Logotyp Eksjö kommun

Lokala föreskrifter

I kommunen finns lokala föreskrifter om allmän ordning, miljö och hälsa, avfall, gångbanerenhållning och bidrag till enskild väghållning. Föreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Utöver de bestämmelser som finns i ordningslagen fins lokala ordningföreskrifter. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Eksjö kommun ska upprätthållas

Föreskrifterna omfattar dessa områden:

 • vilka platser som jämställs med offentlig plats
 • lastning av varor med mera
 • störande buller
 • pyrotekniska varor
 • containrar
 • markiser, flaggor, skyltar och grenverk
 • affischering
 • högtalarutsändning
 • insamling av pengar
 • förtäring av alkohol
 • ambulerande försäljning
 • camping och uppställning av husbilar
 • hundar
 • ridning
 • avgift för att använda offentlig plats
 • överträdelse av lokal ordningsföreskrift

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Föreskrifterna reglerar bland annat dessa följande områden:

 • djurhållning inom detaljplanelagt område
 • tomgångskörning
 • spridning av gödsel i eller intill område med detaljplan
 • eldning inom detaljplanelagt område

Lokala föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om hur avfall ska hanteras inom kommunen.

Lokala föreskrifter om kommunalt bidrag till enskild väghållning

I de lokala föreskrifterna kan du läsa om bidragen som finns för statsbidragsberättigade enskilda vägar:

 • bidrag till byggande, renovering och beläggning
 • bidrag till att köpa redskap
 • bidrag till enskilda utfartsvägar

Lokal föreskrift om gångbanerenhållning

Som fastighetsägare ansvarar du för att sköta gångbaneutrymmet utanför din fastighet. Detta gäller inom detaljplanelagt område, där kommunen är huvudman. Finns det inte någon gångbana är det ytan cirka 1,5 meter utanför din fastighet som ska skötas.

Fastighetsägaren ska på gångbaneutrymmet:

 • ta bort ogräs och annan växtlighet
 • sopa och ta upp sand och löv samt ta bort skräp
 • ta bort snö och sanda så att det går att ta sig fram utan problem vintertid

I föreskrifterna kan du läsa mer om fastighetsägarens ansvar.

Lokala trafikföreskrifter

I Eksjö kommun finns lokala trafikföreskrifter om till exempel parkering, parkeringsförbud och högsta tillåtna hastighet.

Lokala trafikföreskrifter