Eksjö kommuns logotyp

Medborgarförslag

Medborgarförslag är en möjlighet att lämna förslag på något du vill förändra eller förbättra när det gäller Eksjö kommuns verksamhet. Medborgarförslaget behandlas politiskt.

Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag som har kommit in till Eksjö kommun.

Inkomna medborgarförslag 2023

Inkomna medborgarförslag 2022

Inkomna medborgarförslag 2021

Inkomna medborgarförslag 2020

Vem kan lämna medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Eksjö kommun kan lämna medborgarförslag. Även barn, ungdomar och personer utan kommunal rösträtt kan lämna förslag. Svenskt medborgarskap krävs inte. Du kan lämna in ett medborgarförslag själv eller tillsammans med andra. Medborgarförslag kan inte lämnas i någon förenings eller organisations namn.

Innan du skriver ett medborgarförslag

Ta reda på så mycket fakta som möjligt.

Innan du skriver ditt förslag, kontakta berörda politiker och tjänstepersoner vid kommunen för att

  • sätta dig in i vad som är på gång
  • vad som redan planeras
  • vad som beslutats

Försäkra dig också om att ditt förslag berör en fråga som kommunen är ansvarig för och har möjlighet att besluta om.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Medborgarförslag kan handla om allt som rör kommunens verksamheter och som kommunen har möjlighet att besluta om, till exempel skola, vård av äldre, byggfrågor, kultur med mera. Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag. Varje förslag ska begränsas till ett ärende.

Medborgarförslaget får inte vara diskriminerande, rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller handla om enskilda personer. Det får inte heller beröra myndighetsutövning, som ansökan om ekonomiskt bistånd, bygglov eller genomförande av val.

Skillnaden mellan medborgarförslag och synpunkter

Hur lämnar jag in mitt förslag?

Medborgarförslag kan lämnas via e-tjänst eller skriftligen. Förslag som skickas in skriftligen ska innehålla underskrift, namnförtydligande, adress och telefonnummer, gärna också e-postadress. Det är viktigt att du anger om du godkänner att ditt namn publiceras i fullmäktiges protokoll eller på kommunens webbsida.

Blankett för medborgarförslag får du genom att kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller via e-post kommun@eksjo.se

Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag. Varje förslag ska begränsas till ett ärende.

Hur behandlas mitt förslag?

Kommunfullmäktiges presidium tar ställning till hur ditt förslag ska behandlas.

Följande alternativ är möjliga:

  • Förslaget skickas till kommunfullmäktige som remitterar det till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen låter i sin tur berörd nämnd utreda medborgarförslaget och ge förslag till beslut, innan kommunfullmäktige beslutar i ärendet.

    Du som lämnat medborgarförslaget, får ta del av nämndens förslag till beslut innan kommunstyrelsen på nytt behandlar ärendet. Då får du även information om när fullmäktige kommer att besluta om ditt förslag. Du ges möjlighet att skriftligen lämna synpunkter på nämndens förslag till beslut, innan kommunfullmäktige fattar sitt beslut.

    Målsättningen är att ett medborgarförslag ska behandlas av kommunfullmäktige inom sex månader.

  • Förslaget skickas till kommunfullmäktige som remitterar det till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen låter i sin tur berörd nämnd utreda medborgarförslaget och ge förslag till beslut, innan kommunstyrelsen beslutar i ärendet. Du som lämnat medborgarförslaget, får ta del av nämndens förslag till beslut innan kommunstyrelsen på nytt behandlar ärendet

  • Förslaget skickas till berörd sektor för utredning och verkställighet.

Förslaget blir en offentlig handling

Alla medborgarförslag som kommer in blir offentlig handling. Det innebär att vem som helst får läsa förslaget och att ditt namn kommer att finnas med i protokoll, som publiceras på kommunens webbplats. Om du inte medger att ditt namn publiceras i protokoll, ange det när du lämnar in ditt förslag. Det är viktigt att du anger det även när du skriftligen skickar in ditt förslag.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se