• Campus i12
  • Visualisering - Rum, Inredning och Produkter
LYSSNA

Visualisering - Rum, Inredning och Produkter

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 400 Yh-poäng

Utbildningen för dig som vill skapa spännande och utrycksfulla visualiseringar, bilder och 3D-modeller och arbeta med detta på olika företag inom formgivning, inredning och möbler, produktvisualisering och reklam.

Ansök till Visualisering - Rum, inredning och produkter (öppnar 16 mars)

Utbildningen ger dig kunskaper, färdigheter och kompetenser för att självständigt och tillsammans med andra medverka i och driva visualiserings- modellerings- och kommunikationsprocesser för inredningar, möbler, produkter och bruksföremål för ett hållbart samhälle.

Utbildningen är en blandning av traditionella konstnärliga tekniker och de senaste digitala verktygen för modellering, visualisering och bildframställning.

Begrepp, termer, processer och historia om design, inredning, möbler och bruksföremål varvas med skissteknik, bildkomposition och fysiska modellbyggen. Grafisk kommunikation, layout och bildframställning med post-production varvas med Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR).

Undervisningen genomförs med yrkesverksamma arkitekter, inredare, konstnärer, formgivare, visualiserare, 3D-artister och fotografer.

Utbildningen genomförs i studiomiljö och söker likna en verklig arbetssituation som du kommer att möta i arbetslivet. Vi gör studieresor till Berlin och Köpenhamn och besöker formgivare och möbeltillverkare.

Programvaror i undervisningen är bl a 3D Studio Max, Photoshop, Revit, Illustrator och Indesign. Du kommer att genomföra två praktikperioder på inredningskontor, möbelföretag eller visualiseringsföretag.

Med dina kunskaper och färdigheter kommer du att kunna framställa modeller, visualiseringar och bilder med hög kvalitet för många olika skeden i inrednings- och formgivningsprocesser.

Yrket som visualiserare är konstnärligt, kreativt och ger en träning i såväl digitala modelleringar, visualiseringar och bilder som konstnärliga tekniker.

De studerandes portfolios

Klicka på namnen nedan och kliv in i de studerande i år 2 portfolios som ständigt uppdateras med nya visualiseringar och bilder.

Exempel från utbildningen

"IKEA:s katalog innehåller snart inte längre fotografier av miljöer och inredningar, utan allt kommer att vara 3D-­modeller som visualiserats. Så är det idag på vår hemsida. Interaktiva produktkataloger med mixed reality hör framtiden till"
Claes Nordin, Assignment Leader Product Communication, IKEA of Sweden AB

Arkitekturtävlingar och presentation
Design management och upplevelser

Studentarbete

Mål och syfte

Studenterna ska få fördjupad kunskap om och färdigheter i att utforma, bearbeta och presentera förslag på arkitektur och byggd miljö i olika former och sammanhang samt upplevda värden i inredningar och produktdesign.

De ska också få fördjupad kunskap om upplevda värden i inredningar och produktdesign samt hur ergonomiska principer påverkar utformning av rum, inredningar, produkter och system

Uppgift

Beställare kommer till dig med ett antal spännande uppslag för olika projekt.
Projekten är både exklusiva och lågmälda. Beställarna har god ekonomi och vill göra spektakulära saker.

Nu behövs visualiseringar för att övertyga beställare, myndigheter, investerare och
allmänheten. Projekten behöver marknadsföras och kommuniceras. Materialet ska vara ordnat på ett sätt som vid en tävlingspresentation.

Utifrån ett antal genomförda exempel och annat inspirationsmaterial ska ett antal projekt med bestämda situationer och karaktärer visualiseras. Varje visualiserare kommer att välja ett projekt med en förutbestämd inriktning. Inriktningen är inte helt klarlagd utan det ingår i uppdraget att fastställa och avgränsa projektet.

Förberedelser

Val av verktyg och omfattning för uppgiften är val varje visualiserare gör. Samråd görs med handledarna.

Under vecka 5 ska projektet vara helt bestämt och research på referensprojekt ska vara gjort. Under måndagen 28 januari ska inriktning bestämmas och diskuteras med
handledare. Tisdag och onsdag samma vecka ska referensprojekt, referensbilder plockas fram och redovisas för handledarna. Torsdag och fredag förväntas visualiserarna arbeta fram utkast, idéer för vilka bilder som ska tas fram. Detta kan göras som enkla bildkompositioner i skissform eller som enkla pre-vizz.

