Logotyp Eksjö kommun

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen i Eksjö kommun har åtta förtroendevalda revisorer. Revisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas verktyg för att granska kommunens verksamhet.

Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige. Den ska självständigt och opartiskt granska den verksamhet som kommunen och de kommunala bolagen driver och pröva att styrelser och nämnder tar det ansvar de har fått. Det handlar både om att granska den ekonomiska nyttan,  och om den internkontroll som görs inom verksamheterna är tillräcklig.  Kommunrevisionen ska också säkerställa att styrelser och nämnder följer lagen och utför de uppdrag som kommunfullmäktige gett.

De kommunala bolagen granskas av revisorerna i egenskap av lekmannarevisorer. Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga.

Resultatet av kommunrevisionens granskningar lämnas till kommunfullmäktige. Fullmäktige kan i sin roll som företrädare för medborgarna återkalla uppdrag om det visar sig att styrelser, nämnder och/eller enskilda ledamöter brustit i ansvarstagandet.

En väl fungerande revision och ett tydligt ansvarsutkrävande är viktiga delar i den lokala demokratin.

Ledamöter

Ledamöter 2019-01-01–2023-06-30

Ordförande:
Stig Andersson (S)
Vice ordförande: Karin Elardt (M)

Revisionen kan även kontaktas via e-post kommunrevisionen@eksjo.se

Granskning av verksamheter

Kommunrevisionens granskningar av verksamheter.

2021

Granskning av verksamheter 2020

Granskning av verksamheter 2019

Granskning av verksamheter 2018

Granskning av bokslut

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00