Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Likabehandling

Vår vision

På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Eksjö Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling har framställts av ett team benämnt LIAM, Likabehandling Antimobbing, representerad av skolledning, elevhälsa och pedagogisk personal.

Kränkande behandling/mobbing
Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt lagen måste kränkningen vara märkbar och tydlig. Den som kränker någon måste också förstå att uppträdandet upplevs som kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett beteende är kränkande, men om det inte är det så måste eleven klargöra för den som kränker att beteendet är ovälkommet. Eleven kan också ta hjälp av personalen på skolan. Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje enskilt fall. Mobbning är inte ett begrepp som används i skollagen. Det brukar kallas för mobbning om ett barn eller en elev blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier vid upprepade tillfällen.

Källa: 6 kapitlet 3 § skollagen.

Diskriminering/trakasserier/sexuella trakasserier
Enligt diskrimineringslagen är diskriminering förenklat att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Det finns sex former av diskriminering. Två av dessa är trakasserier och sexuella trakasserier.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker en elevs värdighet.

Källa: 6 kapitlet 2–3 §§ och 1 kapitlet 4 § diskrimineringslagen.

Läs mer om kommunens arbete med detta och hur och var du gör en anmälan här:
Mobbning och kränkande behandling Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa om vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling:

Kontakt

Eksjö gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö gymnasium, 575 80 Eksjö

Telefon:

E-post:

eksjo.gyinfo@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Likabehandling och antimobbing på Eksjö Gymnasium.

Likabehandling och antimobbing på Eksjö Gymnasium.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567