LYSSNA

Information om förskola och skola

Tillbaka till huvudsidan: Eksjö kommuns arbete med anledning av coronaviruset, covid-19.

For information in other languages, please use Google Translate by activating this function in the site's menu.

Stanna hemma vid sjukdom

För att minska risken för smittspridning uppmanar Folkhälsomyndigheten alla människor att vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk.

Detta innebär att du ska hålla ditt barn hemma från förskola och skola även vid lättare symtom till dess att barnet är helt friskt. Detta gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar barn och elever, liksom alla andra i samhället, att stanna hemma så länge man känner sig sjuk, samt att man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan eller skolan.

Som vanligt kommer personal i förskola och skola att kontakta berörda vårdnadshavare om barnet/eleven insjuknar under dagen. Även barn med lindriga symtom kommer att skickas hem.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp, kontakta behandlande läkare för råd.

Pollenallergi eller covid-19?

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om symtom som snuva och lätt hosta istället beror på pollenallergi. För att ta det säkra före det osäkra är det därför viktigt att ditt barn även vid milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen till en början stannar hemma.

Medicinera som vanligt om du misstänker pollenallergi. Om symtomen då lindras eller försvinner, och du bedömer att de sannolikt beror på allergi, behöver barnet inte stanna hemma längre.

Tillkommer nya symtom, som du inte kopplar till allergi, eller om barnet får feber, ska barnet stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

När ditt barn kommer tillbaka, berätta om ditt barns pollenallergi för barnets förskollärare eller lärare så att de är informerade. Medicin som lindrar symtomen bör finnas att tillgå även på förskolan eller skolan. Förskolan eller skolan kommer att kontakta berörda vårdnadshavare om ett barn eller elevs symtom förvärras under dagen.

Folkhälsomyndighetens sida för frågor och svarlänk till annan webbplats finns mer information om allergi och covid-19

1177 Vårdguiden kan du också läsa mer om pollenallergilänk till annan webbplats.

Förskola

Rutiner vid frånvaro

All frånvaro ska som vanligt anmälas dagligen via verksamhetens egna rutiner. Friskanmälan till förskolan görs enligt rutin dagen innan för att underlätta planering av verksamheten.

Barn eller syskon i förskolan, vars vårdnadshavare är hemma (för egen sjukdom eller vård av barn) rekommenderas också att stanna hemma.

Barn med 15-timmarsplacering

För att underlätta i en ansträngd situation vädjar vi till dig som är föräldraledig eller arbetssökande, med så kallad 15-timmarsplacering, att om möjligt hålla dina barn hemma.

De vårdnadshavare som har en så kallad 15-timmarsplacering, och låter sitt barn stanna hemma istället för att vara i förskolan eller på familjedaghem, har möjlighet att få en tillfällig avgiftslättnad. Detta gäller enbart om du som vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande. Barnet behåller sin nuvarande placering och är välkommen tillbaka efter hemmaperioden. Förutsättningen är att barnet planeras att vara frånvarande under hela perioden. Undantag görs om vårdnadshavaren får ett arbete under perioden. Kontakt tas då med rektor och barnet kan efter överenskommelse börja i förskoleverksamheten igen och avgift debiteras som tidigare enligt maxtaxan. För att kunna få denna avgiftslättnad måste en särskild anmälan lämnas till förskolans eller familjedaghemmets personal senast den 16 maj 2020. Avgiften upphör från det datum som anmälan lämnats in och platsen inte nyttjas. Avgiftslättnaden gäller fram till och med den 15 augusti 2020.

Inskolning

Inskolning av nya barn i förskolan sker som planerat om inte vårdnadshavare väljer att senarelägga inskolning.

Tillfällig samlokalisering

I Eksjö tätort är vissa förskolor och pedagogisk verksamhet (familjedaghem) förnärvarande tillfälligt samlokaliserade. I dagsläget gäller det för nedanstående verksamheter:

  • Verksamheten för barn på förskolan Delfinen är förlagd till den pedagogiska omsorgen Sjöhästen.
  • Den pedagogiska omsorgen på Korallen är förlagd till den pedagogiska omsorgen Krokodilen.

Samtlig personal följer med till de tillfälliga lokalerna och är ansvariga för barnen precis som vanligt. Detta är tillfälliga samlokaliseringar och respektive verksamhet kommer att flytta tillbaka när nuvarande bemanningssituation har förbättrats.

Berörda vårdnadshavare ska i första hand kontakta respektive verksamhets rektor vid eventuella frågor.

