• Campus i12
  • Behandlingspedagog NPF AVSLUTAD VÅREN 2021
LYSSNA

Behandlingspedagog NPF

AVSLUTAD VÅREN 2021

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 400 Yh-poäng

DENNA OMGÅNG AV UTBILDNINGEN HAR INGET INTAG HÖSTEN 2021

Vill du arbeta som behandlingspedagog inom området för neuropsykiatri och göra skillnad för människor?

Utbildningen kommer att ge dig både teoretiska och praktiska kunskaper om neuropsykiatri, pedagogiskt förhållningssätt, bemötande och kommunikation, samsjuklighet, psykisk hälsa samt aktuell lagstiftning inom området.

Med rätt kunskap och förhållningssätt kan du hjälpa människor att utvecklas, se till deras resurser och ge dem möjligheter att växa som individer.

Under de kommande två åren kommer du att fördjupa dina kunskaper inom det neuropsykiatriska området genom att varva teoretiska studier med praktisk erfarenhet (LIA, Lärande i Arbete) ute i arbetslivet.

Tillsammans med de andra studerande kommer du att utbyta erfarenheter och växa i din nya yrkesroll.

Behörighet & förkunskapskrav

Följande kurser från gymnasiet eller motsvarande kunskaper:

Grundläggande behörighet.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning av dina meriter.

Alla ansökningar hanteras av Antagningsenheten i Jönköpinglänk till annan webbplats

Följ anvisningarna i ansökan så alla bifogade dokument kommer med.

Informationsblad

Kurser

Årskurs 1

Yrkesroll och hälsa

Kursen introducerar och förmedlar kunskaper om att kunna arbeta utifrån ett salutogent synsätt. Kunskapen om att skapa eller vidmakthålla en god hälsa samt kunna identifiera risk- och friskfaktorer inom professionen är andra delar som förmedlas i kursen.

Genom att studenten får insikt om hur egna personliga erfarenheter och värdegrund kan påverka professionen ökar förståelse för handledningens betydelse. Kursen behandlar även vikten av ett professionellt bemötande i samverkan med andra samt insikt i grupp och grupprocesser.

Kommunikation, samtalsmodeller och dokumentation

Kursen förmedlar specialiserade och fördjupade kunskaper om modeller och teorier kring samtal och kommunikation ur individ och grupperspektiv. Kursen förmedlar även kunskap om olika modeller för samtal kopplat till brukar nära sammanhang. Kursen ger förståelse för och identifierar etiska överväganden i samband med kommunikation.

Kursen förmedlar även olika individers behov av information och kommunikation såsom ex Alternativ kommunikation och andra problemlösande samtal. Bedömnings- och skattningsskalor är andra delar som berörs i kursen samt vikten av att kunna dokumentera utifrån gällande lagstiftning på ett säkert och kvalitetssäkert sätt.

Utvecklingspsykologi

Kursen förmedlar specialiserade kunskaper om barn, ungdomars och vuxnas psykologiska utveckling och lärande utifrån individens olika behov. Socialisationsprocessen, mångfald och individens förutsättningar och livsvillkor är andra områden som berörs i kursen.

Neuropsykiatriska och andra funktionsnedsättningar 1

Kursen förmedlar specialiserade kunskaper om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kursen förmedlar även kunskaper om olika förklaringsmodeller, bakomliggande orsaker, samt hur utredningar och bedömningar genomförs. Andra delar som berörs i kursen är aktuella begrepp, strategier och stödinsatser.

Kursen poängterar även vikten av ett professionellt förhållningssätt och bemötande med individen och dess anhöriga. Denna kurs är en spärrkurs och det krävs betyget minst godkänd för att fortsätta med kursen Neuropsykiatri och andra funktionsnedsättningar 2.

Lärande i Arbete (LIA 1)

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserade praktiska kunskaper, färdigheter samt kompetens inom aktuellt område och verksamheter med inriktning neuropsykiatri, kognitiva funktionsnedsättningar samt andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.

Den studerande ska dessutom utvecklat sin förståelse och helhetssyn omkring olika former av verksamheter inom områdena psykisk ohälsa, samsjuklighet och återhämtning

Grupper och grupprocesser

Kursen kommer att förmedla specialiserade kunskaper om grupper, grupprocesser och dess bakomliggande teorier. Kursen förmedlar även förmågan att kunna arbeta i team, kunna kommunicera samt hantera konflikter. Kursen förmedlar även om aspekter på ledarskapets funktion och betydelse för gruppers utveckling.

Kursen ger även färdigheter i att förstå hur olikheter i personlighet, värderingar och erfarenheter påverkar samspel och utveckling i grupper.

Etiskt, pedagogiskt och proffessionellt förhållningssätt 1

Kursen ger specialiserade kunskaper om och förståelse för individens olika förutsättningar i relation till olika teoretiska perspektiv. Genom att analysera individens behov, förutsättningar och resurser ges möjlighet till att använda olika pedagogiska strategier och hjälpmedel för att hantera olikheter samt för att kunna möjliggöra utveckling och delaktighet tillsammans med individen.

Den studerande ska kunna identifiera etiska dilemman och frågeställningar i den vardagliga yrkesutövningen och kunna analysera och resonera kring etiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Den studerande ska även få en förståelse för hur kulturella, psykosociala och ekonomiska faktorer kan påverka föreställningar om livskvalitet och människovärde.

