Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Trygghetsinsatser

Kommunens omsorg och vård om äldre bygger på människors rätt till självständighet och integritet. Trygghetsinsatser ska göra det möjligt för dig som får vård och omsorg från kommunen att känna dig trygg och säker i vardagen utifrån dina behov.

Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service bygger samtliga på frivillighet. Det innebär att kommunen i sitt arbete med omsorg och vård ska utgå från respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Eventuella trygghetsinsatser ska utformas utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar.

Syftet med olika trygghetsinsatser är att skapa förutsättningar för att du ska uppleva trygghet. En otrygghet kan innebära en risk. Om du inte känner dig trygg ska en riskanalys göras för att se vilken typ av trygghetsinsats som kan vara lämplig. Exempel på trygghetsinsatser kan vara trygghetslarm, sänggrind, rullstolsbord och bälte i rullstol.

Samtycke om trygghetsinsatser

För samtliga trygghetsinsatser gäller att insatserna sker på frivillig väg. Du ska ge ditt samtycke. Anhöriga eller närstående har inte rättigheter att vara ställföreträdare för en vuxen person och kan inte ställa krav på att använda insatser mot en persons vilja.

Ett samtycke till trygghetsinsatser kan vara:

 • Uttryckligt – att du själv ger ditt medgivande.
 • Konkluderat – att du agerar så det underförstått visar samtycke.
 • Presumerat – att den som vidtar åtgärderna, utifrån kunskap om dina vanor, personlighet, livsstil, tidigare val och så vidare, förutsätter att insatsen är förenlig med din vilja.
 • Inre samtycke – att du är fullt medveten och samtycker, men låter det inte komma till uttryck.

Hur samtycket är lämnat ska dokumenteras i din journal. För presumerat samtycke gäller även att grunderna för samtycket tydligt ska framgå av dokumentationen. Samtycke kan när som helst återkallas.

Ansvarsfördelning

Ansvarig för trygghetsinsatserna är enhetschef som beslutar om insatser i samråd med omvårdnadsansvarig sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kontaktman.

Kontaktman/omvårdnadspersonal är ansvarig för att meddela närstående eller god man.

Kontaktman/omvårdnadspersonal ansvarar för utvärdering av trygghetsinsatser och att informera enhetschef om behovet förändras. Samtliga trygghetsinsatser ska utvärderas regelbundet.

Nyckelgömma och digital nyckelhantering

Nyckelgömma

I Eksjö kommun finns ett system för nyckelgömma. Systemet innebär att personal inom hemtjänsten inte behöver bära med sig nycklar till alla bostäder de ska besöka.

I praktiken innebär nyckelgömma att kommunen borrar ett hål i ytterdörren hos dig där en behållare sätts in. I behållaren förvaras nyckeln till din bostad. Hemtjänstpersonalen har med en nyckel som går till denna behållare (nyck­elgömman).

Eksjö kommun står för kostnaden för monteringen av nyckelgömman. Om efterfrågan på hemtjänst eller andra insatser upphör sätts en täckbricka upp för att dölja hålet.

Digital nyckelhantering

Under 2020 inför Eksjö kommun ett system med digital nyckelhantering för alla personer som har insatser från hemtjänst, hemsjukvård eller trygghetslarm. Detta för att säkerställa kvaliteten vad gäller nyckelhantering, samt för att öka din trygghet och säkerhet. Befintliga nyckelgömmor kommer att sitta kvar, men hos nya brukare kommer enbart digital nyckelhantering att användas.

Digital nyckelhantering innebär att en låsenhet kommer att monteras på insidan av ytterdörren ovanpå det vred som finns idag. Den vanliga nyckeln ersätts med en digital nyckel i mobiltelefonen. Personalens mobiltelefon kommunicerar med låsenheten på insidan av ytterdörren. Endast behörig personal har tillgång till och kan använda den digitala nyckeln.

När låsenheten monteras görs ingen åverkan på dörren. Om efterfrågan på hemtjänst eller andra insatser upphör monteras låsenheten ned och dörren återställs som den såg ut från början. Kostnaden för förändringen betalas i sin helhet av kommunen.

Du och eventuella närstående använder hemnyckeln som vanligt och låsenheten påverkar inte det vanliga låset.

Trygghetslarm

Att ha tillgång till ett larm i hemmet skapar trygghet genom att du snabbt kan påkalla hjälp i akuta situationer. Trygghetslarm finns i form av larmklocka, dörrlarm, rörelselarm och sänglarm.

Avgiften för trygghetslarm grundar sig på din inkomst och hur mycket hjälp du får. Kommunen gör en beräkning av hur stor just din avgift blir.

Utöver kommunens avgift tillkommer en avgift som betalas till din telefonoperatör. En gång per dygn provlarmar trygghetslarmet automatiskt i syfte att kontrollera att det fungerar. Provlarmningen är ljudlös och du kommer därför inte att störas av kontrollen. Kostnaden för detta varierar beroende på vilken telefonoperatör du har.

Värdighetsgarantier

Kommunens omsorg och vård om äldre har som målsättning att hålla en hög kvalité och värna om de äldres perspektiv och önskemål. Eksjö kommuns lokala värdighetsgarantier utgår från den nationella värdegrunden. I värdighetsgarantierna beskrivs att all verksamhet inom äldreomsorgen ska bedrivas utifrån följande:

 • värdigt liv – respekt för privatliv och personlig integritet
 • möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmande
 • individanpassning och delaktighet
 • insatser av god kvalitet
 • ett gott bemötande
 • välbefinnande – känsla av trygghet
 • upplevelse och meningsfullhet

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Trygghetsinsatser i Eksjö kommun

Kommunens omsorg och vård om äldre bygger på människors rätt till självständighet och integritet. Trygghetsinsatser ska göra det möjligt för dig som får vård och omsorg från kommunen att känna dig trygg och säker i vardagen utifrån dina behov.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.