Logotyp Eksjö kommun

Visualisering - Arkitektur

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 400 Yh-poäng

Utbildningen för dig som vill skapa spännande och utrycksfulla visualiseringar, bilder och 3D-modeller och arbeta med detta på olika företag inom arkitektur och stadsplanering.

Utbildningen ger dig kunskaper, färdigheter och kompetenser för att självständigt och tillsammans med andra medverka i och driva visualiserings- och kommunikationsprocesser för arkitektur, stadsbyggande och hållbar utveckling.

Utbildningen är en blandning av traditionella konstnärliga tekniker och de senaste digitala verktygen för modellering, visualisering och bildframställning.

Begrepp, termer, processer och historia om arkitektur, design och stadsplanering varvas med skissteknik, bildkomposition och fysiska modellbyggen. Grafisk kommunikation, layout och bildframställning med post-production varvas med Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR).

Undervisningen genomförs med yrkesverksamma arkitekter, konstnärer, visualiserare, 3D-artister och fotografer.

Utbildningen genomförs i studiomiljö och söker likna en verklig arbetssituation som du kommer att möta i arbetslivet. Vi gör studieresor till Berlin och Köpenhamn och besöker ledande arkitektkontor.

Programvaror i undervisningen är bl a 3D Studio Max, Photoshop, Revit, Illustrator och Indesign. Du kommer att genomföra två praktikperioder på arkitektkontor, stadsbyggnadskontor eller visualiseringsföretag.

Med dina kunskaper och färdigheter kommer du att kunna framställa visualiseringar och bilder med hög kvalitet för många olika skeden i arkitektur- och planeringsprocesser.

Yrket som visualiserare är konstnärligt, kreativt och ger träning i såväl digitala modelleringar, visualiseringar och bilder som konstnärliga tekniker.

"En bra visualisering gör sig inte självt eller av programmet utan är en genomtänkt komposition där det gäller att förmedla en känsla och stämning. En medveten gemensam målbild och att lära sig hur man tar sig dit är nyckeln. Därför är praktiken så viktig för de studerande, då de får tid på företagen att lära sig deras kommunikation och deras gemensamma målbild."
Tomas Hansen, Arkitekt, Yellon

De studerandes portfolios

Klicka på namnen nedan och kliv in i de studerande i år 2 portfolios som ständigt uppdateras med nya visualiseringar och bilder.

Exempel från utbildningen

 VR i arkitektur och stadsbyggande - 10 veckor

Studentarbete

Klicka på bilderna för förstoring

Mål och syfte

Målet med kursen är att du ska få djupare kunskaper och färdigheter i digitala verktyg, arkitektur, design och konstruktion.

Du ska även få en förståelse för de verktyg och metoder branschen använder sig av för att visa, kommunicera och presentera ett mindre byggnadsprojekt i en given beskrivning av terrängen och omgivning med fokus på arkitektur, byggteknik, material och konstruktion.

Syftet är att med metoder, begrepp och verktyg, som används inom yrkesrollen, kunna arbeta med olika typer av kravspecificerat underlag och hantera olika typer av arbetsprocesser.

Uppgift

På en given plats ska en byggnad uppföras för att stödja en rikare upplevelse av platsen och dess karaktär. Platsen är VISTA KULLE utanför Huskvarna med en storslagen utsikt över Vättern. Platsbesök på egen hand rekommenderas.

Du får en digital situationsplan i form av en dwg (2D CAD). Med hjälp av nivåkurvorna bygger du nu en 3D-modell av terrängen 3D Studio Max. Ett ritningsunderlag, från beställare/arkitekt, i form av en planritning ska tolkas och bearbetas vad gäller volymer och rumssamband. Detta är utgångspunkten för ditt förslag.

Nu gör du en fysisk modell, en vit kartongmodell, i skala 1:100.
Här studeras relationen / inplaceringen i terrängen.
Du bestämmer utifrån planen volymerna, rumshöjder och takformer, eventuellt med överljus.
Studera mått - storleksförhållanden, öppet och slutet, rumssekvenser, tungt och lätt, ljus och skugga.