Begränsa antal personer som hämtar

Vi ber samtliga vårdnadshavare att begränsa antalet personer som vid olika tillfällen hämtar och lämnar barnet för att inte utsätta personalen och er själva för fler kontakter än nödvändigt.

Information inför förskoleklass

Planerade föräldramöten med information inför starten i förskoleklass är inställda. Respektive rektor kommer istället att skicka ut skriftlig information till er som är berörda vårdnadshavare. Vanligtvis brukar barnen som ska börja förskoleklass besöka sin nya skola tillsammans med sin förskolegrupp eller med en förälder, och får då tillfälle att träffa sina nya klasskamrater och nya lärare. Detta besök har visserligen skett utomhus, men innebär att ganska många barn och vuxna, som normalt inte träffas, kommer att mötas. Eleverna har också vid något tillfälle innan vårterminens slut kommit till sin nya skola och ätit i skolmatsalen. Tyvärr kommer inte heller dessa aktiviteter att genomförs i år.

Uppdatera era kontaktuppgifter

Via verksamhetssystemet Tieto Education kan förskolan skicka ut information till dig som vårdnadshavare. Se gärna till att du har aktuella kontaktuppgifter registrerade i Tieto Education så att du säkert får informationen som skickas via detta system.

Grundskola och grundsärskola

Alla friska elever ska vara i skolan.

Rutiner vid frånvaro

All frånvaro ska som vanligt anmälas dagligen via appen TietoEdu.

För elever som åker skolskjuts är det viktigt att meddela bussbolaget så att chaufförerna inte kör tomma turer.

För elever som har specialkost är det viktigt att avbeställa denna mat till köket. Det underlättar för måltidsverksamheten och mat slipper slängas i onödan.

Vid frånvaro uppmanar vi dig som vårdnadshavare att hjälpa ditt barn att följa med i undervisningen och göra skolarbete hemma för att ta igen de delar som barnet har missat i skolan. Material och uppgifter förmedlas som vanligt från respektive skola (i mejl, veckobrev, Teams eller Edwise).

Idrottslektioner genomförs som vanligt

Simundervisning och idrottslektioner genomförs som vanligt. Eventuella förändringar meddelas från respektive skola. Det kan till exempel vara aktuellt med mer utomhusaktiviteter om vädret tillåter.

Hämta och lämna utanför skolbyggnaden

Vi ber samtliga vårdnadshavare att lämna och hämta elever utanför skolbyggnaden för att minska antalet personer i korridorer och kapprum vid skoldagens början och slut. Förskoleverksamhet och fritidshem berörs inte. Inom förskoleverksamhet och på fritidshem ber vi er att begränsa antalet personer som vid olika tillfällen hämtar och lämnar barnet för att inte utsätta personalen och er själva för fler kontakter än nödvändigt.

Skolavslutningar i grundskolan och grundsärskolan

Samtliga skolavslutningar kommer att genomföras i respektive klass hemklassrum med enbart elever och personal närvarande. Vårdnadshavare och eventuellt andra anhöriga tillåts inte att närvara, oavsett om avslutningen sker inomhus eller utomhus.

Vi ber samtliga vårdnadshavare att om möjligt lämna och hämta sitt barn utanför skolbyggnaden för att minska antalet personer i korridorer och kapprum. Tänk gärna på att också försöka minska antalet personer som hämtar och lämnar för att undvika att allt för många människor samlas samtidigt på skolgårdarna.

  • Förskoleklass och årskurs nio genomför sina skolavslutningar torsdagen den 11 juni och med ordinarie skoltider.
  • Årskurs ett till åtta genomför sina avslutningar fredagen den 12 juni mellan cirka klockan 8.00 och 10.00. Fritidshemmen tar emot de elever som har behov av fritids efter klockan 10.00. Övriga elever åker hem på egen hand eller i förekommande fall med skolskjuts.

Rektorerna kommer att skicka ut mer information om hur respektive skola kommer att genomföra sina skolavslutningar.

Information inför förskoleklass

Planerade föräldramöten med information inför starten i förskoleklass är inställda. Respektive rektor kommer istället att skicka ut skriftlig information till er som är berörda vårdnadshavare. Vanligtvis brukar barnen som ska börja förskoleklass besöka sin nya skola tillsammans med sin förskolegrupp eller med en förälder, och får då tillfälle att träffa sina nya klasskamrater och nya lärare. Detta besök har visserligen skett utomhus, men innebär att ganska många barn och vuxna, som normalt inte träffas, kommer att mötas. Eleverna har också vid något tillfälle innan vårterminens slut kommit till sin nya skola och ätit i skolmatsalen. Tyvärr kommer inte heller dessa aktiviteter att genomförs i år.

