Eksjö kommuns logotyp

Ansökan och avgifter - äldreomsorgen inom äldreomsorgen

Du kan ansöka om stöd och hjälp i hemmet när du är i behov av hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser i hemmet. När behovet av tillsyn och omsorg är så stort, att du inte längre kan bo kvar hemma, kan du ansöka om plats på särskilt boende.

Ansökan

Ansökan görs via biståndsenheten

Om du upplever att du eller en närstående behöver stöd och hjälp i hemmet eller behöver flytta till särskilt boende tar du kontakt med biståndsenheten via kommunens kontaktcenter.

Individuell behovsbedömning

En biståndshandläggare vid kommunens biståndsenhet gör en individuell bedömning av ditt behov enligt socialtjänstlagen. Vid bedömningen utgår biståndshandläggaren från hur situationen sett ut för dig tidigare, hur situationen är nu och hur det blir sedan. I samband med utredningen tar handläggaren ställning till följande:

 • Vilka behov har du?
 • Kan du tillgodose dina behov själv?
 • Kan du få dem tillgodosedda på annat sätt?

Under utredningen kartlägger handläggaren, utöver behov och tidigare insatser:

 • social situation
 • familjesituation
 • kontaktnät
 • bostad
 • intressen
 • hälsotillstånd

För att utredningen ska bli fullständig kan biståndshandläggaren behöva hämta uppgifter från till exempel hälso- och sjukvårdspersonal. Du har möjlighet att godkänna eller neka till att biståndshandläggaren tar dessa kontakter.

Därefter görs en bedömning med mål och beslut. Besluten är tidsbegränsade. Uppföljning ska även ske vid förändring. Biståndet ska se till att du får en skälig levnadsnivå och ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Beslutet skickas till dig för delgivning, innan dess ska kommunen ha kontaktat dig antingen muntligt eller skriftligt.

Omsorg efter sjukhusvistelse

Ibland kan behov av omsorg uppstå i samband med sjukhusvistelse. Sjukvårdspersonalen frågar då om du vill att kontakt tas med kommunen, för att utreda om det behövs stöd och hjälp i samband med hemgång. Om du vill detta skickar vårdavdelningen ett meddelande till kommunen om att vårdplanering behöver inledas inför utskrivning från sjukhuset.

Avgifter

Avgiften för omsorgen grundar sig på din inkomst och hur mycket hjälp du får. Kommunen gör en beräkning av hur stor just din avgift blir.

Avgifter för år 2022

 • Den högsta avgiften för hemtjänst är 2 170 kronor per månad.
 • Avgiften för trygghetslarm är högst 277 kronor per månad.
 • Vårdavgiften för korttidsvistelse är högst 72 kronor per dygn. Kostnader för måltider tillkommer med 128 kronor per dygn.
 • Avgiften för samtliga måltider på ett äldreboende är 3 675 kronor per månad.
 • Avgiften för hemsänd mat är 78 kronor per måltid.

Förbehållsbelopp

När avgiften beräknas måste kommunen se till att du har tillräckligt med pengar för dina personliga behov, ett så kallat minimibelopp.

Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet är

 • 5 953 kronor per person för ensamstående.
 • 4 857 kronor per person för makar.
 • För personer under 65 år är det ett tillägg på minimibeloppet med 595 kronor för ensamstående och 486 kronor för makar.

Preliminär beräkning

Gör en preliminär beräkning Länk till annan webbplats. för att uppskatta vad den omsorg du behöver kostar. När du har ansökt om, och blivit beviljad någon form av vård och omsorg, får du en blankett med förfrågan om inkomst som ska fyllas i och returneras.

Efter att kommunen mottagit inkomstuppgifter från dig, och gjort en beräkning, beslutas om den exakta avgiften och ett avgiftsbeslut skickas till dig.

Om du har frågor om din avgift tar du kontakt med avgiftshandläggare via kommunens kontaktcenter.

Kontakt

Biståndsenheten

Besök:

Mejerigatan 5, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

socialasektorn@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Telefontid:
Biståndsenheten har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30. Detta gäller alla handläggare. Övrig tid kan du lämna meddelande till handläggare som kontaktar dig inom två arbetsdagar.