Vecka 6
På måndag den 4 februari i vecka 06 ska vecka 05:s arbete presenteras. Digitalt modellbygge erforderligt för uppgiften.

Vecka 7
Fortsatt modelleringsarbete. Under veckan tas ungefärliga utsnitt, kameravinklar, ljussättning innan materialsättning.

Avstämning ska ske med handledarna.

 Inredning, möbler och produkter

Studentarbete

Klicka på bilderna för förstoring

Student: Carl Åhlander Kurs: Inredning, möbler och produkter

Student: Carl Åhlander Kurs: Inredning, möbler och produkter

Student: Carl Åhlander Kurs: Inredning, möbler och produkter

Student: Chonthicha Faksree Kurs: Inredning, möbler och produkter

Student: Elin Wester Kurs: Inredning, möbler och produkter

Student: Gabriel Nordin Kurs: Inredning, möbler och produkter

Student: Gabriel Nordin Kurs: Inredning, möbler och produkter

Student: Johan Ignat Kurs: Inredning, möbler och produkter

Student: Johan Ignat Kurs: Inredning, möbler och produkter

Student: Johan Ignat Kurs: Inredning, möbler och produkter

Student: Hanna Wennersten Kurs: Inredning, möbler och produkter

Student: Hanna Wennersten Kurs: Inredning, möbler och produkter

Mål och syfte

Den studerande ska få en fördjupad kunskap om inredning-, möbeldesign och produktion samt vardagsvara för inredning utifrån ett helhetsperspektiv.

Den studerande ska få kunskaper om begrepp, metoder och verktyg för en hållbar inredningsplanering, möbeldesign, produktdesign och produktion utifrån ett rumsligt, kulturellt och historiskt synsätt. Vidare ska den studerande få förståelse för olika händelseförlopp och olika detaljeringsnivåer i inredningsplanering.

Uppgift

En beställare kom hastigt till arkitektkontoret med ett projekt som snabbt behövde utvecklas. Uppgiften var att, på delvis jungfrulig mark, hitta en lämplig exploatering för en ny stadsdel. Befintlig mark är idag dålig odlingsmark. Marken är i stort sett plan. Exploateringsområdet gränsar till naturområde på tre sidor, mot norr, öster och väster. I söder finns vatten och en nivåskillnad mellan mark – vattenyta på cirka 3 meter. Tanken är att det ska finnas en kajkant med ett promenadstråk och bryggor för båtar. Stadsdelen ska vara ett flaggskepp för beställarens satsning på en hållbar stadsdel för framtiden. Stadsdelen ska innehålla bostäder, arbetsplatser (kontor och hotell), service (butiker), förskola/dagis och mötesplatser. En hållbar och mångkulturell stadsdel. Delar av omkringliggande mark kan komma att exploateras i framtiden. Området ska vara bilfritt, sånär som på huvudstråket och som också innehåller en spårvagnslinje genom området. Angöringstrafik får förekomma. (taxi, varuleveranser med mera ). Badplatser och hamn (bryggor för fritidsbåtar) med tillhörande service ska planeras in.

Arkitektkontoret har mycket snabbt tagit fram en REVIT modell med lämpliga hustyper,
storlekar och mått. Vidare finns en skiss på markanvändningen och gatunätet med GCvägar i skala 1:1000.

Nu behövs visualiseringar för att övertyga beställare, myndigheter, investerare och
allmänheten. Utifrån skisser och en volymmodell i skala 1:500 ska nu visualiserarna ta fram story-boards och referensbilder för den nya stadsdelen. En gemensam work-shop är bestämd till måndag 2018-10-08 klockan 13.00. Under dagen ska det huvudsakliga innehållet/funktionerna bestämmas. Arkitekterna kommer att specificera huvuddelen av de exteriöra materialen samt huvudinriktningarna i de publika bottenvåningarna.

Beställaren har önskat en exploatering som arkitekterna omsatt i placeringar, mått och hushöjder. Ett grovt innehåll har också tagits fram för respektive husvolym.