Uppdatera era kontaktuppgifter

Via verksamhetssystemet Tieto Education kan skolan skicka ut information till dig som vårdnadshavare. Se gärna till att du har aktuella kontaktuppgifter registrerade i Tieto Education så att du säkert får informationen som skickas via detta system.

Gymnasium och vuxenutbildning

Från och med den 18 mars 2020 bedrivs kommunens gymnasie- och vuxenutbildning på distans.

Eksjö Gymnasiums gymnasiesärskola är fortsatt öppen som vanligt då verksamheten ansvarar för elever med behov av anpassad undervisning och omsorg.

De anställda inom Eksjö Gymnasium, Vux i12 och Campus i12 kommer att arbeta som vanligt men med förändrade arbetssätt.

Eksjö Gymnasium

Eleverna vid Eksjö Gymnasium är inte lediga utan förväntas att följa distansundervisningen hemifrån enligt vanligt schema. Både hem och skola behöver hjälpas åt för att möjliggöra elevernas lärande och genomförande av distansundervisningen. Information om den praktiska hanteringen ges direkt till elever och vårdnadshavare.

Det är möjligt att i enstaka fall låta enskilda elever få ta del av undervisning i skolans lokaler med syfte att säkerställa att eleverna får den undervisning de har rätt till. Distansundervisning kan till exempel vara en utmaning för elever i behov av särskilt stöd, men även för lärare som undervisar i ämnen med många praktiska moment.

Eksjö Gymnasium tar emot elever i små grupper, max sex stycken, för att genomföra praktiska moment i karaktärsämnena. Detta gäller programmen bygg, el- och energi, teknik och vård och omsorg. Skolan tar efter individuell prövning av rektor också emot enstaka elever som har särskilda stödbehov och behöver kontakt i skolan. Utöver detta tas även enstaka elever på introduktionsprogrammen in i små grupper.

Elevhälsan är tillgänglig som vanligt för alla elever på Eksjö Gymnasium.

Årets studentavslutning
Den 6 juni kommer årets studentavslutning på Eksjö Gymnasium att äga rum. I år kommer studenterna att firas med fotografering, stipendieutdelning och utspring på ett sätt som följer gällande rekommendationer och regelverk. För att så många anhöriga som möjligt ändå ska kunna ta del av studentavslutningen kommer den i år att livesändas. Mer information om studentavslutningen.

Årets studentbal är inställd.

Campus i12 och Vux i12

Information om distansstudier vid Campus i12 och Vux i12 har skickats ut till de studerande. Ta kontakt med respektive verksamhet vid eventuella frågor.

Maten i förskola och skola

Från och med den 25 mars har Folkhälsomyndigheten skärpt kraven för säkerhet i restaurangmiljöer för att minska risken för smittspridning av covid-19. Skolorna i Eksjö kommun jobbar aktivt för att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Som vårdnadshavare kan du påminna ditt barn att det är viktigt att tvätta händerna innan måltid samt att hålla avstånd till andra personer i olika situationer.

Mer information och svar på vanliga frågor finns på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Begränsad bemanning hos måltidsverksamheten

Utifrån begränsad bemanning kan måltidsverksamheten behöva göra nödvändiga prioriteringar som innebär att matsedeln i förskola och skola kan ändras med kort varsel. Ta gärna del av eventuella förändringar i appen Skolmaten som i största möjliga mån hålls uppdaterad. Begränsad bemanning kan även innebära att barn i förskoleverksamhet får gå till en annan enhet för att äta.

Samlokalisering inom förskola och skola

För att avlasta lokalvård, måltidsverksamhet och säkerställa god arbetsmiljö vill vi att du som vårdnadshavare ska vara förberedd på att barn och elever tillfälligt kan behöva vara på en annan förskola eller skola framöver. All information om eventuella förändringar kommer att gå direkt till berörda vårdnadshavare.

Nuvarande samlokalisering

I Eksjö tätort är vissa förskolor och pedagogisk verksamhet (familjedaghem) förnärvarande tillfälligt samlokaliserade. I dagsläget gäller det för nedanstående verksamheter:

  • Verksamheten för barn på förskolan Delfinen är förlagd till den pedagogiska omsorgen Sjöhästen.
  • Den pedagogiska omsorgen på Korallen är förlagd till den pedagogiska omsorgen Krokodilen.

