LYSSNA

Så arbetar Eksjö kommun

Tillbaka till huvudsidan: Eksjö kommuns arbete med anledning av coronaviruset, covid-19.

For information in other languages, please use Google Translate by activating this function in the site's menu.

Krisledningsstab

Med anledning av utbrottet av coronaviruset, covid-19, aktiverades Eksjö kommuns krisledningsstab den 26 mars och dessförinnan samordnades kommunens information och insatser via en inriktnings- och samordningsfunktion, ISF. Krisledningsstabens uppdrag är att aktivt följa händelseutvecklingen, arbeta med förberedande åtgärder, samordna kommunens arbete och ska ha beredskap för att förstärka insatserna vid behov.

Hur Eksjö kommun informerar om smittspridning

Veckovis på torsdagar rapportera Eksjö kommun om antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi.

 • Rapporteringen av antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård och omsorg ges endast på kommunnivå.
 • Rapporteringen ger en nulägesbild.
 • Vi rapporterar endast antal smittade inom vård och omsorg eftersom det bara är där som brukare testas för covid-19.
 • Vi rapporterar inte antal fall av smittade bland anställda, eller hos barn och elever i förskola och skola. Som anställd, barn eller elev behöver du inte berätta om orsaken till din sjukfrånvaro.
 • Antal bekräftat smittade av covid-19 inom vård och omsorg säger inget om antalet smittade i kommunen som helhet.
 • Siffrorna kommer att uppdateras varje torsdag så länge Eksjö kommun rapporterar dessa uppgifter till annan myndighet.

Antal bekräftade fall, smittade av covid-19

Uppdaterat: torsdagen den 29 oktober 2020

Av totalt 969 brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

 • finns det idag 0 bekräftade fall av covid-19
 • har totalt 3 individer, som hade bekräftad covid-19, avlidit
 • har totalt 9 individer, som har haft bekräftad covid-19, tillfrisknat
 • har totalt 12 fall av covid-19 bekräftats sedan första fallet

Idag har vi en allmän spridning av sjukdomen covid-19 i det svenska samhället. Vår högsta prioritet är att bidra till minskad smittspridning inom kommunens verksamheter. För att minska riskerna följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län har tagit fram. Vi arbetar också kontinuerligt med att dra lärdomar, utveckla våra rutiner och ta till vara på goda exempel.

Vad menas med patientsekretess?

Sekretess och tystnadsplikt betyder att man inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om enskildas personliga förhållanden. ​Alla som arbetar inom Eksjö kommun omfattas på olika sätt av bestämmelserna för offentlighet och sekretess. Det här regleras i första hand genom lagstiftningen i Tryck­frihets­förordningen och i Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess och tystnadsplikt är ett skydd för enskilda individer och deras närstående för att de inte ska drabbas eller skadas på något sätt.

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid kunna känna förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är patientsekretessen viktig. Eksjö kommun kommer med anledning av detta inte lämna ut några uppgifter om enskilda anställdas, elevers, brukares, patienters eller andras hälsotillstånd, vare sig det handlar om covid-19 eller annan sjukdom.

Eksjö kommun får heller inte kännedom om eventuellt enskilt smittade eller misstänkt smittade från Region Jönköpings län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

För hantering av eventuellt smittade eller misstänkt smittade på kommunens särskilda boenden, inom hemtjänst, hemsjukvård eller verksamheter för funktionsnedsättning (LSS) finns särskilda rutiner framtagna. Även vid denna hantering gäller patientsekretess.

Vad gäller om någon blir sjuk i covid-19?

Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet kommer smittskydd vid Region Jönköpings län att kontakta berörd verksamhet. Smittskydd kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Varför berättar ni inte om det finns smittade med covid-19 på olika boenden?

Smittade eller misstänkt smittade omfattas av patientsekretess. Eksjö kommun får inte sprida uppgifter om barns, elevers, brukares, patienters eller medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om det innebär att personen kan skadas på något sätt. Enskilda medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter.

Från och med den 8 maj kommer vi att rapportera om antalet smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi. Rapporteringen av antalet ges endast på kommunnivå och vi kommer inte att berätta var i kommunen de enskilda bor.

Våra invånare ska alltid kunna känna förtroende för vården och den kommunala omsorgen, och det viktigaste är att värna om de som finns i våra verksamheter. En uppgift omfattas av sekretess om det inte står helt klart att den enskilde eller närstående inte kan skadas på något sätt. För att inte riskera att uppgifterna inte ska kunna knytas till en enskild person kommer vi därför inte att gå ner på detaljnivå.

Kan det finnas skäl att göra undantag från era förhållningssätt?

Det kan det göra, till exempel om en verksamhet efter samråd med smittskyddsläkare behöver stängas under en period. Här behöver behovet av information om påverkan på verksamhet vägas mot skyddet för den enskilde. Eksjö kommun kommer även i dessa fall i största mån värna om skyddet för enskilda individer och deras närstående.

Vad gör ni om någon på ett särskilt boende blir smittad av covid-19?

Eksjö kommun följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Region Jönköpings län gör bedömning om vilka som är aktuella för provtagning.

Vid en konstaterad smitta efter provtagning ansvarar smittskydd vid Region Jönköpings län för vidare hantering och smittspårning. Smittskydd kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. Övriga får inte information. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Får jag som anhörig veta om min närstående på ett särskilt boende är smittad av covid-19?

Smittade eller misstänkt smittade omfattas av patientsekretess. När det gäller information om att en enskild person är smittad så får den delas med till exempel anhöriga om personen har lämnat sitt samtycke. Om din närstående har lämnat samtycke till att du som anhörig ska få information kommer du alltså att få det.

Kan Eksjö kommun berätta hur många smittade av covid-19 det finns i kommunen?

Nej, de siffrorna upprättas inte av Eksjö kommun. Region Jönköpings län redovisarlänk till annan webbplats en gång i veckan, på torsdagar, antal bekräftade fall av covid-19 per kommun i Jönköpings län.

Idag har vi en allmän spridning av sjukdomen covid-19 i det svenska samhället. Sedan mitten av mars testas inte personer med milda symtom som inte har haft kontakt med vården. Detta innebär att de flesta som är hemma från arbete, förskola eller skola på grund av sjukdom inte med säkerhet kommer att veta om de har haft covid-19, säsongsinfluensa, en vanlig förkylning eller något annat. Siffror på antal bekräftade fall på nationell nivå, länsnivå och kommunnivå ger därför inte någon exakt bild av smittspridningen.

Ingen blir hjälpt av att få veta om någon enskild har varit eller är sjuk i covid-19. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att inte sprida rykten om människor som misstänks vara sjuka, oavsett sjukdom. Detta kan både skada enskilda och skapa onödig oro som i sin tur kan leda till onödig belastning på vården.

I nuläget gäller samma rekommendationer för alla för att minska risken för smittspridning – oavsett om man är sjuk eller inte:

 • Stanna hemma om du är sjuk – även vid milda symtom.
 • Stanna hemma ytterligare två dagar efter att du har tillfrisknat.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra.
 • Undvik fester och kalas – även dop, bröllop och begravningar.
 • Är du äldre 70 år eller äldre – undvik sociala kontakter och platser där människor samlas.

Informationen på sidan uppdaterades senast: 29 oktober 2020, klockan 13.45

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 29 oktober 2020

Så arbetar Eksjö kommun

Information om hur Eksjö kommun arbetar angående coronaviruset covid-19

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.