LYSSNA

Alkohol, tobak och läkemedel

Ska du sälja eller servera folköl behöver du anmäla detta till kommunen innan du startar försäljningen/serveringen. Ska du servera alkoholdrycker starkare än folköl (3,5 procent eller mer) eller sälja tobaksvaror behöver du ansöka om tillstånd. Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket.

Serveringstillstånd för starköl, vin eller sprit

För att få servera starköl, vin eller sprit till allmänheten behöver du enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen.

Tillståndet behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang. Ett stadigvarande tillstånd gäller året runt eller för ett arrangemang som återkommer under en viss period.

Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få servera alkohol. Syftet med lagen är att begränsa alkoholens skadeverkningar. Människors hälsa går före ekonomiska intressen och alkoholdrycker ska serveras återhållsamt.

Eksjö kommun har tagit fram riktlinjer som beskriver tillämpningen av alkohollagen:

 När behövs serveringstillstånd? 

Tillstånd krävs vid varje form av servering av spritdrycker, vin och starköl mot ersättning samt när alkoholdryck ingår i annan avgift, till exempel entréavgift.

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättningen att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Om ett tidigare beviljat tillstånd ska ändras vad gäller tid, serveringsyta, eller ägarbyte så ska en ny ansökan göras.

När behövs inte serveringstillstånd?

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen av alkohol

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Notera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

Krav för att få serveringstillstånd

När du ansöker om serveringstillstånd görs en bedömning av:

 • risk för störningar (närboende, ordning, trafik med mera),
 • den sökandes lämplighet (kunskap, brottslighet, skulder, ekonomi, finansiering),
 • lokalens lämplighet (kök, matsal, brandsäkerhet, läge).

Serveringstillstånd kan vägras eller begränsas om serveringen kan medföra alkoholpolitiska olägenheter, även om övriga krav är uppfyllda.

Ansöka om serveringstillstånd

Handläggning av serveringstillstånd

Alkoholhandläggare går igenom din ansökan och kontaktar dig om den behöver kompletteras. Dokumenten ska vara på svenska och i original eller som bestyrkt kopia. När ansökan är komplett påbörjas handläggningen.

I de ärenden där delegation inte finns, lämnas ärendet med förslag till beslut till samhällsbyggnadsnämnden.

 • Handläggningstiden för stadigvarande tillstånd är cirka två månader från det att din ansökan är komplett och förutsatt att ansökan uppfyller lagar och riktlinjer.
 • Handläggningstiden för enklare ärenden är cirka två veckor.

När nämnden fattat beslut om att du får tillstånd utfärdas ett tillståndsbevis som innehåller uppgifter om vad tillståndet omfattar. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det.

Överklagande

Överklagandet ska göras skriftligt. I skrivelsen anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslutet som önskas, samt motivering. Överklagandet ska vara undertecknat av sökanden och ska vara ställt till Förvaltningsrätten. Kommunen måste ha mottagit överklagandet inom tre veckor från den dag sökanden fick del av beslutet.

Avgifter för serveringstillstånd

En avgift tas ut för serveringstillståndet, den varierar utifrån vilket tillstånd som söks.

I samband med att ansökan lämnas in betalas avgiften till:

Eksjö kommun, bankgiro 5813-0089.
På inbetalningen måste följande uppgifter anges: Ident: 2530, konto 31130.

Dessa avgifter gäller från den 1 januari 2021

Stadigvarande och tillfälliga tillstånd

Stadigvarande tillstånd, allmänhet, slutet sällskap eller catering: 9 600 kronor

Stadigvarande tillstånd, pausservering: 8 900 kronor

Tillfälligt tillstånd, allmänheten, 1 dag: 6 700 kronor
Varje ytterligare dag: 1 300 kronor

Tillfälligt tillstånd, slutet sällskap: 800 kronor
Per ytterligare tillfälle - max två: 100 kronor.

Tillfälligt utsträckt serveringstid, allmänheten: 1 000 kronor

Tillfälligt utsträckt serveringstid, slutet sällskap: 500 kronor

Tillfällig servering i annan lokal (från befintlig tillståndshavare): 500 kronor

Samtliga avgifter justeras efter prisbasbeloppet och avrundas uppåt till närmaste hundratal kronor.

