LYSSNA

Näringsfastigheter

När du ska starta en ny verksamhet eller förändra en du redan driver kan du många gånger behöva kontakta kommunen. Det kan gälla ansökan, anmälan eller du kan helt enkelt behöva information och råd om vad som gäller. Det är många lagar och regler som ska följas.

Detta avsnitt handlar bland annat om vad du ska tänka på om du ska hyra ut en lägenhet. Du kan också läsa om regler för tillfällig övernattning där höga krav ställs på brandsäkerheten.

Regler och tillstånd om skyltar och tillgängliga butiker samt radon är andra områden som beskrivs här.

Hyra ut lägenhet

Enligt miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Som fastighetsägare/hyresvärd ansvarar du för att både förebygga olägenheter men även att åtgärda problem om/när de uppstår.

En bostad ska:

 • ge ett betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar,
 • ha bra luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt,
 • och ha tillräckligt med dagsljus,
 • hållas tillfredsställande uppvärmt,
 • ge möjlighet att ha en god personlig hygien, samt
 • ha tillgång till vatten i den mängd som behövs samt att vattnet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål ska hålla god kvalité,
 • hållas fri från ohyra.

Nyetablering av hyresbostäder i befintlig byggnad

Planerar du som fastighetsägare/hyresvärd att göra förändringar i en befintlig bostad för att till exempel öka antalet lägenheter så gäller särskilda regler och krav.

I pdf-filen finns information om plan- och bygglagens, lag om skydd mot olyckors samt miljöbalkens krav på hyresboende vid nyetablering.

Tillsyn och avgifter

Samhällsbyggnadsnämnden bedriver tillsyn i enlighet med miljöbalken och då bland annat på hyresbostäder. För tillsynen tas en avgift ut av dig som fastighetsägare/hyresvärd. För att se i vilka sammanhang och för vilka ärenden detta är aktuellt samt hur stor avgiften är, se avsnittet Taxor och avgifter.

Regler vid tillfällig övernattning

Att övernatta på golvet i en gymnastikhall, klassrum eller föreningslokal är vanligt i samband med träningsläger och träffar.

Det många inte tänker på är att bränder vid denna typ av logi kan få katastrofala konsekvenser om inte nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas. Långt ifrån alla lokaler är lämpliga för övernattning.

I alla typer av tillfälliga boenden ställs höga krav på brandsäkerheten, ansvarig för att brandskyddet är riktigt är ytterst fastighetsägaren.

Byggnaden

Byggnadens invändiga beklädnad får inte vara sämre än ytskikt klass 3, vilket motsvarar vanlig träpanel.

Övernattning/förläggning ska i första hand ske i markplan eller första våningen över markplan samt källare om denna har tillgång till två separata trappuppgångar.

Utformning av brand-/utrymningslarm

Förläggning i markplan

Byggnaden ska ha utrymningslarm som är fast monterade. Dessa ska ha reservström och känna av rök. Det ska finnas larm både i utrymningsvägar och i sovsalar.

Om varje förläggningsrum har en alternativ utrymningsväg genom en dörr eller öppningsbart fönster till det fria kan brandvarnare godkännas i rummet. Detta gäller om varje sal används för maximalt 20 sovande.

Lokal som innehåller brandfarlig vätska eller gas får inte användas vid tillfällig övernattning.

Förläggning som inte är i markplan

Byggnaden ska ha utrymningslarm som är fast monterade. Dessa ska ha reservström och känna av rök. Det ska finnas larm både i utrymningsvägar och i sovsalar.

Lokal som innehåller brandfarlig vätska eller gas får inte användas vid övernattning.

Utrymning och brandredskap

Övernattning/förläggning ska i första hand ske på bottenplan där fönster är en alternativ utrymningsväg.

För att fönster ska betraktas som godkänd utrymningsväg ska detta uppfyllas:

 • fönstret ska vara sidohängt
 • minst 0,6 meter högt,
 • minst 0,5 meter brett,
 • summan av höjd och bredd minst 1,5 meter,
 • utvändig brösthöjd max 2 meter,
 • invändig brösthöjd max 1,2 meter,
 • personer som vistas i rummet kan utrymma utan hjälp

Vid övernattning på andra våningsplanet ska utrymning kunna ske via gemensam korridor till två brandtekniskt avskilda trapphus.

Fönsterutrymning kan godkännas om tillgång till fast monterad trappa finns.

Larmning via 112

Tillgång till telefon för larm vid nödläge ska finnas.

Utrymningsmarkeringar

Utrymningsvägar ska vara tydligt markerade med belysta eller genomlysta skyltar med reservström enligt svensk standard. I en lokal, till exempel en skolsal, där högst 20 personer sover, kan avsteg godtas från kravet på vägledande belyst markering.

Efterlysande skyltar ska då monteras, kravet gäller även över de fönster som är utrymningsväg.

