Verksamheter med anmälningsplikt

För dig som planerar att starta en verksamhet dit allmänheten har tillträde, och vistas mer än tillfälligt i, gäller särskilda regler. 

För att människors hälsa och miljön inte ska ta skada har kommunen genom samhällsbyggnadsnämnden ett ansvar att pröva anmälningar av vissa verksamheter och göra regelbundna tillsyn. Det är viktigt att lokalen som du har valt för verksamheten är ändamålsenlig och uppfyller kraven på god hygienisk status när det gäller planering, utformning och val av material samt utrustning.

Alla verksamheter är på ett eller annat sätt underställda miljökrav enligt miljöbalken. På den här sidan har vi samlat information om verksamheter med särskilda miljökrav.

Verksamheter med anmälningsplikt

För att starta någon av verksamheterna, som beskrivs nedan, krävs att du har anmält verksamheten minst sex veckor i förväg till samhällsbyggnadsnämnden. Anmälningsblankett finns under respektive område.

Bassängbad

Anmälningsplikten gäller för verksamhet som har bassängbad som är öppet för allmänhet eller används av många människor. Med bassängbad menas bland annat badanläggningar i form av bassänger, plaskdammar, spabad, bubbelbad, floatingkar, badtunnor och liknande.

Blanketten "Anmälan av bassängbad som används av allmänheten eller används av många människor" får du genom att kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller via e-post kommun@eksjo.se

Lokal för hygienisk behandling (risk för blodsmitta)

Anmälningsplikten gäller för verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta. Detta kan vara tatuerar-, piercing-, fotvårds- eller akupunkturstudio, eller någon annan hygienverksamhet.

Blanketten "Anmälan av lokal för hygienisk behandling där risk för blodsmitta finns" får du genom att kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller via e-post kommun@eksjo.se

Solarieverksamhet

För dig som tänker starta upp en solarieverksamhet gäller utöver miljöbalkens bestämmelser även bestämmelser i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier, se pdf-filen. Ny verksamhet ska anmälas till kommunens samhällsbyggnadsnämnd innan verksamheten startar. 

Skolverksamhet

Anmälningsplikten gäller för förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Blanketten "Anmälan av skolverksamhet" får du genom att kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller via e-post kommun@eksjo.se

Har inte en anmälan gjorts till samhällsbyggnadsnämnden innan verksamheten startar ska nämnden besluta om miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgifter är en särskild avgift som betalas av en verksamhetsutövare som inte följt föreskrifter, tillstånd eller villkor som meddelats med stöd av miljöbalken. Avgiftens storlek varierar beroende på överträdelsens art.

 Egenkontroll för verksamheter med anmälningsplikt

Du som är verksamhetsutövare ska ha en dokumenterad och fastställd egenkontroll med bland annat organisatoriskt ansvar i verksamheten

  • rutiner för fortlöpande kontroll av utrustning
  • systematisk bedömning av verksamhetens hälso- och miljörisker
  • kemikalieförteckning

Egenkontrollen ska vara skriftlig och finnas tillgänglig vid inspektion och kan komma att krävas in för granskning.

Bygglov, ändrad användning och brandsäkerhet

För samtliga verksamheter kan bygglov/ändrad användning krävas. Kontakta därför alltid kommunens byggenhet innan du börjar att bygga till eller bygga om eller ändrar inriktning på lokalens nuvarande verksamhet. Räddningstjänsten kan vid dessa tillfällen ha synpunkter på verksamheten när det gäller bland annat utrymning, larm och ytskikt.

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn. För att se i vilka sammanhang och för vilka ärenden detta är aktuellt samt hur stor avgiften är, se avsnittet Taxor och avgifter på denna sida.

 Verksamheter som ska registreras

Innan du startar någon av nedanstående verksamheter bör du kontakta samhällsbyggnadsnämnden för att få reda på vilka krav som kan komma att gälla. Trots att verksamheten inte är anmälningspliktig så har nämnden ändå ansvar för tillsynen över verksamheten och det blir oftast både mindre kostsamt och enklare om dialogen tas upp innan ombyggnation med mera görs. Nedan finns blanketter för registrering.

Hotell, pensionat och vandrarhem

Registrering görs för hotell, pensionat, vandrarhem, bo på lantgård eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad.

Blanketten "Registrering hotell, pensionat och tillfälligt boende" får du genom att kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller via e-post kommun@eksjo.se

Idrottsanläggning, camping och strandbad

Registrering görs för idrottsanläggning, camping, strandbad eller liknande anläggningar som används av allmänheten eller utnyttjas av många människor.

Blanketten "Registrering idrottsanläggning, campingar och strandbad" får du genom att kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller via e-post kommun@eksjo.se

Lokal för hygienisk behandling (där risk för blodsmitta inte finns)

Registrering görs för lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och där risk för blodsmitta inte förekommer till exempel massage och frisör.

Blanketten "Registrering där risk för blodsmitta inte förekommer" får du genom att kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller via e-post kommun@eksjo.se

Lokal för undervisning eller vård

Registrering görs för lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande som inte är skolverksamhet.

Blanketten "Registrering vård annat omhändertagande och undervisning" får du genom att kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller via e-post kommun@eksjo.se

Bygglov, ändrad användning och brandsäkerhet

För samtliga verksamheter kan bygglov/ändrad användning krävas. Kontakta därför alltid kommunens byggenhet innan du börjar med till-/ombyggnad eller ändrar inriktning på lokalens nuvarande verksamhet. Räddningstjänsten kan vid dessa tillfällen ha synpunkter på verksamheten när det gäller bland annat utrymning, larm och ytskikt.

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn. För att se i vilka sammanhang och för vilka ärenden detta är aktuellt samt hur stor avgiften är, se avsnittet Taxor och avgifter på denna sida.

Taxor av avgifter – miljöbalkens område

Taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Avgiftsskyldiga är de företag, föreningar, privatpersoner med flera som har eller ska starta en verksamhet som berörs av miljöbalkens regler och där kommunen har ansvar för tillsyn.

För tillsyn av anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken tas en fast årlig avgift ut. Avgiften varierar för olika typer av verksamheter, detta finns beskrivet bilagan till taxan.

För prövning av tillstånd, anmälningar och dispenser, samt för tillsyn av all övrig verksamhet enligt miljöbalken, tas istället en avgift ut för den tid som går åt för handläggning av ärendet. Det kan handla om tid för kunskapsinhämtning, inläsning av ärendet, inspektioner, alla former av möten och kontakter, administrativ hantering samt tid för granskning, bedömning och beslutsskrivande. För varje besök på en anläggning eller plats tas också en inställelseavgift ut. Inställelseavgiften är 75 procent av fastställd avgift per timma.

Avgiften per timme beräknas och fastställs för varje år av samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden tar då hänsyn till de faktiska kostnader som kommunen har för detta arbete under året. Avgiften för 2019 är 1008 kronor per timma.

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 18 januari 2019

Verksamheter med anmälningsplikt i Eksjö kommun

För dig som planerar att starta en verksamhet dit allmänheten har tillträde, och vistas mer än tillfälligt i, gäller särskilda regler.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.