Förslaget ska innehålla ett eller flera (utsiktsrum). Byggnaden ska vara väderskyddad, men behöver inte värmas upp. Information om platsen integreras i byggnaden.
Förslaget kan innehålla vattenytor, eldplats.

Utifrån den fysiska modellen upprättar du nu en digital modell i 3D Studio Max.
Studera rumssekvenser, ljusinfall, skuggor och så vidare. Här studerar du noga relationen / inplaceringen i terrängen och det omgivande landskapet.

Volymer, byggteknik och konstruktion samt inplacering av volymerna i terrängen bestämmer du tillsammans med lärare.
Materialval enligt tillhandahållen kravspecifikation bestämmer du vid samma tidpunkt.

Du får välja mellan 3 givna materialspecifikationer och du ska specificera alla ytor och material med hög detaljering i dina visualiseringar.

Ditt förslag presenteras i form av en utställning med vernissage och inbjudna gäster och pressen.

Planen för arbetet och lay-out bestämmer du själv men tänk på grafik, läsbarhet, typsnitt med mera, och att ditt förslag ska kunna läsas på en utställning av betraktare som inte känner till uppgiften.
Du gör förslagsvis Poster 1 (A2-format) med en säljande bild som förklarar ditt förslag samt kort beskrivning av förslaget. Viktigt att du berättar om vad det är för upplevelse du vill skapa,
bärande struktur/konstruktion, material och ytbehandling.
Poster 2 (A2-format) med ritningar och situationsplan.
Poster 3 (A2-format) med fler visualiseringar. Minst två bilder exteriört och en bild interiört.

Förberedelser

Föreläsningar om utsiktsplatser, bland annat exempel från Norge, konstruktion, byggteknik, material / ytor och ljus genomförs i undervisningen men bör kompletteras med egen research. Sök efter bilder på konceptuella och spektakulära projekt för att få flera synsätt på uppgiften.

Föreläsningar och handledning i fördjupad 3D, Auto-Cad, V-ray och Photo-shop ingår i kursen.

Arkitekturtävlingar och presentation
Design management och upplevelser

Studentarbete

Mål och syfte

Studenterna ska få fördjupad kunskap om och färdigheter i att utforma, bearbeta och presentera förslag på arkitektur och byggd miljö i olika former och sammanhang samt upplevda värden i inredningar och produktdesign.

De ska också få fördjupad kunskap om upplevda värden i inredningar och produktdesign samt hur ergonomiska principer påverkar utformning av rum, inredningar, produkter och system

Uppgift

Beställare kommer till dig med ett antal spännande uppslag för olika projekt.
Projekten är både exklusiva och lågmälda. Beställarna har god ekonomi och vill göra spektakulära saker.

Nu behövs visualiseringar för att övertyga beställare, myndigheter, investerare och
allmänheten. Projekten behöver marknadsföras och kommuniceras. Materialet ska vara ordnat på ett sätt som vid en tävlingspresentation.

Utifrån ett antal genomförda exempel och annat inspirationsmaterial ska ett antal projekt med bestämda situationer och karaktärer visualiseras. Varje visualiserare kommer att välja ett projekt med en förutbestämd inriktning. Inriktningen är inte helt klarlagd utan det ingår i uppdraget att konstatera vilken inriktning och avgränsa projektet.

Förberedelser

Val av verktyg och omfattning för uppgiften är val varje visualiserare gör. Överläggning görs med handledarna.

Under vecka 5 ska projektet vara helt bestämt och research på referensprojekt ska vara gjort. Under måndagen 28 januari ska inriktning bestämmas och diskuteras med
handledare. Tisdag och onsdag samma vecka ska referensprojekt, referensbilder plockas fram och presentera för handledarna. Torsdag och fredag förväntas visualiserarna arbeta fram utkast, idéer för vilka bilder som ska tas fram. Detta kan göras som enkla bildkompositioner i skissform eller som enkla pre-vizz.

Vecka 6
På måndag den 4 februari i vecka 06 ska vecka 05:s arbete presenteras. Digitalt modellbygge nödvändigt för uppgiften.

Vecka 7
Fortsatt modelleringsarbete. Under veckan tas ungefärligt utsnitt, kameravinklar, ljussättning innan materialsättning.

Avstämning ska ske med handledarna.

