Eksjö kommuns logotyp

Brottsförebyggande arbete

Med det brottsförebyggande arbetet vill vi öka tryggheten för boende i kommunen och minska brottsligheten. Vi vill också lindra konsekvenserna för personskador och ekonomiska förluster.

Det går att minska brottsligheten med förebyggande insatser. Arbetet bygger på allas ansvar där kommun och polis är pådrivande.

Prioriterade områden

Dessa områden är prioriterade för att minska brottsligheten och öka tryggheten:

 • ungdomskriminalitet med inriktning på alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)
 • våld i offentlig miljö
 • våld och andra brott i nära relation
 • organiserad brottslighet
 • våldsbejakande extremism
 • skadegörelse
 • stöld/inbrott
 • spelmissbruk
 • mobbning

Samverkan och samarbete mellan olika aktörer samt förebyggande arbete kan minska riskerna för att olyckor och skador inträffar. Det är också viktigt att skapa goda förutsättningar för att du ska kunna ta ett eget ansvar.

Handlingsplanen är fastställd av kommunstyrelsen.

Organiserad brottslighet

Organiserad brottslighet utförs av någon form av kriminell grupp ofta med internationell anknytning som begår brott i syfte att göra ekonomisk vinst. Brotten sker i slutändan på lokal nivå med effekter som ger negativ påverkan lokalt i samhället. Inkomstkällorna är i huvudsak ekonomisk brottslighet, svartjobb, utpressning, beskyddarverksamhet, illegal narkotika- och spritförsäljning, smuggling av vapen, stölder, häleri, illegala spel, dobbleri, människohandel och penningtvätt. Det förekommer även illegal avfallshantering och skrothantering.

Strategisk plan för samverkan mellan Eksjö kommun och Polismyndigheten mot lokal organiserad brottslighet
Planen är en bilaga till Handlingsplan för trygghet och säkerhet.

Våldsbejakande extremism

Eksjö kommun ska möta invånarens behov av trygghet. Kommunen har också en visionstanke om nolltolerans mot kriminalitet och våld. En del i det arbetet är att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället.

För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter såsom kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis och civilsamhällsaktörer, liksom idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund och rörelser.

Handlingsplan

Eksjö kommun har en handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism. Kommunens verksamheter ska bli bättre på att uppmärksamma och hantera människor i riskzon för att rekryteras till våldsbejakande grupper.

Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra ansvaret inom planens område och att öka kunskapen om begreppet våldsbejakande extremism. Kommunen vill också visa på att förebyggande arbete och att agera i ett tidigt skede är viktigt för enskilda och deras familjer.

Läs mer i dokumenten nedan, som är bilagor till Handlingsplan för trygghet och säkerhet:

Någon att vända sig till

Rädda Barnen ansvarar för den nationella orostelefonen som vänder sig till barn, unga och vuxna. Den som ringer till stödtelefonen ska få tips och råd om vad man kan göra för att hindra att anhöriga dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse.

Orostelefon mot våldsbejakande extremism, telefon: 020–100 200

Medborgarlöfte i Eksjö kommun 2022–2023

Samverkan mellan polis och kommun är nödvändigt för att kunna arbeta effektivt med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöften är en utveckling dagens samverkansöverenskommelser och är en del av polismyndighetens styrmodell.

Med utgångspunkt i tidigare tecknad samverkansöverenskommelse och mot bakgrund av lägesbilden formulerar Eksjö kommun och Polisen två årliga medborgarlöften, som börjar gälla från och med undertecknandet.

Två tydliga fokusområden har lyfts fram. Polisen och kommunen lovar gemensamt att arbeta för:

 • att öka den upplevda tryggheten i de östra delarna av kommunen
 • att minska risken för unga att hamna i drogberoende och kriminalitet

Du kan läsa mer om Medborgarlöfte, som är en bilaga till Handlingsplan för trygghet och säkerhet.

Information om medborgarlöfte finns även på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00