Välkommen till Eksjö kommun

Flera händer som pusslar tillsammans
LYSSNA

Projekt inom näringslivet

Det drivs olika utvecklingsprojekt i Eksjö kommun som på flera sätt utvecklar näringslivet. Det genomförs regelbundet undersökningar om trender och vad som är näringslivets aktuella och framtida utmaningar.

Projekt drivs både genom Eksjö kommuns näringslivsenhet parallellt med näringslivsbolaget Eksjö.nus egna projekt. Ofta drivs dessa i samarbete och samverkan över kommun- och länsgränserna för att stärka regionen i sin helhet. Framförallt genomförs projekten med stöd och i samverkan med det lokala näringslivet.

Pågående projekt

Samarbeta för ökad digital mognad för företagsfrämjare och besöksnäringsföretag i landsbygd

I samverkansprojektet Samarbeta för ökad digital mognad för företagsfrämjare och besöksnäringsföretag i landsbygd vill Eksjö kommun ihop med övriga samverkansparter inom projektet stärka samverkan och kunskaper hos företagsfrämjande aktörer för hur vi bättre kan vägleda besöksnärings­företagen inom digitalisering. Projektet är del av landsbygdsprogrammet 2014–2020 som finansieras delvis av pengar från europeiska jordbruks­fonden för landsbygdsutveckling.

Företagsfrämjarna och tillika samverkanspartners i projektet är Eksjö kommun, Vetlanda kommun, Eksjö.nu, Nuvab, Emilkraften och Smålands Trädgård.

Planerade insatser

 • Genom inspirationsföreläsningar bidra till ökad medvetenhet kring digitaliseringens möjligheter hos besöksnäringsföretagen i landsbygderna.
 • Fördjupa kunskaper hos företagsfrämjande aktörer för hur vi bättre kan vägleda besöksnäringsföretagen inom digitalisering.
 • Utveckla samarbetet mellan projektets samverkanspartners för att bättre koordinera företagsfrämjande insatser.
 • Etablera samarbete mellan företagsfrämjare och besöksnäringsföretag för att stärka relationerna och lättare ta sig an digitaliseringens utmaningar.
 • Utforma en modell för hur företagsfrämjare kan stötta besöksnäringsföretag inom digital utveckling.

Förväntat resultat

Eksjö kommun vill stötta och öka digital mognad i besöksnäringsföretag i landsbygd. Projektet ska kunskapshöja kommunen och övriga samverkans­partners som företagsfrämjare i denna utveckling. Kommunen vill även genom projektet stärka samverkan över kommungränsen i besöksnäringsfrågor.

Vill du veta mer? Kontakta Camilla Egerlid, camilla.egerlid@eksjo.se.

Avslutade projekt

Tre tillsammans

Tre Tillsammans var en satsning som Eksjö, Hultsfred och Vimmerby gjorde under 2021 och 2022. Satsningen har fått extra medel från Tillväxtverket, Region Kalmar Län samt Eksjö, Hultsfred och Vimmerby kommuner för att kunna stötta besöksnäringen i regionen.

Det här är insatser som arbetades med under projekttiden:

 • nätverksträffar, digitalt och fysiskt
 • studieresor
 • marknadsföring av destinationen
 • transporter mellan företagen
 • rådgivning
  Steg ett är att kartlägga vilken rådgivning som behövs och steg två är att erbjuda spetskompetens till företagen. Spetskompetens kan gälla sociala medier, marknadsföring, hållbarhet, corona-anpassning, produktutveckling eller vad kartläggningen visar.

Digitalisera flera

Digitalisera flera – för en hållbar framtid, Leaderprojekt

Projektet drevs av näringslivsbolaget Eksjö.nu Länk till annan webbplats. och syftade till att stärka företagare inom handeln och besöksnäringen i Eksjö och Vimmerby kommuner – både i städerna och på landsbygderna. Projektet skulle främja samverkan, bidra till ökad kunskap och nya digitala verktyg. Projektet finansierades via Astrid Lindgrens hembygd.

Projektet fokuserade på frågor som:

 • trender och praktiska case
 • det digitala är här för att stanna – hur hittar jag rätt nivå?
 • kommun, fastighetsägare, butiker och restauranger – vem gör vad i den nya stadskärnan och hur hänger det ihop?

Projekt Mötesstugan

Mötesstugan för en kortare väg till arbetssökande eller studier

Mötesstugan ska ge ett extra stöd till dig som är långtidsarbets­sökande. Projektet pågick mellan 2020–2022 och genomförs på flera platser inom kommunen.

Projektet drivs av tillväxt- och utvecklingssektorn. Syftet med projektet är att personer som bor i Eksjö kommun och som står långt ifrån arbets­marknaden ska komma närmare arbete eller studier. Projektet undersöker hur kommunen kan förbättra sin samverkan för personer med försörjningsstöd. Genom en personlig handläggare från kommunen informeras och rekommenderas du att delta i de insatser projektet erbjuder.