 Stadsbyggande och miljöer

Studentarbete

Klicka på bilderna för förstoring

Student: Molok Hyded Kurs: Stadsbyggande och miljöer

Student: Molok Hyded Kurs: Stadsbyggande och miljöer

Student: Suvi Mäkinen Kurs: Stadsbyggande och miljöer

Student: Suvi Mäkinen Kurs: Stadsbyggande och miljöer

Student: Alexander Klaesson Kurs: Stadsbyggande och miljöer

Student: Alexander Klaesson Kurs: Stadsbyggande och miljöer

Student: Jame Kongvanichkitcharoen Kurs: Stadsbyggande och miljöer

Student: Jame Kongvanichkitcharoen Kurs: Stadsbyggande och miljöer

Student: Jame Kongvanichkitcharoen Kurs: Stadsbyggande och miljöer

Student: Jame Kongvanichkitcharoen Kurs: Stadsbyggande och miljöer

Mål och syfte

Den studerande ska få grundläggande kunskaper i begrepp, metoder och verktyg för ett hållbart stadsbyggande utifrån ett rumsligt, kulturellt och historiskt synsätt.

Vidare ska den studerande få förståelse för stadsbyggnadsplanering, analyser, (geografiska informationssystem, solstudier med mera) skeden och förlopp.

Uppgift

En beställare kom hastigt till arkitektkontoret med ett projekt som snabbt behövde utvecklas. Uppgiften var att, på delvis jungfrulig mark, hitta en lämplig exploatering för en ny stadsdel. Befintlig mark är idag dålig odlingsmark. Marken är i stort sett plan. Exploateringsområdet gränsar till naturområde på tre sidor, mot norr, öster och väster. I söder finns vatten och en nivåskillnad mellan mark – vattenyta på cirka 3 meter.

Tanken är att det ska finnas en kajkant med ett promenadstråk och bryggor för båtar.
Stadsdelen ska vara ett flaggskepp för beställarens satsning på en hållbar stadsdel för framtiden. Stadsdelen ska innehålla bostäder, arbetsplatser (kontor och hotell), service (butiker), förskola/dagis och mötesplatser. En hållbar och mångkulturell stadsdel. Delar av omkringliggande mark kan komma att exploateras i framtiden. Området ska vara bilfritt, sånär som på huvudstråket och som också innehåller en spårvagnslinje genom området. Angöringstrafik får förekomma, (taxi, varuleveranser med mera). Badplatser och hamn (bryggor för fritidsbåtar) med tillhörande service ska planeras in.

Arkitektkontoret har mycket snabbt tagit fram en REVIT modell med lämpliga hustyper,
storlekar och mått. Vidare finns en skiss på markanvändningen och gatunätet med GCvägar i skala 1:1000.

Nu behövs visualiseringar för att övertyga beställare, myndigheter, investerare och
allmänheten. Utifrån skisser och en volymmodell i skala 1:500 ska nu visualiserarna ta fram story-boards och referensbilder för den nya stadsdelen. En gemensam work-shop är bestämd till måndag 2018-10-08 klockan 13.00. Under dagen ska det huvudsakliga innehållet/funktionerna bestämmas. Arkitekterna kommer att specificera huvuddelen av de exteriöra materialen samt huvudinriktningarna i de publika bottenvåningarna. Beställaren har önskat en exploatering som arkitekterna omsatt i placeringar, mått och hushöjder. Ett grovt innehåll har också tagits fram för respektive husvolym.

Förberedelser

För att hinna med arbetet och för att beställaren efterfrågar en visualiserad stadsdel möjlig att göra kameraåkningar i, behöver vi arbeta i tre TEAM. Varje visualiserare ska göra ett antal bilder. Men varje TEAM behöver prata genom en gemensam metod för arbetet.

Varje team ska utse en projektledare/samordnare och en modellansvarig. Gränserna mellan varje TEAM vad gäller den yttre miljön diskuteras fram.