Förberedelser

För att hinna med arbetet och för att beställaren efterfrågar en visualiserad stadsdel möjlig att göra kameraåkningar i, behöver vi arbeta i tre TEAM. Varje visualiserare ska göra ett antal bilder. Men varje TEAM behöver prata genom en gemensam metod för arbetet.

Varje team ska utse en projektledare/samordnare och en modellansvarig. (under vecka 41). Gränserna mellan varje TEAM vad gäller den yttre miljön diskuteras fram.

Projekt Kryssningsfartyg - 5 veckor

Studentarbete

Klicka på bilderna för förstoring

Student: Amanda Kröger Kurs: 3D IV Uppgift: Kryssningsfartyg

Kurs: 3D IV Uppgift: Kryssningsfartyg

Kurs: 3D IV Uppgift: Kryssningsfartyg

Kurs: 3D IV Uppgift: Kryssningsfartyg

Mål och syfte

Målet med inlämningsuppgiften är att du med hjälp av tidigare kunskaper och färdigheter i varumärkesbyggande, design management, inredningsdesign, arkitektur och digitala verktyg, ska kunna producera och presentera säljande visualiseringar på för delar av ett kryssningsfartyg.

Syftet är att utveckla dina kunskaper och färdigheter som visualiserare inom såväl stillbilder som rörlig visualisering. Du gör självständiga val inom ramen för tillhandahållet underlag och kravspecifikation.

Uppgift

Kunden har begärt att kryssningsfartyget ska locka en förmögen målgrupp som söker lyx, status och hög service. Kryssningsfartyget ska ha ett starkt varumärke med tydlig identitet, stil och innehåll, både när det gäller arkitektur, inredning, design och grafisk design samt utbudet av restauranger, barer, caféer, spa, pooler, underhållning och aktiviteter.

Några av kundsegmenten vill att kryssningen ska ge en avkopplande, rogivande, fridfull vistelse medan andra kundsegment söker äventyr, action, sportaktiviteter och ett intensivt nöjesliv.

En del av er blir indelade i par, andra kommer att arbeta enskilt beroende på utrymmenas storlek och komplexitet. Det finns ett digitalt ritningsunderlag (2D CAD) med planer, sektioner och uppställningar med detaljritningar att utgå ifrån och som du ska använda för att bygga upp digitala modeller i 3D Studio Max. Tillhandahållna material- och inredningsspecifikationer ska följas. Möbler och inredningar kan behöva modelleras.

På fartyget ska följande utrymmen visualiseras: PUB Forward, Truckers, Coffee shop, Forward stairs, Shop, Selfservice area, Dining area, Childrens area, Lobby area, Bar Lounge och Top Bar.

Använd dig av moodboards eller andra professionella verktyg, för att visa idé, känsla och uttryck för kryssningsfartygets arkitektur, inredning och möbeldesign samt exempel på aktiviteter.

Du ska kunna visa på din design-process och tydliggöra hur visualiseringar och rörligt material fullföljer idéprocessen

Skapa minst 3 visualiseringar, av ditt tilldelade utrymme, som representerar kundens önskemål. (behöver inte vara high-end). Visualiseringsmotor enligt eget val.

Skapa rörligt material i realtid i spelmotorn UE4 och VR. Detta kan göras enskilt eller i grupp. Lägg ihop ditt material till en presentation. (10 minuter)

Förberedelser

Research på Kryssningsfartyg genomförs delvis i undervisningen men bör kompletteras med egen research. Använd hemsidor för att finna underlag och om möjligt kontakta dem.

Facebook och Instagram

Behörighet & förkunskapskrav

Behörighet


Följande kurser från gymnasiet eller motsvarande kunskaper:

Grundläggande behörighet, samt lägst betyg E/3/G (eller motsvarande kunskaper) i:

  • Bild, 100p

eller:

  • Teknik 1, 150p

eller:

  • Medieproduktion 1, 100p

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning av dina meriter.

Alla ansökningar hanteras av Antagningsenheten i Jönköping (gällande behörighet, betyg, antagningsbesked och så vidare).

Följ anvisningarna i ansökan så alla bifogade dokument kommer med.

