Logotyp Eksjö kommun

Barn- och ungdomspolitik

Vill du som ung vara med och påverka kommunens utveckling? Eksjö kommun behöver barn och ungdomars entusiasm, drivkraft och kompetens. Som ung i kommunen ska du känna att du blir sedd och har möjlighet att påverka.

I Eksjö kommun finns en barn- och ungdomspolitisk arbetsgrupp. Gruppen ska kunna ge aktivt stöd och råd till dig som ung, om hur du gör, eller vart du vänder dig om du vill påverka kommunens utveckling.

Målet med arbetsgruppens arbete är att du som ung

 • känner att du har stora möjligheter att framföra dina åsikter till de som bestämmer i kommunen
 • vet till vem eller vart du ska vända dig när du vill påverka något
 • ska vilja vara med och påverka frågor som rör kommunens utveckling.

Elevråden är viktiga rådgivare

För att barn- och ungdomars perspektiv ska tas tillvara så behöver arbetsgruppen hjälp av elevråden i kommunen i frågor som rör barn och ungdomar.

På vilket sätt kan det gå till?

 • På hösten kallas alla elevråd in till den barn- och ungdomspolitiska arbetsgruppen.
 • Elevråden kan samla in frågor från barn och ungdomar via klassråd och brukarråd och föra fram dem till arbetsgruppen.
 • Elevråden kan bjuda in arbetsgruppen till exempelvis elevrådsmöten.
 • Arbetsgruppen kan besöka elevråden, eller skicka ut en fråga eller remiss av något slag.

Målsättningen är att formerna för samarbetet mellan elevråden och arbetsgruppen ska växa fram genom dialog.

Presentation av barn- och ungdomspolitisk arbetsgrupp

Här hittar du information om de personer som ingår i arbetsgruppen och deras ansvarsområden. Har du frågor, vill framföra en synpunkt eller vara med och påverka är du välkommen att i första hand kontakta Kajsa Hansdotter på kajsa.hansdotter@eksjo.se

Foto: Katarina Norén

Kajsa Hansdotter
Arbetsuppgifter: Tjänsteperson, vikarierande elevhälsochef på barn- och utbildningssektorn.
Ansvarsområden: Barn- och ungdomspolitiska frågor, skolfrågor.

Foto: Kim Forsman

Kim Forsman
Arbetsuppgifter: Tjänsteperson, fritidsutvecklare på tillväxt- och utvecklingssektorn.
Ansvarsområden: Barn- och ungdomspolitiska frågor, kultur- och fritidsfrågor, näringslivs-föreningsfrågor, friluftsliv.

Foto: Kim Forsman

Harald Arrehn
Arbetsuppgifter: Tjänsteperson, ungdomshandläggare, Förebyggande arbete sociala sektorn.
Ansvarsområden: Nätverksarbete internt och externt gällande ungdomsfrågor, Handledare för Ungdomslotsarna, Feriepraktik, Barn- och ungdomspolitiska frågor.

Foto: Sebastian Hörlin

Sebastian Hörlin (S)
Arbetsuppgifter: Heltidspolitiker, kommunalråd.
Ansvarsområden: Hela kommunens verksamhetsområden

Maria Havskog

Maria Havskog (C)
Arbetsuppgifter: Fritidspolitiker, ordförande i Tillväxt- och utvecklingsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen.
Ansvarsområden: Campus i12, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), fritids-, näringslivs- och kulturfrågor.

Foto: Kim Forsman

Lars Ugarph (M)
Arbetsuppgifter: Fritidspolitiker, ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i Eksjö Fordonsutbildning AB, ersättare i barn- och utbildningsnämnden, ersättare i Industribyggnader AB, ersättare i Skruven AB, ersättare i Eksjö Energi AB samt ersättare i Eksjö Elnät AB.
Ansvarsområden: Barn- och ungdomspolitiska frågor.

Kunskap om unga – LUPP

Ungdomsenkäten LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut i Eksjö kommun.

Kunskap om unga gör skillnad för unga

Beslut som rör dig som ung ska bygga på kunskap om unga. Frågorna i enkäten ger svar på hur du som ung i kommunen ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, din egen hälsa och trygghet, din fritid, och hur du ser på din egen framtid.

Ungdomsenkäten LUPP används för att:

 • skaffa kunskap om unga
 • underlätta eller starta ett samarbete mellan sektorer och verksamheter
 • skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga
 • förbättra ungas levnadsvillkor lokalt

Vem vänder sig enkäten till?

Eksjö kommuns samtliga årskurs 8:or och andraårselever på gymnasiet.

När genomförs den?

LUPP-enkäten genomförs var tredje år. Hösten 2018 genomförde målgruppen enkäten.

Tilllgänglighet

Enkäten är tillgänglig på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska och kan besvaras via en webbaserad enkät eller pappersenkät.

Luppfilm

Under feriepraktiken i juni 2019 gjordes en film från resultatet av Lupp. Fyra ungdomar var med och gjorde filmen. De fick underlaget från Luppenkätet och några frågeställningar men utifrån detta fick de själva tolka resultat. De har själva gjort allt från filmande till redigering. En rolig och spännande feriepraktik. Här nedan kan ni se filmerna, en lång och en kort version.

Luppfilm - kort

Luppfilm - lång