Kursen ska vidare ge den studerande möjligheter att granska hur egna outtalade värderingar styr ställningstagande och förhållningssätt.

Årskurs 2

Etnicitet, integration och mångfald

Kursen kommer att förmedla specialiserade kunskaper om etnicitet och integration samt kunskaper om hur det mångkulturella samhället påverkas av och påverkar den enskilde individen.

Kursen förmedlar även kunskaper omkring aktuell lagstiftning samt kunskaper omkring bemötande, inkludering-och exkluderingsprocessen samt hur kulturell mångfald kan påverka ett migrationsrelaterat arbete.

Psykisk hälsa, samsjuklighet och återhämtning 1

Kursen kommer att förmedla specialiserade och fördjupade kunskaper omkring psykisk hälsa, beroendeproblematik, samsjuklighet och återhämtning samt vanliga relaterade tilläggsdiagnoser. Kursen tar även upp annan problematik och konsekvenser som kan förekomma i samband med psykisk hälsa.

Kursen förmedlar även kunskap om olika utredningar, inom aktuellt område, bedömningar samt aktuella behandlingsmetoder och vikten av samverkan mellan olika vårdaktörer.

Neuropsykiatriska och andra funktionsnedsättningar 2

Kursen kommer att förmedla och ge möjlighet att fördjupa och bygga på tidigare inhämtade kunskaper efter genomförd kurs Neuropsykiatri och andra funktionsnedsättningar 1.

Genom att fördjupa och bygga vidare på sina kunskaper om olika neuropsykiatriska, kognitiva funktionsnedsättningar och andra funktionedsättningar i relation till uppdraget ökar möjligheten för den studerande att kunna möta individen, dess anhöriga och övrigt nätverk utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt och att använda sig av sina kunskaper, färdigheter och kompetens att använda rätt strategier och stöd i vardagen.

Etiskt, pedagogiskt och proffessionellt förhållningssätt 2

Kursen bygger vidare på etiskt, pedagogiskt och professionellt förhållningssätt 1. Genom att arbeta vidare med analysera individens behov, förutsättningar och resurser ges möjlighet till att fördjupa och utveckla tidigare kunskaper om pedagogiska strategier och hjälpmedel i syfte för att hantera olikheter, möjliggöra utveckling och delaktighet med individen.

Den studerande ska även fördjupa sin kunskap och förmåga att hantera etiska dilemman och frågeställningar i den vardagliga yrkesutövningen samt kunna analysera och resonera kring etiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Den studerande ska även få fördjupad förståelse för hur kulturella, psykosociala och ekonomiska faktorer kan påverka föreställningar om livskvalitet och människovärde samt hur egna outtalade värderingar styr ställningstagande och förhållningssätt.

Examensarbete

Studenten skall efter avslutad kurs förväntas ha utvecklat förmåga att med vetenskapliga metoder bearbeta ett valt problemområde samt ha färdigheter i att relatera erfarenhetsbaserad kunskap som utvecklats i praktiskt arbete till olika teorier.

Studenten kommer även fördjupa sig i andras vetenskapliga dokument och skrivna rapporter och läsa dessa på ett källkritiskt sätt

Lärande i Arbete (LIA 2)

Målet med kursen är att ge den studerande fördjupade, specialiserade praktiska kunskaper och färdigheter inom aktuellt område med inriktning neuropsykiatri, kognitiva funktionedsättningar samt andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar inom olika former av verksamheter.

Den studerande ska dessutom utvecklat och fördjupat sin förståelse och helhetssyn omkring olika former av verksamheter inom områdena psykisk hälsa, samsjuklighet och återhämtning. Denna kurs bygger vidare på och fördjupar både teoretisk och praktisk kunskap, färdighet samt kompetens inhämtad från tidigare genomförd kurs, LIA 1.

Yrkesroller

Du kan arbeta inom kommunal verksamhet, exempelvis olika skolverksamheter, LSS-boenden samt andra verksamheter inom psykiatrin.

Andra aktuella arbetsområden är inom privata och statliga behandlingsverksamheter samt även inom kriminalvården.

Samarbetspartners

Behandlingspedagog neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en yrkeshögskoleutbildning som har tagits fram av branschen i samarbete med Jönköping University.

Utbildningen är framtagen i samarbete med företag i branschen där det finns behov av arbetskraft. Våra samarbetsföretag är aktiva i genomförandet av utbildningen och du kommer träffa representanter från dem i föreläsningar, studiebesök och under praktikperioderna.

Vi är stolta över vårt nätverk av företag och jobbar löpande med dem för att utbildningen ska hålla en hög kvalitet. De är också din garant för att utbildningen leder till en yrkesroll där det finns anställningsbehov så att du har goda möjligheter till jobb efter din examen.

Kontakta oss

Carina Stende

Utbildningsledare - Behandlingspedagog NPF
Telefon: 0381-363 67
E-post: carina.stende@campusi12.se


 

 

I filmen berättar Anton varför behandlingspedagogerna är så viktiga för honom och andra barn med samma behov.

I filmen visar de studerande hur deras tankar har gått kring varför de vill bli behandlingspedagoger.

 

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad:

Behandlingspedagog neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 400 Yh-poäng på Campus i12

Vill du arbeta som Behandlingspedagog med individer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Campus i12

Besök:Kaserngatan 24A

Post:575 35 Eksjö

Telefon: 0381-361 20

E-post: info@campusi12.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00

Besök:

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.