Projekt Utkiksplats - 5 veckor

Studentarbete

Klicka på bilderna för förstoring

Student: Joel Bernholm Kurs: 3D III Uppgift: Utkiksplats

Student: Micheline Kurs: 3D III Uppgift: Utkiksplats

Kurs: 3D III Uppgift: Utkiksplats

Kurs: 3D III Uppgift: Utkiksplats

Mål och syfte

Målet med kursen är att du ska få djupare kunskaper och färdigheter i digitala verktyg, arkitektur, design och konstruktion.

Du ska även få en förståelse för de verktyg och metoder branschen använder sig av för att visa, kommunicera och presentera ett mindre byggnadsprojekt i en given beskrivning av terrängen och omgivning med fokus på arkitektur, byggteknik, material och konstruktion.

Syftet är att med metoder, begrepp och verktyg, som används inom yrkesrollen, kunna arbeta med olika typer av kravspecificerat underlag och hantera olika typer av arbetsprocesser.

Uppgift

På en given plats ska en byggnad uppföras för att stödja en rikare upplevelse av platsen och dess karaktär. Platsen är VISTA KULLE utanför Huskvarna med en storslagen utsikt över Vättern. Platsbesök på egen hand rekommenderas.

Du får en digital situationsplan i form av en dwg (2D CAD). Med hjälp av nivåkurvorna bygger du nu en 3D-modell av terrängen 3D Studio Max. Ett ritningsunderlag, från beställare/arkitekt, i form av en planritning ska tolkas och bearbetas vad gäller volymer och rumssamband. Detta är utgångspunkten för ditt förslag.

Nu gör du en fysisk modell, en vit kartongmodell, i skala 1:100.
Här studeras relationen / inplaceringen i terrängen.
Du bestämmer utifrån planen volymerna, rumshöjder och takformer, eventuellt med överljus.
Studera mått - storleksförhållanden, öppet och slutet, rumssekvenser, tungt och lätt, ljus och skugga.

Förslaget ska innehålla ett eller flera (utsiktsrum). Byggnaden ska vara väderskyddad, men behöver inte värmas upp. Information om platsen integreras i byggnaden.
Förslaget kan innehålla vattenytor, eldplats.

Utifrån den fysiska modellen upprättar du nu en digital modell i 3D Studio Max.
Studera rumssekvenser, ljusinfall, skuggor och så vidare. Här studerar du noga relationen / inplaceringen i terrängen och det omgivande landskapet.

Volymer, byggteknik och konstruktion samt inplacering av volymerna i terrängen bestämmer du tillsammans med lärare.
Materialval enligt tillhandahållen kravspecifikation bestämmer du vid samma tidpunkt.

Du får välja mellan 3 givna materialspecifikationer och du ska specificera alla ytor och material med hög detaljering i dina visualiseringar.

Ditt förslag presenteras i form av en utställning med vernissage och inbjudna gäster och pressen.

Planen för arbetet och lay-out bestämmer du själv men tänk på grafik, läsbarhet, typsnitt med mera, och att ditt förslag ska kunna läsas på en utställning av betraktare som inte känner till uppgiften.
Du gör förslagsvis Poster 1 (A2-format) med en säljande bild som förklarar ditt förslag samt kort beskrivning av förslaget. Viktigt att du berättar om vad det är för upplevelse du vill skapa,
bärande struktur/konstruktion, material och ytbehandling.
Poster 2 (A2-format) med ritningar och situationsplan.
Poster 3 (A2-format) med fler visualiseringar. Minst två bilder exteriört och en bild interiört.

Förberedelser

Föreläsningar om utsiktsplatser, bland annat exempel från Norge, konstruktion, byggteknik, material / ytor och ljus genomförs i undervisningen men bör kompletteras med egen research. Sök efter bilder på konceptuella och spektakulära projekt för att få flera synsätt på uppgiften.

Föreläsningar och handledning i fördjupad 3D, Auto-Cad, V-ray och Photo-shop ingår i kursen.

Facebook och Instagram

Behörighet & förkunskapskrav

Behörighet

Följande kurser från gymnasiet eller motsvarande kunskaper:

Grundläggande behörighet, samt lägst betyg E/3/G (eller motsvarande kunskaper) i:

  • Bild, 100p

eller:

  • Teknik 1, 150p

eller:

  • Medieproduktion 1, 100p

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en personlig prövning av dina meriter.

