Logotyp Eksjö kommun

Medborgarförslag

Medborgarförslag är en möjlighet att lämna förslag på något du vill förändra eller förbättra när det gäller Eksjö kommuns verksamhet. Medborgarförslaget behandlas politiskt.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Eksjö kommun kan lämna in ett medborgarförslag. Det krävs inte svenskt medborgarskap för att lämna in ett medborgarförslag. Det gäller även barn, ungdomar och personer utan kommunal rösträtt. Du kan lämna in ett medborgarförslag själv eller tillsammans med andra personer. Det går däremot inte att lämna in medborgarförslag i någon förenings eller organisations namn.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Medborgarförslaget kan handla om allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen har möjlighet att besluta om, så som skola, vård av äldre, byggfrågor, kultur med mera. Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag. Varje förslag ska begränsas till ett ärende.

Medborgarförslaget får inte vara diskriminerande, rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller handla om enskilda personer. Det får inte heller beröra så kallad myndighetsutövning, som ansökan om ekonomiskt bistånd, bygglov eller genomförande av val.

Skillnaden mellan medborgarförslag och synpunkter

Innan du skriver ett medborgarförslag

Ta reda på så mycket fakta som möjligt. Kontakta berörda politiker och tjänstemän vid kommunen för att sätta dig in i vad som är på gång, vad som redan planerats, och vad som beslutats, innan du skriver ditt förslag. Försäkra dig också om att ditt förslag berör en fråga som kommunen är ansvarig för och har möjlighet att besluta om.

Hur lämnar jag in mitt förslag?

Medborgarförslaget ska vara skriftligt. Namnförtydligande, underskrift, adress och telefonnummer ska uppges. Förslag som saknar underskrift godtas inte.

Blankett för medborgarförslag får du genom att kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller via e-post kommun@eksjo.se

Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag. Varje förslag ska begränsas till ett ärende och skrivas på en egen blankett.

Hur behandlas mitt förslag?

När kommunfullmäktige fått ta del av ett medborgarförslag, går det vidare till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen låter i sin tur berörd nämnd utreda medborgarförslaget och ge förslag till beslut, innan kommunfullmäktige beslutar i ärendet.

Du som lämnat medborgarförslaget, får ta del av nämndens förslag till beslut innan kommunstyrelsen på nytt behandlar ärendet. Då får du även information om när fullmäktige kommer att besluta om ditt förslag. Du ges möjlighet att skriftligen lämna synpunkter på nämndens förslag till beslut, innan kommunfullmäktige fattar sitt beslut.

Målsättningen är att ett medborgarförslag ska behandlas av kommunfullmäktige inom sex månader.

Förslaget blir en offentlig handling

Alla medborgarförslag som kommer in är en offentlig handling. Det innebär att vem som helst får läsa förslaget. Ditt namn kommer att finnas med i kallelser och protokoll, och publiceras även här på kommunens webbplats, om du medger det.