Upplysning om övriga avgiftsklasser lämnas av alkoholhandläggaren.

Tillsynsavgifter serveringstillstånd

För stadigvarande serveringstillstånd tillkommer en årlig tillsynsavgift som baseras på vilken verksamhet som bedrivs och var serveringen är belägen.

 • Nivå 1 - Centralt belägen restaurang med normal stängningstid klockan 01.00:
  9 600 kronor
 • Nivå 2 - Restaurang med normal stängningstid klockan 23.00: 3 900 kronor
 • Nivå 3 - Servering till slutna sällskap: 2 000 kronor.

Samtliga avgifter justeras efter prisbasbeloppet och avrundas uppåt till närmaste hundratal kronor.

Anmälan om kryddning av snaps samt anmälan om provsmakning

Anmälan om cateringlokal

Anmälan om serveringsansvarig personal

Du behöver ha ett serveringstillstånd för att anmäla serveringsansvarig personal.
Serveringsansvarig personal måste ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.

En ny anmälan ersätter alltid en tidigare inlämnad. Samtliga serveringsansvariga personer skall därför finnas med på anmälan.

Kom ihåg att även anmäla ägare och styrelseledamöter som ansvarar för serveringen.
Enligt 8 kapitlet 18 § alkohollagen (2010:1622).

 Försäljning av folköl

Om du vill sälja folköl ska du göra en anmälan till kommunen. Du behöver göra en ny anmälan om försäljningsstället byter ägare. Om du sedan tidigare har serveringstillstånd för starkare drycker behöver du inte anmäla folkölsförsäljning.

Med folköl menas öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Villkor för att få sälja folköl

 • Du får bara sälja folköl till personer över 18 år.
 • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns.
 • Du måste ha en godkänd eller registrerad livsmedelsanläggning och sälja matvaror eller servera lagad mat. I en butik ska du minst sälja charkvaror, mejeriprodukter, frukt och grönsaker. I en serveringslokal ska du minst servera korv, hamburgare eller smörgås.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ser till att all personal känner till och följer reglerna för försäljning av folköl. När du anmäler om försäljning av folköl ska du bifoga en kopia på ett kontrollprogram som beskriver din egenkontroll.

Kommunen kontrollerar att försäljare av folköl följer de regler som finns.

Tillsynsavgiften är 600 kronor per år.

Anmälan och egenkontrollprogram

Blanketterna "Anmälan om försäljning av folköl" och "Egenkontrollprogram folköl" får du genom att kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller via e-post kommun@eksjo.se

Försäljning av tobak

Om du vill sälja tobak måste du ansöka om tillstånd hos kommunen. Du behöver göra en ny ansökan om försäljningsstället byter ägare.

Läs om tobakslagen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Villkor för att få sälja tobak

 • Du får bara sälja tobak till personer över 18 år.
 • Alla tobaksvaror ska bära en varningstext på svenska och cigarettpaket ska även ha en innehållsdeklaration.
 • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns.

I offentliga lokaler och serveringsställen, som till exempel caféer och restauranger, är det rökförbud förutom i särskilda rökrum. Kontakta kommunens miljöenhet om du planerar att inrätta ett rökrum.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ser till att all personal känner till och följer reglerna för försäljning av tobak. När du ansöker om försäljningstillstånd av tobaksvaror ska du bifoga kontrollprogram som beskriver din egenkontroll.

Taxa

Kommunen tar betalt för tillståndsansökan samt för tillsyn enligt gällande taxa.

Försäljning av receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra platser än öppenvårdsapotek. Om du vill börja sälja receptfria läkemedel måste du först anmäla det till Läkemedelsverket, som har det övergripande tillsynsansvaret.

Mera information om försäljning av receptfria läkemedel samt anmälan finns på Läkemedelsverkets webbplats:

Receptfria läkemedel och anmälan, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Kommunen kontrollerar att försäljningen av läkemedel följer lagstiftningen.

Tillsynsavgiften är 600 kronor per år.

Kontakt

Miljöenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Alkohol, tobak och läkemedel i Eksjö kommun

För att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra alkoholdrycker till allmänheten behöver du ansöka om tillstånd. Ska du sälja folköl eller tobak behöver du göra en anmälan till kommunen innan du startar försäljningen. Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket.  

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.