Alla ansökningar hanteras av Antagningsenheten i Jönköping (behörighet, betyg, antagningsbesked och så vidare).

Följ anvisningarna i ansökan så alla bifogade dokument kommer med.

Informationsblad

Kurser

År 1

Arkitektur, inredning och rum

Kursen ger en grundläggande introduktion till skapandet av arkitektur, inredning och rum samt till hur arkitektur kommuniceras med hjälp av ritningar, modeller, bilder och ord.

Modellering och visualisering

Här lär du dig grundläggande begrepp, metoder och olika digitala verktyg och deras användningsområden samt hur de kan tillämpas för visualisering och modellering av arkitektur, inredning och rum.

Form­—material—ljus—färg

Kursen ger fördjupad kunskap om arkitektur och inredning i ett rumsligt, kulturellt och historisk synvinkel. Du får vidare få fördjupad kunskap om dagsljus, material, ytors-­ och föremåls form, struktur och färg för bildskapande.

Visualisering av Form­—material—ljus—färg

Här får du fördjupad kunskap om digital visualisering av arkitektur och inredning i ett rumsligt, kulturellt och historisk synvinkel. Den studerande ska vidare få fördjupad kunskap om dagsljus, material, ytors-­ och föremåls form, struktur och färg för digital visualisering.

Bildkommunikation och projektarbete

Kurser ger grundläggande kunskaper i grafisk kommunikation och i att hantera verktyg för layout, bildhantering och text. Kursen ger också kunskap om bildkommunikation och den grafiska formgivningens betydelsebärande egenskaper i designkommunikation.

Grafisk design och presentation

Kurser ger fördjupade kunskaper i grafisk design, bildkommunikation, bildanalys och bildsammansättning för att med digitala verktyg göra portfolio och presentationer. Den studerande ska utveckla förmåga till konstruktiv reflektion över estetisk och grafisk kvalitet i egna och andras arbeten

LIA -­ Lärande i arbete I

På den första LIA-kursen får du utveckla din egen yrkeskompetens och kännedom om yrket på ett företag som arbetar med visualisering inom utbildningsområdet. Vidare ger kursen en grundläggande förståelse för de olika yrkesgrupper, roller och kunskaper som finns på ­företaget.

År 2

Stadsbyggande och miljöer

Kursen ger grundläggande kunskaper i begrepp, metoder och verktyg för ett hållbart stadsbyggande utifrån ett rumsligt, kulturellt och historisk synvinkel. Vidare ger kursen förståelse för stadsbyggnadsplanering, analyser (geografiska informationssystem, solstudier med mera), skeden och händelseförlopp.

Exteriör visualisering

Kursen ger fördjupad kunskap om digitala metoder, begrepp och verktyg för rumslig förståelse, modellering och visualisering i olika skeden av stadsrum, miljöer och byggnadsexteriörer. Vidare får du fördjupad kunskap om ljussättning, byggnadsmaterial, detaljer och färg för digital visualisering av stadsbyggnadsprojekt och arkitektur.

Komplexa rum

Kursen leder till en mer avancerad och självvald riktad förståelse för digitala verktyg, arkitektur, design och konstruktion. Dessutom syftar kursen till att den studerande vidareutvecklar färdigheter i arkitektonisk och visuell gestaltning av avancerade geometriska former och ytor i komplexa rumssammanhang. Vidare ska den studerande tränas i att analysera arkitektur och visuell kommunikation utifrån designprocessens syntetiserande karaktär.

Rörlig bild och VR i arkitektur och stadsbyggande

Som studerande får du kunskap om animation, rörlig bild och VR - Virtual Reality. Kursen innehåller moment som ger teoretiska och praktiska kunskaper inom såväl projektbaserad foto-­ och filmteknik som bildkommunikation. Den studerande ges möjlighet att utveckla färdigheter i digitalt arbete för animation, rörlig bild och Virtual Reality.

Arkitekturtävlingar och presentationer

Kursen ger en fördjupad kunskap om, och färdigheter i, att utforma, bearbeta och presentera förslag på arkitektur och byggd miljö i olika former och sammanhang. Den studerande ska utveckla fördjupad förmåga till konstruktiv reflektion över estetisk och grafisk kvalitet i egna och andras arbeten.

