtgärder har gjorts för att i möjligaste mån undvika smittspridning.

Information om Eksjö Gymnasiums skolstart samt information om skolans arbete med anledning av utbrottet av coronaviruset finnas på Eksjö Gymnasiums webbplats

Campus i12 och Vux i12

Information om höstens undervisning vid Campus i12 och Vux i12 finns på skolornas webbplatser. Ta kontakt med respektive verksamhet om du har några frågor.

Stanna hemma om någon i hushållet bekräftats ha covid-19

Du som bor tillsammans med en person som har bekräftats ha covid-19, kommer enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer att få särskilda regler att följa. Sjukvården kommer att ge mer information om vad som gäller. Reglerna kan bland annat innebära att eleven inte får gå till skolan under en viss period.

Maten i förskoleverksamhet och skola

Från och med den 25 mars har Folkhälsomyndigheten skärpt kraven för säkerhet i restaurangmiljöer för att minska risken för smittspridning av covid-19. Skolorna i Eksjö kommun jobbar aktivt för att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Som vårdnadshavare kan du påminna ditt barn att det är viktigt att tvätta händerna innan måltid samt att hålla avstånd till andra personer i olika situationer.

Mer information och svar på vanliga frågor finns på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Begränsad bemanning hos måltidsverksamheten

Utifrån begränsad bemanning kan måltidsverksamheten behöva göra nödvändiga prioriteringar som innebär att matsedeln i förskoleverksamhet och skola kan ändras med kort varsel. Ta gärna del av eventuella förändringar i appen Skolmaten som i största möjliga mån hålls uppdaterad. Begränsad bemanning kan även innebära att barn i förskoleverksamhet får gå till en annan enhet för att äta.

Samlokalisering inom förskoleverksamhet och skola

För att avlasta lokalvård, måltidsverksamhet och säkerställa god arbetsmiljö vill vi att du som vårdnadshavare ska vara förberedd på att barn och elever tillfälligt kan behöva vara på en annan förskola, familjedaghem eller skola framöver. All information om eventuella förändringar kommer att gå direkt till berörda vårdnadshavare.

Samtlig personal följer med till de tillfälliga lokalerna och är ansvariga för barnen precis som vanligt. Detta är tillfälliga samlokaliseringar och respektive verksamhet kommer att flytta tillbaka när nuvarande bemanningssituation har förbättrats. Berörda vårdnadshavare ska i första hand kontakta respektive verksamhets rektor vid eventuella frågor.

Det finns för närvarande inte någon tillfällig samlokalisering.

Inför en eventuell stängning av förskola och skola

För att ytterligare minska risken för smittspridning av coronaviruset, covid-19, kan regeringen eller huvudman (den som ytterst ansvarar för verksamheten), fatta beslut om att stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. I dagsläget finns inga beslut om stängning men Eksjö kommun förbereder sig för om ett sådant beslut skulle komma.

Om du som vårdnadshavare är anställd eller har uppdrag inom en samhällsviktig verksamhet kommer du, under vissa förutsättningar, ändå erbjudas omsorg för ditt barn vid en eventuell stängning av förskola och skola.

Det är din arbetsgivare eller uppdragsgivare som ska bedöma om du deltar i en samhällsviktig verksamhet och om du behövs för att upprätthålla denna. Det är alltså din arbetsgivare eller uppdragsgivare som ska meddela dig om du omfattas av bestämmelserna om rätt till omsorg.

Arbetsgivaren eller uppdragsgivaren ska utgå från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s, föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet och tillhörande allmänna råd som ger stöd i hur förordningen kan tillämpas.

Utöver detta har du bara rätt till omsorg om du inte kan ordna detta på annat sätt. Om barnet har två vårdnadshavare, och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet, ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet. Om ni vårdnadshavare är separerade, och du deltar i samhällsviktig verksamhet, kan ditt barn få omsorg de dagar som barnet bor hos dig.

Prata med din arbetsgivare

För att snabbt kunna agera vid en eventuell stängning är det viktigt att du som vårdnadshavare pratar med din arbetsgivare eller uppdragsgivare, om du inte redan har blivit informerad om vad som gäller för dig.

Du ska inte meddela behov av omsorg till oss förrän eventuellt beslut om stängning har meddelats.

Om det blir aktuellt med stängning

Information om hur du ska gå tillväga för att anmäla behov av omsorg kommer vid ett eventuellt beslut om stängning.

Vid eventuellt beslut om stängning kommer forsatt kommunens förskolor och fritidshem att vara öppna, men samlokalisering kan bli aktuellt (se information i ruta ovan). Eksjö kommun kommer fortsatt att bedriva omsorg på obekväm arbetstid, så kallad nattis, för barn 1–13 år.

Förskola eller fritidshem kommer att erbjudas till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem. Detta kan erbjudas till barn och elever upp till 13 år, samt till elever i grund- och gymnasiesärskola.

De elever i grundskolan som inte omfattas av omsorg ska studera hemifrån via distansundervisning. Respektive skola kommer att organisera undervisningen.

Barn i fristående verksamhet

Är ditt barn inskrivet i en fristående förskola ska du i första hand vända dig dit för omsorg vid en eventuell stängning.

Vissa planerade möten bokas om

För att minska risken för smittspridning kommer föräldramöten och brukarråd ställas in tillsvidare. Information till vårdnadshavare förmedlas på andra sätt.

Utvecklingssamtal och andra enskilda samtal kommer erbjudas med nödvändiga anpassningar, mer information kommer från respektive enhet.

Förebyggande arbete

Eksjö kommuns förskolor, familjedaghem och skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

En allmänt förebyggande åtgärd är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon, samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vattenlänk till annan webbplats före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Informationen på sidan uppdaterades senast: 16 oktober 2020, klockan 15.40

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 16 oktober 2020

Information om förskola och skola

Information om vad som gäller för förskola och skola angående coronaviruset covid-19

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.