Om projektet

Projektet pågår under 15 månader och erbjuder 40 personer träningsplatser i samhället. Målet är att genom egna erfarenheter och upplevelser i nära kontakt med samhället kunna förbättra språket och bidra med nya kontaktytor mot en arbetsmarknad. Träningsplatserna kan kombineras med SFI-studier. På Mötesstugan träffar du först en koordinator där ni tillsammans går igenom din egen vision och drivkraft. Enligt en metod som redan används i kommunen (SE-modellen) planeras sedan i olika steg för träningsplatser under 8–16 veckor.

Träningsplatser, aktiviteter

Under din tid på Mötesstugan kommer du utöver en träningsplats kunna delta i olika aktiviteter, så som digital träning, läs och språkstöd, och nyttig samhällsinformation för att förbättra dina möjligheter att komma närmare arbete eller studier. Träningsplatserna kan också kombineras med SFI-studier. Mötesstugan har bemanning några dagar i veckan. Lokalerna ligger i Eksjö stad. För direkt information, se fliken för kontaktuppgifter. Välkommen!

Bakgrund

Projektet finansieras av kommunen och av ESF (Europeiska socialfonden). ESF lyder under EU (Europeiska unionen) och verkar för sysselsättningsstöd som främjar ekonomiska och social sammanhållning. Bakgrunden till projektet ligger i Eksjö kommuns kommunprogram där en indikator är att kommunen ska arbeta för att minska behovet av försörjningsstöd. Projektet är ett exempel på hur kommunen verkar för att uppnå de politiska målen.

Attraktiv industri

Projektet genomfördes av Eksjö kommuns näringslivsenhet och genomfördes mellan 1 november 2018 till och med februari 2022. Eksjö kommun fick drygt fem miljoner kronor från Europeiska socialfonden i region Småland och Öarna, för att hjälpa företagen med kompetensutveckling. Målet var att projektet skulle utbilda 250–300 personer på företag i fyra kommuner; Eksjö, Vetlanda, Sävsjö och Aneby.

Projektet fokuserade på:

 • Kompetensutveckling
 • Rekryteringsprocessen
 • Jämställdhetsfrågor
 • Attraktiv arbetsgivare

Deltagande företag:
A-lackering AB, Bruzaholms bruk AB, Designtak i Småland AB, Ekenäshus AB, Eksjöhus AB, Eksjöhus Modulbygg AB, Eksjö industrier AB, Elitfönster AB, Feralco Nordic AB, Hjältevadshus AB, Landsbrovillan AB, LEIAB Fönster AB, Lövsta Trähus AB, Metsä Tissue AB, Myresjöhus AB, OBOS Sverige AB, Olsbergs Hydralik AB, Pilkington Sverige AB, Smålands Stålgjuteri AB, Smålandsvillan AB, Swedish Match AB, Trivselhus AB, Vallsjöhus AB, Vida Bruza AB.

Bild från en industri där man svetsar.

Förtur – Framgångsrik medflyttarservice

Projektet drevs av näringslivsbolaget Eksjö.nu  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.vars syfte är att hjälpa företag att rekrytera spetskompetenser, samt underlätta för familjer att bosätta sig och etablera sig i området. Insatserna skulle bidra till en fortsatt hållbar närings­livsutveckling. Projektet finansierades via Astrid Lindgrens hembygd.

Mål: Målet med projektet var att få flera företag att ansluta sig till projektet för att bli en attraktivare arbetsgivare genom att erbjuda medflyttarservice och att medarbetarens familj får förutsättningar att etablera sig i en ny hemkommun. Med hjälp av en digital plattform kan arbetsgivare, arbetstagare med spetskompetens hitta varandra. Genom projektets aktiviteter ska nyinflyttade få individuell introduktion i arbetsliv, sociala sammanhang och föreningsliv.

Projektet fokuserade på:

 • det goda värdskapet
 • digitala hjälpmedel
 • nyrekryteringar

Läs mer om FÖRTUR – Framgångrik medflyttarservice på Eksjö.nus webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TUFF landsbygd

TUFF står för Tillväxt och utveckling för företagare. Projektet skapades för att synliggöra möjligheterna med eget företagande på landsbygder i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner.

Projektet genomfördes av näringslivsbolaget Eksjö.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och avslutades 2019. Under samma år nominerades även projektet till Ullbaggepriset. Idag lever projektet vidare via ett av näringslivsbolaget Eksjö.nus nätverk: TUFF.