Examensarbete - Visualisering av Arkitektur

Kursen innebär att du som studerande självständigt ska genomföra en studie eller ett projekt och med väsentliga metoder använda, tillämpa och vidareutveckla de kunskaper, färdigheter och skicklighet som skapats i utbildningen. Kursen ger även orientering om vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering.

LIA -­ Lärande i arbete II

Under den andra LIA-kursen får du fördjupa och utveckla din egen yrkeskompetens och kännedom om professionen på ett företag som arbetar med visualisering inom utbildningsområdet. Under denna kurs får du arbeta mer självständigt och kunna ta ett eget större ansvar.

Yrkesroller

Visualiserare av arkitektur arbetar i första hand på arkitektkontor, som teknikkonsulter eller på kommunernas stadsbyggnadskontor. Yrkesrollen finns även representerad hos företag som har behov av att visualisera arkitektur, till exempel byggföretag, ingenjörsbyråer, teknikkonsulter och reklambyråer.

Visualiseraren kompletterar andra yrkesroller, framför allt arkitektens och stadsplanerarens roller i designprocessen. Visualiseraren är specialiserad på att skapa olika typer av gestaltningar, särskilt fotorealistiska bilder, film och virtual reality (VR), med hjälp av avancerade digitala verktyg.

Visualiseringar används i olika sammanhang under designprocessen, bland annat i tidiga skeden för skisser och planering. Under händelseförloppet som beslutsunderlag och till marknadsföring av objekt eller miljöer.

"Jag arbetar som VD på ett 3D-studioföretag som i första hand 3D-visualiserar lokaler och kommersiellafastigheter. Vi har anställt 3 studenter från Campus i12 de senaste 2 åren och ser att behovet ökar ständigt av duktig personal inom vår bransch. Det är stora beslut i den kommersiella fastighetsbranschen, och många beslut hos hyresgäster tas innan man har skrivit på kontrakt för hyreslokalerna. Därav ett stort behov att illustrera och visualisera hur det kan se ut när projekten är färdigställda."
Jesper Adeberg, Verkställande direktör och grundare av Walk the Room AB

Samarbetspartners

Denna utbildning är framtagen i samarbete med företag i branschen där det finns behov av arbetskraft. Våra samarbetsföretag är aktiva i genomförandet av utbildningen och du kommer träffa representanter från dem i föreläsningar, studiebesök och under praktikperioderna.

Vi är stolta över vårt nätverk av företag och jobbar löpande med dem för att utbildningen ska hålla en hög kvalitet. De är också din garant för att utbildningen leder till en yrkesroll där det finns anställningsbehov så att du har goda möjligheter till jobb efter din examen.

Studieformen Yrkeshögskola

Utbildningsprogrammet är ett yrkeshögskoleprogram från Jönköping University och genomförs på Campus i12 i Eksjö.

Detta ger dig som studerande tryggheten av att ha en högskola som driver utbildningen samtidigt som du studerar på en mindre ort där vi har fokus på utbildningar just inom digital visualisering. Vi har rätt lokaler och utrustning och du studerar tillsammans med andra som också valt att specialisera sig inom området.

Utbildningen bedrivs inom Yrkeshögskolan vilket innebär att vi kombinerar teori med många praktiska moment för att du snabbt ska kunna nå den spetskompetens som arbetslivet efterfrågar. Utbildningsformen innebär också att du under 6 månader gör praktik hos företag och kan fördjupa dina kunskaper tillsammans med yrkesverksamma och arbeta med riktiga projekt.

Mer om Yrkeshögskolan som utbildningsformlänk till annan webbplats
Mer om YH-utbildningar på Jönköping University länk till annan webbplats

Kontakta oss

Göran Hellborg - Arkitekt SAR/MSA

Utbildningsledare Visualisering - Arkitektur/Visualisering - Rum, Inredning och Produkter
070-630 99 33


goran.hellborg@campusi12.se
Emma Larsson

Lärare Bild & Form


emma.larsson@campusi12.se
Camilla Ravenna

Lärare 3D


camilla@altopunto.com
Sofia Fransson

Utbildningskoordinator

0381-361 62


sofia.fransson@campusi12.se