Eksjö kommuns logotyp

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär, eller en kombination av båda. Kommunen ger olika former av stöd och service till dig som har en funktions­nedsättning.

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska du med en omfattande funktionsnedsättning kunna leva som andra i motsvarande ålder.

Du kan söka om stöd hos kommunen enligt LSS om du har:

 • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • en svår och varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande och som gör att du har ett stort behov av stöd eller service

Personer som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning, men som inte kan söka stöd enligt LSS, kan söka om stöd enligt socialtjänstlagen.

Ansökan om stöd och service enligt LSS

Du ansöker om stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) hos kommunens biståndshandläggare. Du når biståndsenheten via kommunens kontaktcenter.

Det är antingen du själv eller din företrädare som kan begära stöd. I ansökan talar du om vilken form av stöd och service du har behov av. Ett psykologiskt eller medicinskt intyg ska alltid lämnas med ansökan. 

När du har ansökt om stöd och service kontaktas du av kommunens biståndshandläggare som bokar in tid för samtal om dina behov och förutsättningar. Därefter utreder biståndshandläggaren dina behov och gör en sammanlagd bedömning. När handläggaren är klar med utredningen tas ett beslut. Beslutet tillsammans med utredningen skickas hem till dig.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan om stöd och service kan du eller din företrädare överklaga beslutet. Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till socialnämnden i Eksjö kommun. I överklagan berättar du vilket beslut du överklagar och vilken ändring som önskas. Socialnämnden måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Om socialnämnden inte själv ändrar beslutet så skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Stöd och service enligt LSS

Det finns tio former av stöd och service att söka enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS):

 • rådgivning och stöd
 • personlig assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 • daglig verksamhet

Varje form av stöd och service prövas individuellt.

Individuell plan

När du beviljas stöd och service enligt LSS ska du också erbjudas en individuell plan. Planen ska tala om hur ditt stöd och din service ska se ut nu och i framtiden. Planen är samtidigt ett sätt för dig att bestämma mer över ditt liv och vardag. Du kan när som helst begära att en plan ska tas fram.

Andra former av stöd

Utöver stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) erbjuder kommunen också andra former av stöd.

Bostadsanpassning

Om du blir skadad eller får en sjukdom kan din bostad behöva anpassas. Du kan då ansöka om bidrag till bostadsanpassning.

Hemtjänst

Om du behöver stöd för att klara dig i ditt hem kan du ansöka om hemtjänst.

Trygghetsinsatser

Kommunen kan erbjuda olika former av trygghetsinsatser för att du ska känna dig trygg i din bostad, till exempel trygghetslarm eller sänggrind.

Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning finns det olika hjälpmedel som kan hjälpa till att bevara och förbättra din förmåga.

Boenden för personer med funktionsnedsättning

Det finns flera olika boenden för personer med funktionsnedsättning.

Boenden i Eksjö

 • Verkstadsgatan, gruppbostad
 • Ågatan, gruppbostad
 • Skogshyddan, gruppbostad
 • Oxen, servicebostad
 • Långholmen, servicebostad
 • Dukers väg, servicebostad
 • Stocksnäs, servicebostad
 • Ingenjörsgatan, servicebostad
 • Färgaren, servicebostad
 • Prästgården LSS, bostad med särskild service för barn eller ungdom

Kontakt

Biståndsenheten

Besök:

Mejerigatan 5, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

socialasektorn@eksjo.se

Fax:

0381-366 50

Telefontid:
Biståndsenheten har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30. Detta gäller alla handläggare. Övrig tid kan du lämna meddelande till handläggare som kontaktar dig inom två arbetsdagar.