Mål och resultat: Målet var att utveckla befintliga företag och inspirera till nyföretagande på landsbygder i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner. I projektet ingick nätverksträffar, affärsutvecklingsinsatser, kompetensutvecklings-insatser, studiebesök samt arrangemang av landsbygdsmässa samt en idétävling.

Läs mer om TUFF landsbygd och de utstickande resultaten på Eksjö.nus webbplats Länk till annan webbplats.

Kampradprojektet – Entreprenörskap för ökad livskvalitét hos äldre

Kampradprojektet genomfördes av tillväxt- och utvecklingssektorn (numera kommunens näringslivsenhet) och genomfördes mellan april 2020 till och med december 2020. Syftet med projektet var att gynna hårt drabbade entreprenörer och samtidigt öka livskvaliteten för äldre.

Familjen Kamprads stiftelse beviljade Eksjö kommun, 500 000 kronor i bidrag till ”Kraftsamling i Småland – entreprenörskap för ökad livskvalitet”. Initiativet handlar om att gynna lokal handel och samtidigt ge guldkant i äldres vardag.

I Eksjö kommun bildades en styrgrupp med representanter från kommun, näringsliv, politik, föreningar och organisationer med inriktning på målgruppen (70+). Styrgruppen samlades vid åtta tillfällen för att besluta om tidplan och tillvägagångssätt hur medlen kunde hanteras på bästa sätt för att ge nytta till lokal handel, besöksnäring samt även ge positiv insats för 70+. Under styrgrupps­möten presenterades även uppföljningar och resultat.

Resultatet av projektet

100 000 kronor användes till att möjliggöra för företag i utsatta branscher att annonsera lokalt. Detta har upplevts positivt. Något företag hade inte annonserat tidigare men tog nu möjligheten att nå ut. I mediet beskrevs bland annat handel som erbjuder hemleverans, Kampradprojektet och artiklar hade inriktning till äldre.

311 000 kronor användes till presentkort till 70+. Nästan 60 företag tackade ja till att ta emot presentkort, såväl företag i besöksnäring, handel och restaurang över hela Eksjö kommun. Presentkorten skickades till cirka 3 400 invånare 70+, skrivna i Eksjö kommun.

 • Presentkortet nyttjades av: 2 841 personer alltså cirka 84 procent. 44 företag inom Handel och besöksnäring löste in presentkort, cirka 70 procent inom handel och 30 procent besöksnäring (inklusive restaurang, boende).
 • Många handlare tog även möjligheten att skapa ett erbjudande kopplat till inlösen av presentkort. Vi var tydliga med att pengarna kom från Kamprad stiftelsen vilket några återgav då de löste in presentkort och att individerna tackade Ingvar Kamprad. Någon hade även någon liten rolig anekdot som berättades. Överlag mottogs presentkortet med nöje.

89 000 kronor användes till inköp av tandemcykel till särskilt boende i Eksjö kommun samt plexiglasskydd.

 • Genom inköp av tandemcykel har nu varje särskilt boende i kommunen en tandemcykel. Det blev oerhört uppskattat. Detta möjliggör att äldre kan bryta sin isolering och komma ut med hjälp av personal. Det köptes även in plexiglas som kan ställas upp mellan boende och besökare vid besök. Cykel och plexiglas är insatser som verkar på lång sikt. Stöttning i form av presentkort och möjliggörande av annonsering är insats som haft effekt direkt. Därmed tycker vi att medlen använts på ett bra sätt.

Eksjö Handel återger att positiva ”ringar-på-vattnet”-effekter är ju givetvis presentkorten och precis som i Vimmerby har det även sålts mycket av Eksjö Handels presentkort, vilket kan vara en effekt som kommunens och Kampradpresentkorten givit! (Eksjö kommun gav även ut egna presentkort under julen för anställda att handla lokalt för – möjligtvis ett tänk som inspirerats av Kampradstiftelsens presentkort?)

Coronaläget har ju satt ett allmänt fokus på handeln och vilken tuff situation många företag befinner sig i. Eksjö Handels presentkort har sålt för cirka 2 miljoner under 2020 vilket är en fördubbling mot normalt år – detta kan kanske vara en effekt av att lokal handel uppmärksammats tack vare Kampradstiftelsens initiativ.

Bakgrund till projektet

Familjen Kamprads stiftelse beslutade under våren 2020 att anslå tio miljoner kronor till tre olika initiativ för att förbättra livskvaliteten för äldre och stödja entreprenörskapet i Småland. Projekten initierades med anledning av coronapandemin och dess följdeffekter.

Ett av de tre initiativen är ”Entreprenörskap för förbättrad livskvalitet hos äldre”.

