Eksjö kommuns logotyp

Brottsförebyggande arbete

Med det brottsförebyggande arbetet vill vi öka tryggheten för boende i kommunen och minska brottsligheten. Vi vill också lindra konsekvenserna för personskador och ekonomiska förluster.

Det går att minska brottsligheten med förebyggande insatser. Arbetet bygger på allas ansvar där kommun och polis är pådrivande.

Prioriterade områden

Dessa områden är prioriterade för att minska brottsligheten och öka tryggheten:

 • ungdomskriminalitet med inriktning på alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)
 • våld i offentlig miljö
 • våld och andra brott i nära relation
 • organiserad brottslighet
 • våldsbejakande extremism
 • skadegörelse
 • stöld/inbrott
 • spelmissbruk
 • mobbning

Organiserad brottslighet

Organiserad brottslighet utförs av någon form av kriminell grupp ofta med internationell anknytning som begår brott i syfte att göra ekonomisk vinst. Brotten sker i slutändan på lokal nivå med effekter som ger negativ påverkan lokalt i samhället. Inkomstkällorna är i huvudsak ekonomisk brottslighet, svartjobb, utpressning, beskyddarverksamhet, illegal narkotika- och spritförsäljning, smuggling av vapen, stölder, häleri, illegala spel, dobbleri, människohandel och penningtvätt. Det förekommer även illegal avfallshantering och skrothantering.

Strategisk plan för samverkan mellan Eksjö kommun och Polismyndigheten mot lokal organiserad brottslighet
Planen är en bilaga till Handlingsplan för trygghet och säkerhet.

Våldsbejakande extremism

Eksjö kommun ska möta invånarens behov av trygghet. Kommunen har också en visionstanke om nolltolerans mot kriminalitet och våld. En del i det arbetet är att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället.

För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter såsom kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis och civilsamhällsaktörer, liksom idrottsföreningar, ungdoms­organisationer och religiösa samfund och rörelser.

Handlingsplan

Eksjö kommun har en handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism. Kommunens verksamheter ska bli bättre på att uppmärksamma och hantera människor i riskzon för att rekryteras till våldsbejakande grupper.

Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra ansvaret inom planens område och att öka kunskapen om begreppet våldsbejakande extremism. Kommunen vill också visa på att förebyggande arbete och att agera i ett tidigt skede är viktigt för enskilda och deras familjer.

Läs mer i dokumenten nedan, som är bilagor till Handlingsplan för trygghet och säkerhet:

Någon att vända sig till

Rädda Barnen ansvarar för den nationella orostelefonen som vänder sig till barn, unga och vuxna. Den som ringer till stödtelefonen ska få tips och råd om vad man kan göra för att hindra att anhöriga dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse.

Orostelefon mot våldsbejakande extremism, telefon: 020-100 200

Medborgarlöfte i Eksjö kommun

Samverkan mellan polis och kommun är nödvändigt för att kunna arbeta effektivt med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöften är en utveckling dagens samverkansöverenskommelser och är en del av polismyndighetens styrmodell.

Med utgångspunkt i tidigare tecknad samverkansöverenskommelse och mot bakgrund av lägesbilden formulerar Eksjö kommun och Polisen två årliga medborgarlöften, som börjar gälla från och med undertecknandet.

Fokusområden

Två tydliga fokusområden har lyfts fram. Polisen och kommunen lovar gemensamt att arbeta för:

 • att öka den upplevda tryggheten i de östra delarna av kommunen
 • att minska risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet

Du kan läsa mer om medborgarlöfte nedan (bilaga till Handlingsplan för trygghet och säkerhet):

Medborgarlöfte

Medborgarlöfte i Eksjö kommun 2022–2023

Med utgångspunkt i tidigare tecknad samverkansöverenskommelse och mot bakgrund av lägesbilden formulerar Eksjö kommun och Polisen årliga medborgarlöften, som börjar gälla från och med undertecknandet.

Polisen och kommunen lovar gemensamt arbeta för att:

 • Förebygga brott, öka den upplevda tryggheten, minska risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet.
 • Samarbetet mellan polisen och tjänstepersoner inom kommunen ska fortsätta att fördjupas och utvecklas.
 • Kommunen ska tillsammans med polisen och andra aktörer i kommunen, fortsätta att arbeta brottsförebyggande enligt konceptet EST, effektiv samordning för trygghet.
 • Polisen och kommunen ska tillsammans genomföra tillsyner för att förhindra organiserad brottslighet.
 • Polisen lovar att genomföra minst tio riktade aktiviteter mot alkohol och droger i hela kommunen.
 • Kommunen lovar att ordna minst en dragförebyggande föreläsning för föräldrar och skolpersonal i samverkan med polisen.
 • Kommunen lovar att arbeta för hög skolnärvaro utifrån kommunprogrammets indikator skolnärvaro.
 • Polisen och kommunen lovar att genomföra minst fyra samverkansmöten per år om pågående aktiviteter.
 • Polisen genomför en trygghetsundersökning 2022.

Vad är ett medborgarlöfte?

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkansöverenskommelser och är en del av polismyndighetens styrmodell. Den lokala lägesbilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen ska arbeta med.

Löftena handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöften fokuserar på den lokala lägesbilden och på sådant som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra.

Uppföljning

Medborgarlöftena kommer att följas upp kontinuerligt och presenteras på polisens webbplats.

Medborgarlöftet finns även på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kamerabevakning

Viss kamerabevakning förekommer i Eksjö kommuns verksamheter.

Syftet med kamerabevakning

Ändamålet med kamerabevakning är att förebygga och utreda brottslig verksamhet.

Lagring av inspelat material

Inspelat material sparas på särskilda servrar med hög IT-säkerhet. Det inspelade materialet lagras som längst i 14 dagar. Vid händelser av brottslig karaktär säkras bevismaterial för vidarebefordran till polismyndighet.

Vem har tillgång till materialet?

Ett fåtal behöriga personer så som verksamhetens ledning och IT-ansvarig har tillgång till materialet.

Personuppgiftsansvar

Personuppgiftsansvarig för behandlingen varierar mellan olika installationer och framgår på skyltning vid varje installation.

Rätten till registerutdrag

Information om den behandlades rättigheter samt information om hur vi hanterar personuppgifter

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se