Logotyp Eksjö kommun

Ansökan och avgifter inom äldreomsorgen

Du kan ansöka om stöd och hjälp i hemmet när du är i behov av hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser i hemmet. När behovet av tillsyn och omsorg är så stort, att du inte längre kan bo kvar hemma, kan du ansöka om plats på särskilt boende.

Ansökan

Om du upplever att du eller en närstående behöver stöd och hjälp i hemmet eller behöver flytta till särskilt boende tar du kontakt med biståndsenheten via kommunens kontaktcenter.

Individuell behovsbedömning

En biståndshandläggare vid kommunens biståndsenhet gör en individuell bedömning av ditt behov enligt socialtjänstlagen. Vid bedömningen utgår biståndshandläggaren från hur situationen sett ut för dig tidigare, hur situationen är nu och hur det blir sedan. I samband med utredningen tar handläggaren ställning till följande:

 • Vilka behov har du?
 • Kan du tillgodose dina behov själv?
 • Kan du få dem tillgodosedda på annat sätt?

Under utredningen kartlägger handläggaren, utöver behov och tidigare insatser:

 • social situation
 • familjesituation
 • kontaktnät
 • bostad
 • intressen
 • hälsotillstånd

För att utredningen ska bli fullständig kan biståndshandläggaren behöva hämta uppgifter från till exempel hälso- och sjukvårdspersonal. Du har möjlighet att godkänna eller neka till att biståndshandläggaren tar dessa kontakter.

Därefter görs en bedömning med mål och beslut. Besluten är tidsbegränsade. Uppföljning ska även ske vid förändring. Biståndet ska se till att du får en skälig levnadsnivå och ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Beslutet skickas till dig för delgivning, innan dess ska kommunen ha kontaktat dig antingen muntligt eller skriftligt.

Omsorg efter sjukhusvistelse

Ibland kan behov av omsorg uppstå i samband med sjukhusvistelse. Sjukvårdspersonalen frågar då om du vill att kontakt tas med kommunen, för att utreda om det behövs stöd och hjälp i samband med hemgång. Om du vill detta skickar vårdavdelningen ett meddelande till kommunen om att vårdplanering behöver inledas inför utskrivning från sjukhuset.

Avgifter

Avgiften för omsorgen grundar sig på din inkomst och hur mycket hjälp du får. Kommunen gör en beräkning av hur stor just din avgift blir.

Avgifter för år 2020

 • Den högsta avgiften för hemtjänst är 2 125 kronor per månad.
 • Avgiften för trygghetslarm är högst 267 kronor per månad.
 • Vårdavgiften för korttidsvistelse är högst 71 kronor per dygn. Kostnader för måltider tillkommer med 122 kronor per dygn.
 • Avgiften för samtliga måltider på ett äldreboende är 3 665 kronor per månad.
 • Avgiften för hemsänd mat är 74 kronor per måltid.

Minimibelopp

När avgiften beräknas måste kommunen se till att du har tillräckligt med pengar för dina personliga behov, ett så kallat minimibelopp.

Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet är

 • 5 339 kronor per person för ensamstående
 • 4 512 kronor per person för makar
 • För personer under 65 år är det ett tillägg på minimibeloppet med 534 kronor

Preliminär beräkning

Gör en preliminär beräkninglänk till annan webbplats för att uppskatta vad den omsorg du behöver kostar. När du har ansökt om, och blivit beviljad någon form av vård och omsorg, får du en blankett med förfrågan om inkomst som ska fyllas i och returneras. Inkomstförfrågan kan även göras digitalt via Självservicelänk till annan webbplats

Efter att kommunen mottagit inkomstuppgifter från dig, och gjort en beräkning, beslutas om den exakta avgiften och ett avgiftsbeslut skickas till dig.

Om du har frågor om din avgift tar du kontakt med avgiftshandläggare via kommunens kontaktcenter.