Samtlig personal följer med till de tillfälliga lokalerna och är ansvariga för barnen precis som vanligt. Detta är tillfälliga samlokaliseringar och respektive verksamhet kommer att flytta tillbaka när nuvarande bemanningssituation har förbättrats. Berörda vårdnadshavare ska i första hand kontakta respektive verksamhets rektor vid eventuella frågor.

Inför en eventuell stängning av förskola och skola

För att ytterligare minska risken för smittspridning av coronaviruset, covid-19, kan regeringen eller huvudman (den som ytterst ansvarar för verksamheten), fatta beslut om att stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. I dagsläget finns inga beslut om stängning men Eksjö kommun förbereder sig för om ett sådant beslut skulle komma.

Om du som vårdnadshavare är anställd eller har uppdrag inom en samhällsviktig verksamhet kommer du, under vissa förutsättningar, ändå erbjudas omsorg för ditt barn vid en eventuell stängning av förskola och skola.

Det är din arbetsgivare eller uppdragsgivare som ska bedöma om du deltar i en samhällsviktig verksamhet och om du behövs för att upprätthålla denna. Det är alltså din arbetsgivare eller uppdragsgivare som ska meddela dig om du omfattas av bestämmelserna om rätt till omsorg.

Arbetsgivaren eller uppdragsgivaren ska utgå från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s, föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet och tillhörande allmänna råd som ger stöd i hur förordningen kan tillämpas.

Utöver detta har du bara rätt till omsorg om du inte kan ordna detta på annat sätt. Om barnet har två vårdnadshavare, och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet, ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet. Om ni vårdnadshavare är separerade, och du deltar i samhällsviktig verksamhet, kan ditt barn få omsorg de dagar som barnet bor hos dig.

Prata med din arbetsgivare

För att snabbt kunna agera vid en eventuell stängning är det viktigt att du som vårdnadshavare pratar med din arbetsgivare eller uppdragsgivare, om du inte redan har blivit informerad om vad som gäller för dig.

Du ska inte meddela behov av omsorg till oss förrän eventuellt beslut om stängning har meddelats.

Om det blir aktuellt med stängning

Information om hur du ska gå tillväga för att anmäla behov av omsorg kommer vid ett eventuellt beslut om stängning.

Vid eventuellt beslut om stängning kommer forsatt kommunens förskolor och fritidshem att vara öppna, men samlokalisering kan bli aktuellt (se information i ruta ovan). Eksjö kommun kommer fortsatt att bedriva omsorg på obekväm arbetstid, så kallad nattis, för barn 1–13 år.

Förskola eller fritidshem kommer att erbjudas till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem. Detta kan erbjudas till barn och elever upp till 13 år, samt till elever i grund- och gymnasiesärskola.

De elever i grundskolan som inte omfattas av omsorg ska studera hemifrån via distansundervisning. Respektive skola kommer att organisera undervisningen.

Barn i fristående verksamhet

Är ditt barn inskrivet i en fristående förskola ska du i första hand vända dig dit för omsorg vid en eventuell stängning.

Vissa planerade möten bokas om

För att tillgängliga personalresurser på kommunens förskolor och skolor ska kunna fokusera på verksamheternas grunduppdrag kommer vissa planerade möten med externa deltagare på kvällstid bokas om till senare tillfällen. Det gäller möten som till exempel brukarråd och föräldramöten. Vissa samtal prioriteras och kallelse kommer att skickas ut för samtal inför förskoleklass, årskurs 7 och samtal som rör särskilt stöd.

Förebyggande arbete i förskolor och skolor

Eksjö kommuns förskolor och skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

En allmänt förebyggande åtgärd är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon, samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vattenlänk till annan webbplats före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Utskick till vårdnadshavare

Informationsbrev till samtliga vårdnadshavare i förskolor och grundskolor görs via Tieto Education-appen. Dessa informationsbrev publiceras även nedan.

För att få informationsbreven skickade direkt till dig, ladda ner appen (sök på "Tieto Edu" där du laddar ner appar i din mobiltelefon) och säkerställ att dina kontaktuppgifter är uppdaterade i verksamhetssystemet Tieto Education.

Uppdatera era kontaktuppgifter

Via verksamhetssystemet Tieto Education kan förskolorna och skolorna skicka ut information till dig som vårdnadshavare. Se gärna till att du har aktuella kontaktuppgifter registrerade i Tieto Education så att du säkert får informationen som skickas via detta system.

Film om arbetet inom förskola och skola

Informationen på sidan uppdaterades senast: 15 maj 2020, klockan 11.45

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 15 maj 2020

Information om förskola och skola

Information om vad som gäller för förskola och skola angående coronaviruset covid-19

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.