Logotyp Eksjö kommun

Sjuksköterskeprogrammet

HÖGSKOLEUTBILDNING, 180 hp

Är du intresserad av människor och deras livsvillkor? Utbilda dig till sjuksköterska genom ett program som ger dig professionell kunskap och kompetens att ansvara för omvårdnaden för personer som är i behov av vård.

Ansök till Sjuksköterskeprogrammet

Programinnehåll

I vårdsektorn möter du många olika människor och behovet av
utbildad personal är stort. Under utbildningen läser du kurser inom huvudområdet omvårdnad samt andra ämnen som medicin, fysiologi och psykologi.

Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik är centrala i utbildningen.

Utbildningen innehåller både teori och praktik vilket ger dig kompetens att stödja personer till hälsa och välbefinnande, samt att vårda personer med akuta och långvariga hälsoproblem.

Undervisning på engelska förekommer i olika utsträckning under programmet och under termin 4 sker undervisning huvudsakligen på engelska.

Studiegrupp Eksjö

Sjuksköterskeprogrammet är en campusutbildning och är förlagd i Jönköping. Att du söker Sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Eksjö innebär att du ingår i en fast studiegrupp och att viss lärarledd undervisning är förlagd till Campus i12, som till exempel vissa seminarier, praktiska tillämpningsmoment, handledningstillfällen och examinationer. All VFU under utbildningen förläggs i största möjlighet till Höglandets sjukvårdsområde.

Studiegruppen i Eksjö går under ett avtal med Hälsohögskolan vid Jönköping University där 288 timmar på Campus i12 i Eksjö fördelas under tre års studier.

Du söker till sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Eksjö som ett separat program med en separat anmälningskod.

Anmälningskod: HJ-52348

Kurser

År 1

Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap 15 hp
Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp
Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad 3 hp
Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp
Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor 7,5 hp
Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation 7,5 hp
Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet 15 hp

År 2

Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 hp
Människans sjukdomar och farmakologi 15 hp
Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle 4,5 hp
Palliativ omvårdnad 4,5 hp
Psykiatrisk omvårdnad 7,5 hp
Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9 hp
Hälsa och hälsoproblem hos barn och familjer 4,5 hp

År 3

Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad 7,5 hp
Ledarskap och teamsamverkan inom omvårdnad 7,5 hp
Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad 7,5 hp Vetenskaplig teori och metod för evidensbaserad omvårdnad 7,5 hp
Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden 15 hp
Omvårdnad, examensarbete 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

Kontakta

Tillan Strand

Programansvarig Sjuksköterskeprogrammet
036-10 12 43


tillan.strand@ju.se


ju.selänk till annan webbplats 

Sofia Fransson

Samordnare Eksjö
0381-361 62


sofia.fransson@campusi12.se
Anmälan att skriva tentamen i Eksjö