Informationsblad

Kurser

År 1

Arkitektur, inredning och rum

Kursen ger en grundläggande introduktion till skapandet av arkitektur, inredning och rum samt till hur arkitektur kommuniceras med hjälp av ritningar, modeller, bilder och ord.

Modellering och visualisering

Här lär du dig grundläggande begrepp, metoder och olika digitala verktyg och deras användningsområden samt hur de kan tillämpas för visualisering och modellering av arkitektur, inredning och rum.

Form­—material—ljus—färg

Kursen ger fördjupad kunskap om arkitektur och inredning i ett rumsligt, kulturellt och historisk synvinkel. Du får vidare få fördjupad kunskap om dagsljus, material, ytors-­ och föremåls form, textur och färg för bildskapande.

Visualisering av Form­—material—ljus—färg

Här får du fördjupad kunskap om digital visualisering av arkitektur och inredning i ett rumsligt, kulturellt och historisk synvinkel. Den studerande ska vidare få fördjupad kunskap om dagsljus, material, ytors-­ och föremåls form, textur och färg för digital visualisering.

Bildkommunikation och projektarbete

Kurser ger grundläggande kunskaper i grafisk kommunikation och i att hantera verktyg för layout, bildhantering och text. Kursen ger också kunskap om bildkommunikation och den grafiska formgivningens betydelsebärande egenskaper i designkommunikation.

Grafisk design och presentation

Kurser ger fördjupade kunskaper i grafisk design, bildkommunikation, bildanalys och bildsammansättning för att med digitala verktyg göra portfolio och presentationer. Den studerande ska utveckla förmåga till konstruktiv reflexion över estetisk och grafisk kvalitet i egna och andras arbeten

LIA -­ Lärande i arbete I

På den första LIA-kursen får du utveckla din egen yrkeskompetens och kännedom om professionen på ett företag som arbetar med visualisering inom utbildningsområdet. Vidare ger kursen en grundläggande förståelse för de olika yrkesgrupper, roller och skicklighet som finns på ­företaget.

År 2

Inredning, möbler och produkter

Kursen ger fördjupad kunskap om inredning-­ möbeldesign och -produktion samt vardagsvara för inredning, produkter, utifrån ett helhetsperspektiv. Den studerande ska få kunskaper i begrepp, metoder och verktyg för en hållbar inredningsplanering, möbeldesign och -­ produktion och vardagsvara för inredning utifrån ett rumsligt, kulturellt och historisk synvinkel.

Interiör visualisering

Som studerande får du fördjupad kunskap om digitala metoder, begrepp och verktyg för rumslig förståelse, modellering och visualisering i olika skeden av rum, miljöer och interiörer. Den studerande ska vidare få fördjupad kunskap om ljussättning, material, strukturer, detaljer och färg för digital visualisering av interiör arkitektur, möbler och vardagsvara.

Komplexa rum och interiörer

Kursen leder till en mer avancerad och självvald riktad förståelse för digitala verktyg, arkitektur, design och konstruktion. Dessutom syftar kursen till att den studerande vidareutvecklar färdigheter i arkitektonisk och visuell gestaltning av avancerade geometriska former och strukturer i komplexa rumssammanhang. Vidare ska den studerande tränas i att analysera arkitektur och visuell kommunikation utifrån designprocessens syntetiserande karaktär.

Rörlig bild och VR i rum och inredningar

Som studerande får du kunskap om animation, rörlig bild och VR - Virtual Reality. Kursen innehåller moment som ger teoretiska och praktiska kunskaper inom såväl projektbaserad foto-­ och filmteknik som bildkommunikation. Den studerande ges möjlighet att utveckla färdigheter i digitalt arbete för animation, rörlig bild och Virtual Reality.

Destinationsdesign

Som studerande får du fördjupad kunskap om upplevda värden i inredningar och produktdesign samt hur ergonomiska principer påverkar utformning av rum, inredningar, vardagsvaror och system.

Examensarbete - Visualisering av inredning,rum och produkter

Kursen innebär att du som studerande självständigt ska genomföra en studie eller ett projekt och med relevanta metoder använda, tillämpa och vidareutveckla de kunskaper, färdigheter och skickligheter som skapats i utbildningen. Kursen ger även orientering om vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering.