Initiativet handlade om att gynna lokal handel och samtidigt ge en guldkant i äldres vardag. I en pilotomgång erbjöds Vimmerby, Växjö och Eksjö kommuner att delta genom varsitt pilotprojekt. Målsättningen var att göra satsningar som kombinerade ändamålen livskvalitet med entreprenörskap, där äldres isolering skulle minska samtidigt som hårt drabbade entreprenörer skulle få en möjlighet att hålla uppe en del av sin försäljning. Eksjö kommun fick fria händer att utforma innehållet i pilotprojektet, huvudsaken är att målsättningen uppnås.

Uppmaningen från Familjen Kamprads stiftelse var att kommunen skulle hitta sitt eget sätt att uppnå målsättningen på. Exakt vilka aktiviteter som ska genomföras framgick inte. Att både gynna lokal handel och ge en guldkant till äldre, och att göra det på ett sätt som får betydande och långsiktig effekt, var en utmaning som krävde olika typer av aktiviteter.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2020 att ta emot bidraget på 500 000 kronor från Familjen Kamprads stiftelse och att ge tillväxt- och utvecklingssektorn i uppdrag att driva projektet.

En styrgrupp har utsetts som har till uppgift att prioritera aktiviteter och insatser. I styrgruppen sitter representanter från Eksjö kommun, Eksjö Handel, Mariannelunds Företagarförening, Emilkraften, Pensionärernas riksorganisation, PRO och Sveriges pensionärsförbund, SPF.

Projektet, som pågår fram till den 31 december 2020, kommer genom olika aktiviteter och satsningar att arbeta för att uppnå målsättningen. Styrgruppen kommer att träffas med jämna mellanrum för att göra prioriteringar mellan olika aktiviteter och satsningar

Projektledare: Sara Wärnbring, tillväxt- och utvecklingssektorn (numera näringslivsenheten), Eksjö kommun.
Ansvarig för projektet: Nina von Krusenstierna, tillväxt- och utvecklingssektorn (numera näringslivsenheten), Eksjö kommun.

Tidning med fokus på handel, restauranger och besöksnäring

För att stödja de entreprenörer som Familjen Kamprads stiftelse särskilt vill hjälpa har näringsidkare inom handel, restaurang och besöksnäring i hela kommunen erbjudits rabatt vid annonsering av lokala produkter och tjänster i en tidning med fokus på handel och entreprenörskap. Rabatten finansieras genom medel från projektet.

Tidningen, Eksjö & co, har getts ut under flera år genom ett samarbete mellan föreningen Eksjö Handel och Eksjöbaserade reklambyrån Fem Punkter AB. Aktuellt nummer ges ut den 10 juni. I detta nummer av tidningen kommer huvuddelen av innehållet att vara speciellt inriktad mot målgruppen 70+, bland annat genom inspirerande artiklar och lokala erbjudanden.

Den beslutade satsningen fokuserar i första hand på att ge hårt drabbade entreprenörer en möjlighet att nå ut med sina budskap till en bred målgrupp, för att på så sätt hålla uppe sin försäljning. Genom tidningen kommer de lokala entreprenörernas särskilda erbjudanden, till exempel hemleveranser, att tydliggöras för målgruppen äldre vilket gör att ändamålen livskvalité med entreprenörskap också kombineras.

Avsatta medel: 100 000 kronor

Förtydligande om presentkort

Via media har det i början på april 2020 informerats om att ett presentkort hos lokala företag skulle skickas ut till alla personer över 70 år med stöd av pengar från Familjen Kamprads stiftelse. Informationen spreds innan Eksjö kommun officiellt erbjöds bidraget och innan direktiven för projektet var satta.

Enligt direktivet som Eksjö kommun har fått från Familjen Kamprads Stiftelse så ska detta projekt gynna lokal handel och samtidigt ge en guldkant i äldres vardag. Exakt vilka aktiviteter/satsningar som ska genomföras framgår inte.

Styrgruppen i Eksjö kommun har diskuterat förslaget om ett presentkort, men har inledningsvis bedömt att de inte anser att det är den mest effektiva åtgärden för att uppnå projektets målsättning på lång sikt. Begreppet ”guldkant i vardagen” kan också betyda olika saker för olika individer. Vi har sett att det kan finnas ett intresse för presentkort och tar till oss synpunkterna.

Styrgruppen kommer istället att hämta in synpunkter och förslag från målgruppen om vad de skulle vilja att pengarna användas till. Förhoppningen är att det kommer in många förslag på hur vi kan använda dessa pengar på bästa sätt i just vår kommun.

Tre logotyper: EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling, Leader och Astrid Lindgrens Hembygd.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Projekt inom näringslivet inom näringslivet i Eksjö kommun

Det drivs många olika utvecklingsprojekt i Eksjö kommun som på flera sätt utvecklar näringslivet. Det genomförs regelbundet undersökningar om trender och vad som är näringslivets aktuella och framtida utmaningar.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.