Brandredskap

Avstånd till närmaste inomhusbrandpost eller handbrandsläckare (vatten, skum, pulver) får inte vara längre än 25 meter.

Antal personer som tillåts övernatta

Antalet personer som kan tillåtas övernatta i ett rum beror på golvyta och utrymningsvägars bredd. Ett lämpligt riktvärde är fyra kvadratmeter fri golvyta per person. Om utrymning via fönster är en alternativ utrymningsväg får personantalet inte överskrida 20 personer.

I större salar (till exempel gymnastiksal) ska lokalen prövas av räddningstjänsten så att den är lämplig.

Ordningsregler

 • Rökning är förbjuden i samtliga byggnader där övernattning sker.
 • Matlagning, kaffekokning och liknande aktivitet får endast ske i lokaler som är avsedda för detta.
 • Sopor och avfall ska förvaras på avsedda platser.
 • Dörrar mellan trapphus och korridorer ska vara stängda eller uppställda på dörrmagnet.
 • All form av öppen eld är förbjuden.
 • Uppställning av husvagnar, container eller dylikt måste ske minst sex meter från byggnad samt att vägen för ambulans eller brandfordon inte får blockeras.
 • Skolmöbler får inte placeras i korridorer eller trapphus.

Brandskyddsorganisation

Brand- och säkerhetsinstruktioner ska upprättas, innehållande utrymningsvägar – uppsamlingsplats – släckredskap samt övrig teknisk utrustning i detta sammanhang.

Vid varje tillfälle ska en brandskyddsledare/ansvarig utses. Namn och kontaktuppgifter till denna ska meddelas räddningstjänsten i samband med att anmälan görs. Brandskyddsledare/ansvarig ska informera alla berörda personer om:

 • brand- och utrymningslarm
 • utrymningsvägar och uppsamlingsplats
 • brandredskap
 • ordningsregler

Besikta lokaler

De som önskar använda lokaler för detta ändamål ska i samråd med räddningstjänsten utföra besiktningen. Detta ska ske i god tid innan första övernattningen.

Anmälan

Anmälan om tillfällig övernattning i byggnad ej avsedd för hotell eller pensionatrörelse (till exempel golvet i en gymnastiksal, klassrum eller föreningslokal).
Anmälan till räddningstjänsten ska ske minst 14 dagar innan varje övernattning.

Tillgänglighet i butiker

Enligt diskrimineringslagen så är bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en form av diskriminering. Du bör därför tänka på att underlätta tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Exempel på åtgärder för att förbättra tillgängligheten i butiker

 • ta bort trösklar
 • använd kontrastmarkeringar
 • gör trappor lätta att hitta och använda
 • ledstänger
 • bra ljus som inte bländar
 • tydliga läsbara skyltar

Ett annat exempel på åtgärd som förbättrar tillgängligheten är att investera i en mobil/flyttbar ramp som kan finnas tillgänglig i butiken. Samhällsbyggnadssektorn vid Eksjö kommun erbjuder en skylt utan kostnad till den näringsidkare som skaffar sig en mobil ramp och ringklocka. En enhetlig utformning gör att skylten får ett högre igenkänningsvärde. Kontakta samhällsbyggnadssektorn för mer information.

Bild: skylt som kan sättas upp vid entré om att handikappramp finns att tillgå

Radon – hyresvärd

Hyresvärdens ansvar

Denna information vänder sig till dig som äger ett flerfamiljshus, det vill säga ett hus med fler än två lägenheter. Du är ansvarig för att mäta och eventuellt ta bort radon.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter). Är radonhalten högre så är den en olägenhet för människors hälsa. Som hyresvärd är du ansvarig för att bostäderna på din fastighet inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt miljöbalken. Du ska se till att radonhalterna är mätta och även stå för mätningar och eventuell radonsanering.

Kommunen kan ställa krav

Det är kommunen som har ett tillsynsansvar för att du som hyresvärd följer bestämmelserna i Strålskyddslagen och Miljöbalken. Kommunen kan därför kräva att du undersöker och eventuellt åtgärdar radonhalten i de byggnader du äger.

Vill du ha mer information om radon och hur du kontrollerar radonhalten i dina fastigheter kan du gå in på Boverkets och Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Om radon – vad du kan göra, Boverket Länk till annan webbplats.

Bygglov, marklov och rivningslov

Åtgärder som påverkar utformning och användning av byggnader och mark kan kräva tillstånd. Det kan vara bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra. Läs mer om obligatorisk ventilationskontroll

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Näringsfastigheter i Eksjö kommun

När du ska starta en ny verksamhet eller förändra en du redan driver kan du många gånger behöva kontakta kommunen. Det kan gälla ansökan, anmälan eller du kan helt enkelt behöva information och råd om vad som gäller. Det är många lagar och regler som ska följas.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.