LIA -­ Lärande i arbete II

Under den andra LIA-kursen får du fördjupa och utveckla din egen yrkeskompetens och kännedom om professionen på ett företag som arbetar med visualisering inom utbildningsområdet. Under denna kurs får du arbeta mer självständigt och kunna ta ett eget större ansvar.

Yrkesroller

Visualiserare av rum, inredningar och produkter arbetar i första hand på arkitektkontor, inredningskontor, möbelindustrin och produkttillverkare för inredd miljö. Yrkesrollen finns även representerad hos andra företag som har behov av att visualisera rum, inredningar och produkter, till exempel industridesigners, eventföretag, mäklarföretag och reklambyråer.

Visualiseraren kompletterar andra yrkesroller, framför allt arkitektens, inredningsarkitektens och möbelformgivarens roller i designprocessen. Visualiseraren är specialiserad på att skapa olika typer av gestaltningar, särskilt fotorealistiska bilder, film och virtual reality (VR), med hjälp av avancerade digitala verktyg.

Visualiseringar används i olika sammanhang under designprocessen, bland annat i tidiga skeden för skisser och planering. Under händelseförloppet som beslutsunderlag och för marknadsföring av rum, möbler och produkter för inredd miljö.

"IKEA har idag cirka 30 visualiserare och vi ser att vi behöver lika många till framöver. Genom att bygga 3D-modeller och visualiseringar av hela IKEAs sortiment kan vi fatta tidiga beslut, minska byggandet av prototyper och fotograferade miljöer"
Claes Nordin, Assignment Leader Product Communication, IKEA of Sweden AB

Samarbetspartners

Utbildningen är framtagen i samarbete med företag i branschen där det finns behov av arbetskraft. Våra samarbetsföretag är aktiva i genomförandet av utbildningen och du kommer träffa representanter från dem i föreläsningar, studiebesök och under praktikperioderna.

Vi är stolta över vårt nätverk av företag och jobbar löpande med dem för att utbildningen ska hålla en hög kvalitet. De är också din garant för att utbildningen leder till en yrkesroll där det finns anställningsbehov så att du har goda möjligheter till jobb efter din examen.

Studieformen Yrkeshögskola

Utbildningsprogrammet är ett yrkeshögskoleprogram från Jönköping University och genomförs på Campus i12 i Eksjö.

Detta ger dig som studerande tryggheten av att ha en högskola som driver utbildningen samtidigt som du studerar på en mindre ort där vi har fokus på utbildningar just inom digital visualisering. Vi har rätt lokaler och utrustning och du studerar tillsammans med andra som också valt att specialisera sig inom området.

Utbildningen bedrivs inom Yrkeshögskolan vilket innebär att vi kombinerar teori med många praktiska moment för att du snabbt ska kunna nå den spetskompetens som arbetslivet efterfrågar. Utbildningsformen innebär också att du under 6 månader gör praktik hos företag och kan fördjupa dina kunskaper tillsammans med yrkesverksamma och arbeta med riktiga projekt.

Mer om Yrkeshögskolan som utbildningsformlänk till annan webbplats
Mer om YH-utbildningar på Jönköping University länk till annan webbplats

Kontakta oss

Göran Hellborg - Arkitekt SAR/MSA

Utbildningsledare Visualisering - Arkitektur/Visualisering - Rum, Inredning och Produkter


070-630 99 33


goran.hellborg@campusi12.se
Emma Larsson

Lärare Bild & Form


emma.larsson@campusi12.se
Camilla Ravenna

Lärare 3D


camilla@altopunto.com
Sofia Fransson

Utbildningskoordinator

0381-361 62


sofia.fransson@campusi12.se
HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 18 mars 2020

Visualisering av Rum, Inredning och Produkter på Campus i12 i Eksjö.

Utbildningen för dig som vill skapa spännande och utrycksfulla visualiseringar, bilder och 3D-modeller tillsammans med inredningsarkitekter, möbelarkitekter, industridesigners och formgivare.

Webbadress: www.campusi12.se E-post: info@campusi12.se Telefon: 0381-361 20

Campus i12

Besök:Kaserngatan 24A

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-361 20

E-post: info@campusi12.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00

Besök:

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.