LYSSNA

Så arbetar Eksjö kommun och information om antal smittade

Tillbaka till huvudsidan: Eksjö kommuns arbete med anledning av coronaviruset, covid-19.

For information in other languages, please click on Translate in the site's menu to read more.

Krisledningsstab

Med anledning av utbrottet av coronaviruset, covid-19, aktiverades Eksjö kommuns krisledningsstab den 26 mars 2020 och dessförinnan samordnades kommunens information och insatser via en inriktnings- och samordningsfunktion, ISF. Krisledningsstaben arbetar med att följa händelseutvecklingen, arbetar med förberedande åtgärder, samordnar kommunens arbete och informationsinsatser, och har beredskap för att förstärka insatserna vid behov.

Hur Eksjö kommun informerar om smittspridning

Vad menas med patientsekretess?

Sekretess och tystnadsplikt betyder att man inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om enskildas personliga förhållanden. ​Alla som arbetar inom Eksjö kommun omfattas på olika sätt av bestämmelserna för offentlighet och sekretess. Det här regleras i första hand genom lagstiftningen i Tryck­frihets­förordningen och i Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess och tystnadsplikt är ett skydd för enskilda individer och deras närstående för att de inte ska drabbas eller skadas på något sätt.

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid kunna känna förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är patientsekretessen viktig. Eksjö kommun kommer med anledning av detta inte lämna ut några uppgifter om enskilda anställdas, elevers, brukares, patienters eller andras hälsotillstånd, vare sig det handlar om covid-19 eller annan sjukdom.

Eksjö kommun får heller inte kännedom om eventuellt enskilt smittade eller misstänkt smittade från Region Jönköpings län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt.

För hantering av eventuellt smittade eller misstänkt smittade på kommunens särskilda boenden, inom hemtjänst, hemsjukvård eller verksamheter för funktionsnedsättning (LSS) finns särskilda rutiner framtagna. Även vid denna hantering gäller patientsekretess.

Vad gäller om någon blir sjuk i covid-19?

Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet kommer antingen verksamhetsansvarig chef eller smittskydd vid Region Jönköpings län, beroende på aktuellt fall, att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Varför berättar ni inte om det finns smittade med covid-19 på enskilda särskilda boenden?

Våra invånare ska alltid kunna känna förtroende för vården och den kommunala omsorgen, och det viktigaste är att värna om de som finns i våra verksamheter. En uppgift omfattas av sekretess om det inte står helt klart att den enskilde eller närstående inte kan skadas på något sätt.

Vad gör ni om någon på ett särskilt boende blir smittad av covid-19?

Eksjö kommun följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Region Jönköpings län gör bedömning om vilka som är aktuella för provtagning.

Vid en konstaterad smitta efter provtagning ansvarar smittskydd vid Region Jönköpings län för vidare hantering och smittspårning. Smittskydd kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. Övriga får inte information. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Får jag som anhörig veta om min närstående på ett särskilt boende är smittad av covid-19?

Smittade eller misstänkt smittade omfattas av patientsekretess. När det gäller information om att en enskild person är smittad så får den delas med till exempel anhöriga om personen har lämnat sitt samtycke. Om din närstående har lämnat samtycke till att du som anhörig ska få information kommer du alltså att få det.

Varför svarar inte en förskola eller skola på frågan om det finns fall av konstaterad smitta på enheten?

Idag har vi en allmän spridning av sjukdomen covid-19 i samhället och för att inte röja känsliga personuppgifter om hälsotillstånd hos personal, barn, elever eller vårdnadshavare kan verksamheten inte svara på frågor om det finns fall av konstaterad smitta på enheten.

Verksamheten informerar bara om smitta på enskilda enheter i samband med eventuell smittspårning. Ansvarig chef ansvarar då för information till berörda. Detta gäller både för personal, vårdnadshavare, barn och elev med konstaterad smitta.

Verksamheten kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Varför sätter inte verksamheten upp anslag om smitta på en förskola eller skola (som vid magsjuka eller andra sjukdomar)?

Syftet med anslag och information i verksamheten vid till exempel magsjuka är för att alla ska vara uppmärksamma på symtom, och kanske även för att tänka till om ett barn kan hållas hemma från förskoleverksamhet eller fritidshem för att undvika smitta.

De allmänna råden om att alla bör vara uppmärksamma på symtom på covid-19, och stanna hemma vid misstanke att man har covid-19, gäller alla i samhället som en del i att begränsa smittspridningen, oavsett om det finns en pågående smittspridning på en enhet eller inte. Då det pågår en allmän spridning av sjukdomen covid-19 i samhället finns det därför inget syfte att informera om eventuella smittfall på enskilda enheter inom verksamheten, om det inte behöver göras som en del av en eventuell smittspårning.

Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet ansvarar respektive chef för spridning av information. Verksamheten kommer att informera de personer som behöver få information i och med att de smittspåras. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet.

Kan det finnas skäl att göra undantag från era förhållningssätt?

Det kan det göra, till exempel om en verksamhet efter samråd med smittskyddsläkare behöver stängas under en period. Här behöver behovet av information om påverkan på verksamhet vägas mot skyddet för den enskilde. Eksjö kommun kommer även i dessa fall i största mån värna om skyddet för enskilda individer och deras närstående.

Kan Eksjö kommun berätta hur många smittade av covid-19 det finns i kommunen?

Nej, de siffrorna upprättas inte av Eksjö kommun. Folkhälsomyndigheten Bekräftade fall i Sverige — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats. redovisar statistik för antal bekräftade fall av covid-19 per kommun i Jönköpings län.

Informationen på sidan uppdaterades senast: 29 september 2021, klockan 21.15

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Så arbetar Eksjö kommun, information om antal smittade

Information om hur Eksjö kommun arbetar angående coronaviruset covid-19

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.